BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/378/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 lutego 2002 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości stanowiących grunty pod drogami, oznaczonych jak niżej:
- działka nr 1381/4 o pow. 0,0326 ha, położona w obrębie Snopki gm. Pisz,
- działka nr 12/2 o pow. 2,39 ha, położona w obrębie Liski gm. Pisz

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1267 razy