BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 10 ust.3 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z 2004 Nr 6 poz. 41/ Rada Miejska uchwala co następuje:

Rozdział I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla części wsi Szczechy Wielkie, wyznaczonej granicą opracowania na Rysunku Planu.

§ 2. Celem planu jest zabezpieczenie perspektywicznych potrzeb mieszkaniowych gminy Pisz, modernizacja sieci dróg oraz wykorzystanie terenów wsi Szczechy Wielkie dla rozwoju przedsiębiorczości z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

§ 3.1. Plan składa się z niniejszego tekstu uchwały oraz z Rysunku Planu, wykonanego w skali 1: 2000, stanowiącego
Załącznik do uchwały.

2. Następujące elementy Rysunku Planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica opracowania,

2)oznaczenia i linie rozgraniczające obszary funkcjonalne o różnych zasadach zagospodarowania, w tym pasy drogowe,

3)nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)granica otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego,

5)granice stanowiska archeologicznego nr 2.

3. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, wszystkie linie stanowiące obowiązujące ustalenia planu są liniami ściśle określonymi.

§ 4. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 17,84 ha użytków rolnych, w tym:

1)grunty orne klasy IV – 0,27 ha,

2)grunty orne klasy V – 5,72 ha,

3)grunty orne klasy VI – 9,62 ha,

4)pastwiska klasy V – 0,35 ha,

5)pastwiska klasy VI – 1,88 ha.

§ 5. W obszarze planistycznym wyznacza się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:

1)obszary oznaczone symbolem MR/MN – tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,

2)obszary oznaczone symbolem MN/MR – tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

3)obszary oznaczone symbolem UR – tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkalnej,

4)obszary oznaczone symbolem UP – teren usług z preferencją dla usług publicznych,
5)obszar oznaczony symbolem KS/UT – teren usług związanych z obsługą ruchu drogowego
turystycznego,

6)obszary oznaczone symbolem NO – tereny przepompowni ścieków,

7)obszary oznaczone symbolem EE – tereny stacji transformatorowych,
8)obszary oznaczone symbolem ZIur – zieleń izolacyjna związane z terenami rzemiosła produkcyjno-usługowego,

9)obszary oznaczone symbolem ZIkg – zieleń izolacyjna związana z drogą publiczną główną,

10)obszary oznaczone symbolem RL – tereny lasów i zadrzewień,
11)obszary oznaczone symbolem RP/RZ – tereny użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych,

12)obszar oznaczony symbolem KG - droga publiczna główna,

13)obszary oznaczone symbolem KL - drogi publiczne lokalne,

14)obszary oznaczone symbolem KD - drogi publiczne dojazdowe,

15)obszar oznaczony symbolem KPJ – ciąg pieszo-jezdny.

§ 6. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, występujące w niej podstawowe terminy należy rozumieć następująco:

1)„działka geodezyjna”, „działka” lub „posesja” jest to działka istniejącego lub przyszłego podziału geodezyjnego,

2)„front działki” jest to linia wyznaczająca granicę pomiędzy działką a drogą,

3)„bok działki” jest to linia stanowiąca granicę działki, nie będąca frontem i mająca z nim punkt wspólny,

4)”istniejący” oznacza w przypadku obiektu budowlanego, którego budowa wymaga wydania decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie prawomocnych decyzji wydanych przed wejściem w życie niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin „istniejący” oznacza „istniejący w chwili wejścia w życie niniejszej Uchwały”,

5) „nieprzekraczalna linia zabudowy” jest to linia, której nie może przekroczyć żadna część budynku ,

6) „nowy” - oznacza w przypadku obiektu budowlanego, którego budowa wymaga wydania decyzji administracyjnych, obiekt zrealizowany na podstawie decyzji wydanych po wejściu w życie niniejszej Uchwały; w innych przypadkach termin „nowy” oznacza „powstały po wejściu w życie niniejszej Uchwały”,

7)„obowiązująca linia zabudowy” jest to linia, na której lokalizuje się lico budynku,

8)„obszar funkcjonalny” lub „obszar” oznacza obszar wyróżniony w planie ze względu na funkcje i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz na Rysunku Planu niepowtarzalnym numerem oraz symbolem składającym się z ciągu znaków literowych,

9) „obszar planistyczny” jest to zdefiniowany przedstawioną na Rysunku Planu granicą opracowania obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała,

10)„plan” oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikiem, stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

11)„powierzchnia zabudowy” jest to łączna powierzchnia rzutów budynków zlokalizowanych na jednej działce albo stosunek tej powierzchni do powierzchni działki,

12)„projektowana działka
geodezyjna”, „projektowana działka” lub „projektowana posesja” jest to działka projektowanego podziału geodezyjnego,

13)„projektowany podział geodezyjny” jest to obowiązujący docelowy podział obszaru opracowania lub jego części na działki geodezyjne,

14)„zabudowa” są to wszelkie obiekty budowlane wyniesione ponad poziom terenu, poza nawierzchniami ciągów komunikacyjnych i niekubaturowymi obiektami małej architektury.


Rozdział II
Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych

§ 7. W obszarach oznaczonych symbolem 16 MR/MN, 18 MR/MN, 21 MR/MN, 25 MR/MN, stanowiących tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, obowiązują następujące ustalenia:

1)adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem możliwości rozbudowy, modernizacji i/lub zmiany funkcji w granicach wyznaczonych postanowieniami niniejszego paragrafu,

2)nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć powierzchnię co najmniej 1500 m2 i bezpośredni dostęp do drogi publicznej a szerokość przylegającego do drogi publicznej frontu działki musi wynosić co najmniej 20 m,

3)obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

4)powierzchnia zabudowy posesji w granicach obszaru MR/MN nie może przekraczać 25%,

5)nowe budynki gospodarcze należy w miarę możliwości lokalizować na tyłach posesji,

6)maksymalna wysokość kalenicy: 8 m dla budynków mieszkalnych; 9 m dla budynków gospodarczych,

7)maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

8)maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,

9)dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe; główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45°z tolerancją 5°,

10)pokrycie dachów budynków mieszkalnych dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

11)pokrycie dachów budynków gospodarczych – dowolne, w odcieniach czerwieni,

12)powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 60 - 200 m2,

13)maksymalna powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 500 m2,

14)maksymalna szerokość budynku gospodarczego – 15 m,

15)materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

16)przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji należy przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

17)poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

18)potencjalnie uciążliwe obiekty gospodarcze (płyty obornikowe itp.) należy lokalizować w odległości co najmniej 25 m od budynków mieszkalnych,

19)wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń i bram wjazdowych należy wykonywać z drewna lub siatki,

20)maksymalna obsada inwentarza w jednej zagrodzie wynosi 50 DJP, ale nie więcej niż 10 DJP na 1000 m2 powierzchni zagrody,

21)zakazuje się hodowli bezściółkowej,

22)obornik, gnojówkę, kiszonki i inne odpady lub produkty podatne na wymywanie nakazuje się magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków do gruntu i wód, to jest na nieprzepuszczalnych betonowych płytach pozwalających na zbieranie odcieków (w przypadku obornika będą to płyty gnojowe) lub w szczelnych zbiornikach,

23)na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wymagającej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem, że działalność ta nie powoduje, na terenie posesji lub poza nią, emisji hałasu przekraczającej standardy dla terenów mieszkaniowych oraz nie wiąże się z:

-emisją zapachów,

-wytwarzaniem odpadów w ilości powyżej 20 ton/rok,

-spalaniem paliw w ilości powyżej 20 ton p.u./rok,

-emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z procesów innych niż spalanie paliw,

-emisją substancji niebezpiecznych do powietrza, gleby, wód gruntowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

-magazynowaniem surowców, produktów lub odpadów w miejscach eksponowanych od strony dróg publicznych lub wyznaczonych na Rysunku Planu ciągów pieszo-jezdnych,

-nagminnym utrudnianiem ruchu kołowego lub pieszego na sąsiadującej z posesją drodze publicznej.

§ 8. W obszarze oznaczonym symbolem 38 MN/MR, stanowiącym teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, obowiązują następujące ustalenia:

1)działki budowlane muszą spełniać następujące kryteria:

-powierzchnia co najmniej 1500 m2 ,

-bezpośredni dostęp do drogi publicznej,

-szerokość frontu działki musi wynosić co najmniej 25 m,

-linie podziału w miarę możliwości równoległe do istniejących granic działek,

2)obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

3)budynki mieszkalne należy lokalizować od frontu działki,

4)szczyty budynków mieszkalnych należy w miarę możliwości lokalizować równolegle do boku działki,

5)budynki gospodarcze należy lokalizować na tyłach posesji,

6)powierzchnia zabudowy posesji w granicach obszaru nie może przekraczać 20%,

7)powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 50% działki,

8)postanowienia w § 7 pkt 6-23 stosuje się odpowiednio.

§ 9. W obszarach oznaczonych symbolem 11 UR, 29 UR, 33 UR, 41 UR, stanowiących tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkalnej, obowiązują następujące ustalenia:

1)działki, na których projektuje się zabudowę, muszą spełniać następujące kryteria:

–bezpośredni dostęp do drogi publicznej,

–minimalna szerokość frontu 30 m,

–minimalna powierzchnia działki 2000 m2,

–podział geodezyjny należy projektować tak, aby działka, poza częścią przeznaczoną do zabudowy i położoną w obszarze UR, obejmowała także przylegający do gruntu budowlanego fragment obszaru oznaczonego symbolem ZIur, jeżeli taki obszar sąsiaduje z gruntem budowlanym wydzielanej działki

2)wjazdy na posesje wyłącznie od dróg klasy L lub D; zakazuje się realizacji wjazdów z drogi klasy G,

3)obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

4)powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%,

5)budynki położone od frontu działki muszą spełniać następujące warunki:

-długość lica od 8 do 20 m,

-maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

-maksymalna wysokość – 10 m,

-maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,

-dachy dwuspadowe lub naczółkowe, główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45° z tolerancją 5°,

-pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

-materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

-stosunek powierzchni otworów okiennych elewacji frontowej do całkowitej powierzchni elewacji frontowej – co najmniej 7%,

-przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji należy przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

6)pozostałe budynki oraz wiaty muszą spełniać następujące warunki:

-maksymalna wysokość – 12 m,

-dachy dwuspadowe lub naczółkowe,

-w budynkach o rozpiętości do 10 m główne połacie dachowe nachylone pod kątem 25 - 45°,

-w budynkach o rozpiętości powyżej 10 m główne połacie dachowe nachylone pod kątem 15 - 30° ,

-architektura budynków i wiat powinna reprezentować wysoki poziom estetyczny i nawiązywać do dobrych współczesnych wzorców budownictwa produkcyjno-usługowego, pozostając jednocześnie w harmonii z nawiązującą do tradycyjnego budownictwa architekturą budynków położonych od frontu,

7)poza budynkami i wiatami, na terenie posesji dopuszcza się lokalizację małej architektury a także budowli i urządzeń służących prowadzonej działalności gospodarczej,

8)ogrodzenia i bramy wjazdowe ażurowe o wysokości od 1,15 m do 2,0 m,

9)powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 40% działki,

10)nakazuje się wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej,

11)jeżeli działka obejmuje, zgodnie z pkt 1), fragment obszaru oznaczonego symbolem ZIur, wówczas z chwilą rozpoczęcia realizacji zabudowy w obszarze UR należy urządzić zieleń izolacyjną na fragmencie działki znajdującym się w obszarze ZIur, zgodnie z § 14.

12)zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich,

13)na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wymagającej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem, że działalność ta nie powoduje:

-przekroczenia standardów jakości klimatu akustycznego na terenach o funkcji mieszkaniowej i innych terenach chronionych akustycznie,

-uciążliwości zapachowych poza terenem posesji,

-emisji substancji niebezpiecznych do powietrza, gleby lub wód gruntowych,

-nagminnego utrudniania ruchu kołowego lub pieszego na sąsiadującej z posesją drodze publicznej.

§ 10. W obszarze oznaczonym symbolem 8 KS/UT, stanowiącym teren usług związanych z obsługą ruchu drogowego i turystycznego, obowiązują następujące ustalenia:

1)obsługę komunikacyjną należy zapewnić wyłącznie od drogi 4KL, bez bezpośredniego podłączenia do drogi 1KG,

2)dopuszcza się realizację wszelkich funkcji związanych z obsługą ruchu drogowego, o ile nie wymagają one przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, innych niż budowa stacji paliw; w szczególności dopuszcza się budowę stacji paliw, stacji diagnostycznej, bazy noclegowo-gastronomicznej i parkingu,

3)zabudowa stacji paliw musi spełniać następujące kryteria:

-maksymalna łączna powierzchnia zabudowy (łącznie z zadaszeniami stanowisk do tankowania pojazdów) – 1000 m2,

-maksymalna wysokość budynków – 8 m,

4)zabudowa bazy noclegowej musi spełniać następujące kryteria:

-maksymalna liczba miejsc noclegowych – 60,

-maksymalna łączna powierzchnia zabudowy – 500 m2,

-maksymalna wysokość budynków – 12 m,

-dachy wysokie, kryte czerwoną dachówką lub jej imitacją,

5)minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 50%,

6)nakazuje się wykonanie nasadzeń zieleni żywopłotowej i drzewiastej (od strony obszaru 9.MN/MR),

§ 11. W obszarach oznaczonych symbolem 20 UP, 26 UP, stanowiących tereny usług z preferencją dla usług publicznych i z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, obowiązują następujące ustalenia:

1)adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem możliwości rozbudowy, modernizacji i/lub zmiany funkcji w granicach wyznaczonych postanowieniami niniejszego paragrafu,

2)nowo wydzielane działki budowlane muszą mieć powierzchnię co najmniej 1500 m2 i bezpośredni dostęp do drogi publicznej a szerokość przylegającego do drogi publicznej frontu działki musi wynosić co najmniej 20 m,

3)obowiązuje wyznaczona na Rysunku Planu nieprzekraczalna linia zabudowy,

4)powierzchnia zabudowy posesji nie może przekraczać 25%,

5)lica budynków od strony drogi należy lokalizować równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy,

6)maksymalna wysokość kalenicy - 10 m,

7)maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

8)maksymalne wyniesienie parteru ponad istniejący poziom terenu – 1 m,

9)dopuszcza się umiarkowanie rozczłonkowaną bryłę budynków,

10)dachy wyłącznie dwuspadowe lub naczółkowe; główne połacie dachowe nachylone pod kątem 45°z tolerancją 5°,

11)pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach czerwieni,

12)materiały wykończeniowe elewacji: tynk w pastelowych kolorach, czerwona cegła lub jej imitacja, drewno, kamień, pruski mur lub połączenia wymienionych rodzajów wykończeń,

13)przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji należy przewidzieć elementy typowe dla tradycyjnej architektury regionu, takie, jak obramienia okien i drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem elewacji, dwudzielne okna, linia imitująca gzyms na ścianach szczytowych itp.,

14)poza budynkami, na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów kubaturowych,

15)wysokość ogrodzeń, w tym bram wjazdowych, musi się zawierać w granicach od 1,15 m do 1,5 m; ażurowe połacie ogrodzeń i bram wjazdowych należy wykonywać z drewna lub siatki,

16)zakazuje się hodowli zwierząt inwentarskich,

17)na terenie posesji dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej nie wymagającej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem, że działalność ta nie powoduje, na terenie posesji lub poza nią, emisji hałasu przekraczającej standardy dla terenów mieszkaniowych oraz nie wiąże się z:

-emisją zapachów,

-wytwarzaniem odpadów w ilości powyżej 5 ton/rok, spalaniem paliw w ilości powyżej 15 ton p.u./rok,

-emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z procesów innych niż spalanie paliw,

-emisją substancji niebezpiecznych do powietrza, gleby, wód gruntowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

-magazynowaniem materiałów lub odpadów poza budynkami,

-nagminnym utrudnianiem ruchu kołowego lub pieszego na sąsiadującej z posesją drodze publicznej,

§ 12.1. Obszary oznaczone symbolem 17 NO, 23 NO stanowią tereny przepompowni ścieków.

2. Inną lokalizację przepompowni ścieków dopuszcza się jedynie w przypadku ustalenia na etapie projektowania sieci kanalizacyjnej lokalizacji lepszej z technicznego punktu widzenia.

3. Po ustaleniu nowej lokalizacji w sposób, o którym mowa w ust. 2, obszary oznaczone symbolem NO można przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem terenów sąsiednich.

§ 13.1. Obszary oznaczone symbolem 19 EE, 27 EE, 34 EE, stanowią tereny stacji transformatorowych SN/NN.

2. Inną lokalizację stacji transformatorowych dopuszcza się jedynie w przypadku ustalenia na etapie projektowania sieci elektroenergetycznej lokalizacji lepszej z technicznego punktu widzenia.

3. Po ustaleniu nowej lokalizacji w sposób, o którym mowa w ust. 2, obszary oznaczone symbolem EE można przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem terenów sąsiednich.

§ 14. W obszarach oznaczonych symbolem 12 ZIur, 13 ZIur, 35 ZIur, 40 ZIur, stanowiących tereny zieleni izolacyjnej związanej z rzemiosłem produkcyjno-usługowym, nakazuje się zaprojektować zieleń izolacyjną w postaci wysokich żywopłotów i szybko rosnących drzew, zapewniającą maksymalną izolację akustyczną i optyczną,

§ 15. W obszarach oznaczonych symbolem 14 ZIkg, 15 ZIkg, 24 ZIkg, stanowiących tereny zieleni izolacyjnej związanej z drogą klasy G, należy najpóźniej w czasie budowy drogi 1 G urządzić zieleń izolacyjną w postaci wysokich żywopłotów i szybko rosnących drzew, zapewniającą maksymalną izolację akustyczną i optyczną chyba, że wcześniej zalesiono przyległe obszary oznaczone symbolem RL.

§ 16. W obszarach oznaczonych symbolem 7 RL, 10 RL, 22 RL, 28 RL, 30 RL, 31 RL, 36 RL, 37 RL, 42 RL, stanowiących tereny lasów i zadrzewień, obowiązują następujące ustalenia:

1)w lasach istniejących należy dążyć do uzyskania struktury gatunkowej zgodnej z warunkami siedliskowymi,

2)przy zalesianiu należy stosować strukturę gatunkową zbliżoną do naturalnej,

3)zalesienia należy prowadzić w sposób minimalizujący zjawiska erozyjne oraz z poszanowaniem istniejących walorów przyrodniczych obszaru,

4)pozyskanie drewna należy prowadzić w sposób zrównoważony.

§ 17. W obszarze oznaczonym symbolem 39 RP/RZ, stanowiącym tereny użytków rolnych, z przewagą trwałych użytków zielonych obowiązują następujące ustalenia:

1)na trwałych użytkach zielonych nakazuje się utrzymywanie pełnego zadarnienia,

2)zakazuje się lokalizacji wszelkich trwałych i nietrwałych obiektów budowlanych poza:

-tradycyjnymi ogrodzeniami z żerdzi drewnianych, o ile są one niezbędne ze względu na prowadzoną działalność
rolniczą,

-sieciowymi urządzeniami infrastruktury technicznej,

3)nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu z zastrzeżeniem przypadków, gdy usunięcie drzew lub krzewów jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub fitosanitarnych,

4)tereny odłogowanych użytków rolnych o niskiej klasie bonitacji można przeznaczyć pod zalesienia.

Rozdział III
Układ komunikacyjny

§ 18. Dla publicznej drogi głównej (klasa G), oznaczonej na Rysunku Planu symbolem 1.KG, ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 40 m i docelową szerokość jezdni 7 m.

§ 19. Dla publicznych dróg lokalnych (klasa L), oznaczonych na Rysunku Planu jako 2.KL i 4.KL, ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15 m i docelową szerokość jezdni 6 m.

§ 20. Dla publicznej drogi lokalnej (klasa L), oznaczonej na Rysunku Planu jako 3.KL, ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 12 m i docelową szerokość jezdni 6 m.

§ 21. Dla publicznych dróg dojazdowych (klasa D), oznaczonych na Rysunku Planu symbolem 5.KD, ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10 m i docelową szerokość jezdni 6 m.

§ 22. Szerokość ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem 6.KPJ, ustala się jak na Rysunku Planu.

§ 23. W obszarze planistycznym zakazuje się utwardzania nawierzchni żużlem piecowym.

Rozdział IV
Infrastruktura techniczna

§ 24. Zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej sieci NN i/lub nowych nasłupowych stacji transformatorowych SN/NN po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez RE Giżycko.

§ 25. Energia cieplna do ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. – z indywidualnych źródeł ciepła. Zakazuje się instalowania kotłów opalanych węglem o sprawności poniżej 60%.

§ 26. Zaopatrzenie w gaz – z butli gazowych lub indywidualnych zbiorników gazu płynnego, zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27. 1. Zaopatrzenie w wodę – docelowo z wodociągu wiejskiego.

2. Do czasu wybudowania wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych podziemnych ujęć wody z zachowaniem przewidzianych prawem zasad ochrony ujęć.

3. Budowę nowych ujęć dopuszcza się jedynie do czasu wybudowania wodociągu i jedynie w obszarach oznaczonych symbolem MR/MN, pod warunkiem uprzedniego wykonania badań hydrogeologicznych i wykazania, że ujmowane wody będą spełniały wymogi przepisów dotyczących jakości wody pitnej.

§ 28. 1. Odprowadzanie ścieków kolektorem do oczyszczalni centralnej w Piszu.

2. Zbiorniki na ścieki adaptuje się jedynie do czasu budowy kolektorów sanitarnych zaprojektowanych w celu obsługi obszaru planistycznego.

3. Budowę nowych szczelnych zbiorników na ścieki dopuszcza się jedynie w obszarach oznaczonych symbolem MR/MN i jedynie do czasu budowy kolektorów sanitarnych zaprojektowanych w celu obsługi obszaru planistycznego z zastrzeżeniem, że muszą to być zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego.

§ 29. Sieci podziemne należy w miarę technicznych możliwości projektować w granicach wyznaczonych na Rysunku Planu dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych.

§ 30. Linie elektroenergetyczne NN i telekomunikacyjne w obszarze planistycznym należy projektować jako podziemne.

Rozdział V
Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody

§ 31. Cały obszar planistyczny leży w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, utworzonego na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskigo Nr 52 poz. 725/

Rozdział VI
Ochrona przed hałasem

§ 32. Obszary oznaczone symbolami MR/MN, MN/MR i UP są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62.poz.627 z późn. zm).
Rozdział VII
Ochrona stanowisk archeologicznych

§ 33. W granicach zaznaczonego na Rysunku Planu stanowiska archeologicznego nr 2 wszelkie prace inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.

Rozdział VIII
Przepisy różne, przejściowe i końcowe

§ 34. Ustala się następujące wysokości stawek dla naliczania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

1)dla obszarów oznaczonych symbolem MN/MR-30%,

2)dla obszarów oznaczonych symbolem UR – 30%,

3)dla pozostałych części obszaru planistycznego - 0,1 %.

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 36. Uchwała wraz z Rysunkiem Planu stanowiącym Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 maj 2004 13:09
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1494 razy