BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/265/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż działki oznaczonej nr 78 o pow. 793 m2, położonej w Piszu przy ul. Świętojańskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej oraz działki nr 349/52 o pow. 363
m2, położonej w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego
osoby prawnej.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 maj 2004 15:52
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1281 razy