BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VII/80/03 RadyMiejskiej w Piszu

z dnia: 30.04.2003r.
w sprawie: nabycia na własność Gminy Pisz nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.l591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113, póz.984, Nr 153,poz.l271 i Nr 214,poz.l806/ oraz art.24 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2000r. Nr 46, póz.543 ,z 2001 r. Nr 129,poz.l447 i Nr 154,poz.l800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.l070,Nr 130,poz.lll2, Nr 153,poz.l271,Nr 200 , poz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr l ,poz.!5/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pisz działki nr 229/2 o powierzchni 4.800 m2, położonej w obrębie wsi Stare Guty gmina Pisz.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1218 razy