BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/255/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu /
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz, pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu.

2. Ustala się dominującą funkcję dla północnej części miasta Pisz, pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu:
- zabudowa pensjonatowa
- usługi turystyczne

3. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz, pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej ZajkowskiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 maj 2004 13:10
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1266 razy