BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VIII/95/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16.05.2003r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz stanowiącej własność Gminy Pisz .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/ tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.l591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,póz.984 , Nr 153 ,poz.!271 i Nr 214,poz.l806, z 2003r. Nr 80 ,poz.717/ oraz art. 13 ' ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z2000r. Nr 46, poz.543 ,z 2001 r. Nr 129,poz.l447 i Nr 154,poz.l800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.l070, Nr 130,poz.lll2, Nr 153,poz.l271,Nr200 , poz.!682iNr240,poz.2058 orazz2003r. Nr l ,poz.!5i Nr 80 ,poz.717, 720 i 7217 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zbycie działki nr 66/18 o powierzchni 262m2 położonej w obrębie Jaśkowo gmina Pisz ..będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:50
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1377 razy