BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXI/295/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 czerwca 2001 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości jak niżej:
- działka nr 135/9 o pow. 1621 m2 położona w Piszu przy ul. Staszica,
- działka nr 369 o pow. 548 m2 położona w Piszu przy ul. Staszica,
- działka nr 565 o pow. 303 m2 położona w Piszu przy ul. Staszica,
- działka nr 421/1 o pow. 616 m2 położona w Piszu przy ul. l Maja,
- działka nr 592/2 o pow. 242 m2 położona w Piszu przy ul. Bema.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1316 razy