BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLII/424/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 września 2002 r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) w związku z art. 24 ust. 5 pkt l ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, póz. 603) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości oznaczonych jak niżej:
- lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 87,50 m2 w budynku nr l położonym w Kociołku Szlacheckim obręb Szczechy Wielkie wraz z udziałem 29/100 części w działce nr 127/36 o pow. 1250 m2 oraz częściach wspólnych budynku nr l,
- budynek gospodarczy o pow. 25 m2 wraz z udziałem 20/100 części w działce nr 127/37 o pow. 279 m2,na której jest usytuowany budynek gospodarczy,
- 20/100 udziału w działce nr 127/100 o pow. 600 m2, stanowiącej teren wspólnego użytkowania przy budynku gospodarczym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:07
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1246 razy