BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/240/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 02 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym /tekst jedn. Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.71,Nr 162,poz.1568/ oraz art.13 ust.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154, poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, oz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1 ,poz.15,Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 , Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568,Nr 203 poz. 1966 i Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz. 177/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 11 lat nieruchomości, oznaczonych
j.n. :
- działki : nr 1014 o pow.21m2, nr 1018 o pow. 21m2, nr 1101 o pow. 22m2, nr 1034
o pow. 21m2, nr 842 o pow. 22m2, nr 1124 o pow. 22m2, nr 926 o pow. 25m2,
nr 1063 o pow. 22m2, nr 117/19 o pow. 26m2, nr 849 o pow. 23m2, nr 923 o pow. 24m2,
nr 1048 o pow. 22m2, nr 1127 o pow. 22m2, nr 920 o pow. 23m2, nr 117/17 o pow. 26m2,
nr 1008 o pow. 21m2, nr 1020 o pow. 21m2, nr 1054 o pow. 21m2, nr 1105 o pow. 21m2,
nr 921 o pow. 24m2, nr 1038 o pow. 21m2, nr 117/24 o pow. 26m2, nr 1139 o pow. 22m2,
nr 117/23 o pow. 26m2, położone w Piszu przy ul. St. Staszica,
- działkę nr 1137/24 o pow. 22m2, położoną w Piszu przy ul. Jagodnej,
- działki : nr 462/23 o pow. 22m, nr 469/6 o pow. 22m2, nr 462/59 o pow. 21m2
nr 462/19 o pow. 23m2, nr 462/21 o pow. 21m2, nr 462/25 o pow. 9m2 położone w Piszu
przy ul. Gałczyńskiego,
- działki : nr 602 o pow. 21m2, nr 711 o pow. 22m2, nr 743 o pow. 22m2, nr 784
o pow. 22m2, nr 593 o pow. 22m2, nr 635 o pow. 22m2, nr 590 o pow. 22m2, nr 695
o pow. 21 m2, nr 679 o pow. 22m2, położone w Piszu przy ul. Gdańskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1249 razy