BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/239/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 02 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 159, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz. 41/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A 1ZP w części dotyczącej całkowitej zmiany sposobu zagospodarowania.

2. Celem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A 1ZP jest:
1) odtworzenie zabudowy pierzejowej od strony ul. Kościuszki z możliwością przekształcenia obecnego Domu Kultury.
2) zmiana sposobu użytkowania budynku A1UTH z możliwością wprowadzenia zabudowy pierzejowej wzdłuż ul. Kopernika.
3) przeznaczenie obszaru , pozostałości zamku pokrzyżackiego i starościeńskiego w Piszu wraz z przyległym terenem na cele związane z ogólnie pojętą turystyką ( hotel, port, kwalifikowana turystyka kolejowa, korty tenisowe, mały golf, kręgielnia)

3. Teren objęty zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczony na planie jako jednostka A 1ZP został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 kwi 2004 12:31
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1219 razy