BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/108/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717), art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543, z 2001 r. Nr 129, póz. 1447 i Nr 154, póz. 1800, z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 74, póz. 676,.Nr 113, póz. 984, Nr 126, póz. 1070, Nr 130, póz. 1112, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1682 i Nr 240, póz. 2058 oraz z 2003 r. Nr l, póz. 15, Nr 80, póz. 717, 720 i 721, Nr 96, póz. 874) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż działek położonych na terenie miasta Pisz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do uchwały Nr X/l08/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30.06.2003 r.


WYKAZ

nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży:

1) działki:
- nr 370/1 o pow. 1966 m2,
- nr371/2opow. 604 m2,
- nr 372/6 o pow. 3625 m2,
- nr 375/3 o pow. 6213 m2,
położone w Piszu w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika,

2) działka nr 9/1 o pow. 987 m2 położona w Piszu przy Alei Turystów.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 11:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1229 razy