BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VIII/94/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16.05.2003 r.
w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz w ramach wykonania prawa pierwokupu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, póz. 717) w związku z art. 109 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, póz. 543, z 2001 r. Nr 129, póz. 1447 i Nr 154,poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 74, póz. 676, Nr 113, póz. 984, Nr 126, póz. 1070, Nr 130, póz. 1112, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1682 i Nr 240, póz. 2058 oraz z 2003 r. Nr l, póz. 15, Nr 80, póz. 717, 720 i 721) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej numerem 1127/60 o pow. 632 m2, położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, zbywanej przez Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol -Pisz" Sp. z o.o. w Piszu w ramach wykonania prawa pierwokupu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:46
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1427 razy