BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/362/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2001 roku
w sprawie: przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych na cele publiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, póz. 543) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz obręb nr l, oznaczonych numerami:
- 326/1 o pow. 848 m2,
- 326/7 o pow. 169m2,
- 331/11 o pow. 340 m2,
- 331/12 o pow. 152m2,
- 415/3 o pow. 484 m2,
przeznaczonych na modernizację (rozbudowę) drogi krajowej (ulicy Wojska Polskiego).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1311 razy