BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXII/241/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 02 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ,z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214,poz.1806,
z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568/ oraz art.13 ust.1, art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,
Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721,Nr 96,poz.874,Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz. 1966 i Nr 217 poz.2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz. 177/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działek :
- nr 697 o pow. 22m2, położona w Piszu przy ul. Gdańskiej,
- nr 1137/21 o pow. 51m2, nr 1137/36 o pow. 24m2, nr 1137/10 o pow. 22m2,
położone w Piszu przy ul. Jagodnej,
- nr 1153 o pow. 20m2, nr 1086 o pow. 22m2, nr 1114 o pow. 21m2, nr 1030
o pow. 21m2, nr 794 o pow. 22m2, nr 1051 o pow. 22m2, nr 1104 o pow. 21m2,
nr 117/5 o pow. 31m2, nr 785 o pow. 44m2, nr 929 o pow. 21m2, nr 1032
o pow. 21m2, nr 1106 o pow. 21m2, nr 1025 o pow. 22m2, nr 117/9 o pow. 26m2,
położone w Piszu przy ul. St. Staszica,
- nr 357/19 o pow. 17 m2, położona w Piszu przy ul. G. Gizewiusza,
- nr 462/38 o pow. 22m, położona w Piszu przy ul. K.I. Gałczyńskiego,
- nr 450/26 o pow. 25m2, położona w Piszu przy ul. Kwiatowej.

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki, o których mowa w § 1,
ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomości
na podstawie umów zawartych na 10 lat i zostały one zabudowane na podstawie zezwolenia
na budowę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1281 razy