BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568/ oraz art.13 ust.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr
130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, oz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1 ,poz.15,
Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 , Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568,Nr 203 poz. 1966
i Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz. 177/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 11 lat nieruchomości, oznaczonych
j.n. :
- działki : nr 1052 o pow.21m2, nr 806 o pow. 22m2, nr 1159 o pow. 21m2, nr 1026
o pow. 21m2, nr 1035 o pow. 22m2, nr 948 o pow. 24m2, nr 1055 o pow. 21m2,
nr 1033 o pow. 22m2, nr 1074 o pow. 22m2, nr 1009 o pow. 23m2, nr 1061 o pow. 21m2,
nr 1065 o pow. 21m2, nr 1147 o pow. 25m2, nr 870 o pow. 22m2, nr 1148 o pow. 28m2,
nr 1168 o pow. 28m2, nr 1135 o pow. 22m2, nr 847 o pow. 24m2, nr 117/8 o pow. 26m2,
nr 1007 o pow. 23m2, nr 1068 o pow. 22m2, nr 1167 o pow. 29m2, nr 117/21 o pow. 26m2,
nr 1125 o pow. 22m2, nr 135/7 o pow. 24m2, nr 1006 o pow. 21m2, nr 1144 o pow. 21m2,
nr 1121 o pow. 22m2, nr 852 o pow. 24m2, nr 873 o pow. 22m2, położone w Piszu
przy ul. St. Staszica,
- działki : nr 1137/17 o pow. 22m2, nr 1137/33 o pow. 22m2, położone w Piszu
przy ul. Jagodnej,
- działki : nr 462/7 o pow. 23m2, nr 462/75 o pow. 24m2, nr 462/8 o pow. 23m2,
nr 462/11 o pow. 20m2, nr 462/31 o pow. 22m2, nr 462/58 o pow. 22m2, położone w Piszu
przy ul. Gałczyńskiego,
- działki : nr 615 o pow. 21m2, nr 596 o pow. 23m2, nr 675 o pow. 22m2, nr 618
o pow. 21m2, nr 680 o pow. 22m2, nr 733 o pow. 21m2, nr 726 o pow. 21m2,
nr 298/35 o pow. 23m2, położone w Piszu przy ul. Gdańskiej,
- działki : nr 357/18 o pow. 20m2, nr 357/20 o pow. 17m2, położone w Piszu przy ul. G.Gizewiusza,
- działkę nr 450/21 o pow. 24m2, położoną w Piszu przy ul. Kwiatowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 maj 2004 15:37
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1251 razy