BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLII/422/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 września 2002r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 r. 6 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) w związku z art. 24 ust. 5 pkt l ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, póz. 603 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ l

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości j/n:
- działka nr 5/5 o pow. 0,08 ha położona we wsi Wiartel gm. Pisz
- działka nr 34/4 o pow. 1.519 m2, położona we wsi Jaśkowo gm. Pisz (na poszerzenie drogi).

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1292 razy