BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/379/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 lutego 2002 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 póz. 543) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości jak niżej:
- działka nr 461/5 o pow. 569 m2, położona w Piszu przy ul. l Maja, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu,
- działka nr 497/32 o pow. 12 m2, położona w Piszu przy ul. Wł. Sikorskiego, przeznaczona na powiększenie sąsiadującej nieruchomości nr 497/24,
- działka nr 10/9 o pow. 68 m2, położona we wsi Wiartel gm. Pisz, przeznaczona na powiększenie działki nr 10/3,
- działka nr 10/10 o pow. 36 m2, położona we wsi Wiartel gm. Pisz, przeznaczona na powiększenie działki nr 10/3,
- działka nr 89/4 o pow. 200 m2, położona we wsi Karwik gm. Pisz,
- działka nr 89/6 o pow. 2870 m2, położona we wsi Karwik gm. Pisz,
- działka nr 211/1 o pow. 650 m2, położona we wsi Zdory gm. Pisz.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1264 razy