BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/242/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 02 kwietnia 2004 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Podwyższyć kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu o kwotę 194.759,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 50 groszy ).
2.Podwyższony kapitał pokryć poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci:
1) 1 szt. węzła cieplnego dwufunkcyjnego HKL o mocy 103,5 KW zlokalizowanego w piwnicy budynku przy ul. Warszawskiej 15 w Piszu - 21.501,65 zł,

2)4 szt. węzłów cieplnych dwufunkcyjnych HKL o mocy 98 KW każdy, zlokalizowanych w Piszu w piwnicach budynków przy ul. Warszawskiej 7, ul. Warszawskiej 9, ul. Warszawskiej 11, ul. Warszawskiej 13.
- 86.006,60 zł
3) materiałów do budowy przyłączy - 9.261,17 zł,
w tym:
a)rury preizolowane proste o średnicy nom DN 40 mm i długości L 12000mm – szt. 23
b)zespół złącza – złącze zwykłe o średnicy nom DN 40 mm i długości L 600 mm - szt. 42
c)kolanko 900 o średnicy nom DN 40 mm i długości L 1000mm – szt. 10
d)zakończenie instalacji – rękaw termokurczliwy (END-CAP) – szt. 10
e)pierścień gumowy – szt. 10
f)kolano 15 o średnicy nom DN 40 mm i długości L 1000mm – szt. 2
g)taśma ostrzegawcza T-150 szer. 15 cm o długości 100 mb. – szt. 3
4) węzła cieplnego „W-7” w budynku położnym w Piszu przy ul. Sienkiewicza 4A składającego się z instalacji technologicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej - 37.832,77 zł,
5)przyłącza cieplnego ułożonego w ziemi z rur preizolowanych 2x115/200mm, 60 mb. i 2x60,3/125mm, 24 mb biegnącego od komory „C” przy budynku Przychodni Nr 1 położonego w Piszu przy ul. Sienkiewicza do węzła cieplnego „W-7” w budynku położonym w Piszu przy ul. Sienkiewicza 4A - 40.157,31 zł.

§ 2. Gmina i Miasto Pisz obejmuje w całości podwyższony kapitał.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 kwi 2004 11:43
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1270 razy