BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IV/32/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 2002 roku.
w sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz. U. z 200łr. Nr 142,poz.15917 oraz art.37 ust.3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej oznaczonych, jak niżej:
- działka nr 121/3 o powierzchni 4m2 położona we wsi Zdory,
- działka nr 125/6 o powierzchni 5m2 położona we wsi Kwik,
- działka nr 100/4 o powierzchni 4m2 położona we wsi Pogobie Średnie,

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:09
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1473 razy