BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLII/423/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 września 2002 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 19Iz późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Lipowa 11 A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczonej nr 476 opow. 174m2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1277 razy