BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 12 października 2001 roku
w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat ustalonych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania wierzytelności gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.), art. 4a ust. l i 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, póz. 746 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych mieszkaniowych w prawo własności w wysokości:
1) 40% ceny działki będącej w użytkowaniu wieczystym do 10 lat,
2) 50% ceny działki będącej w użytkowaniu wieczystym od 10 do 20 lat,
3) 60% ceny działki będącej w użytkowaniu wieczystym od 20 do 30 lat,
4) 70% ceny działki będącej w użytkowaniu wieczystym powyżej 30 lat.

§2

Ustalić stawkę oprocentowania nie spłaconej części ceny rozłożonej na raty w wysokości 1/2 stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1306 razy