BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/243/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Miejskiej w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
W Regulaminie Rady Miejskiej w Piszu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie Regulaminu Rady Miejskiej w Piszu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Obrady Rady prowadzi jej Przewodniczący. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego Rady.”
2) w § 15 wyrazy „Przewodniczący Rady” zastępuje się wyrazami „Przewodniczący obrad”
3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący obrad.”
4) w § 18 w ust. 3 wyrazy „Przewodniczący Rady” zastępuje się wyrazami „Przewodniczący obrad”
5) w § 35 w ust. 2 wyrazy „Przewodniczącego Rady” zastępuje się wyrazami „Przewodniczącego obrad”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 maj 2004 13:39
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1300 razy