BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VIII/93/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16.05.2003r.
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 32, póz. 191, Nr 43, póz. 253 i Nr 92, póz. 541, z 1991 r. Nr 34, póz. 151, z 1992 r. Nr 6 póz. 20, z 1993 r. Nr 40, póz. 180, z 1994 r. Nr póz. 3 i Nr 65, póz. 285, z 1996 r. Nr 23, póz. 102 i Nr 106, póz. 496 oraz z 1997 r. Nr póz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, póz. 1271) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz nie zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Piszu przy ul. PCK, oznaczonej nr 740 o pow. 192 m2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:44
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1237 razy