BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/245/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 136 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177 ) Rada Miejska u c h w a l a, co następuje :
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 w wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Piszu udziela Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 maj 2004 09:24
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1246 razy