BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLII/420/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 września 2002 r.
w sprawie: sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 póz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienione w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr l
do uchwały Nr XLII/420/2002
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia l0 września 2002r.


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

I. Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w działce nr 420/5 o pow. 224 m2:
- lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Rybackiej 6 w Piszu
- lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Rybackiej 6 w Piszu
- lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku przy ul. Rybackiej 6 w Piszu

II. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
- nieruchomość oznaczona nr 420/6 o pow. 58 m2 i 420/4 o pow. 5 położone w Piszu przy ul. Rybackiej 6 wraz ze znajdującym się na działkach budynkiem mieszkalnym
- działka nr 388 o pow. 743 m2 położona w Piszu przy ul. Mazurskiej, przezna­czona na powiększenie działki budowlanej nr 387
- działka nr 37 o pow. 0,44 ha, położona we wsi Kocioł Duży gm. Pisz
- działka nr 121/3 o pow. 4m2 , położona we wsi Zdory gm. Pisz
- działka nr 121/2 o pow. 4.588m2, położona we wsi Zdory gm. Pisz
- działka nr 217/2 o pow. 0,32 ha, położona we wsi Zdory gm. Pisz.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1468 razy