BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLI/407/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 6 czerwca 2002 roku
w sprawie: sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz. U. z2001r. Nr 142,poz.l591/ oraz art.13 ust. l. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości jak niżej:
- działka nr 1477 o pow.2492m2 położona w Piszu przy ul.Trzcinowej,
- część działki nr 148/16 o powierzchni około 1.000m2 położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej,
- część działki nr 331/13 o powierzchni około 12m2 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego.

§2

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste część działki nr 481/8 o pow. ok. 0,66 ha, położonej w Piszu os. Wschód, z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1274 razy