BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie: określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124. oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19, poz. 177), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zbycie samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz zwanych w treści uchwały „lokalami użytkowymi” odbywa się na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) z zachowaniem zasad określonych niniejszą uchwałą.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „lokalu użytkowym”, należy przez to rozumieć lokal o innym przeznaczeniu niż lokal mieszkalny, w rozumieniu art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, będący własnością Gminy Pisz.
§ 2. Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Pisz mogą być zbywane ich dotychczasowym najemcom i dzierżawcom,

§ 3. 1. Nie mogą być przeznaczone do sprzedaży lokale użytkowe w przypadku, gdy:

1) lokal znajduje się w budynku usytuowanym na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

2) lokal znajduje się w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub kapitalnego remontu, przebudowy, modernizacji lub renowacji,

3) lokal znajduje się w budynku, który podlega zwrotowi w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

4) lokal znajduje się w budynku użytkowanym przez organy administracji samorządowej, rządowej oraz jednostki organizacyjne Gminy Pisz,

§ 4. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom, którzy:

1) nie posiadają na dzień zawarcia umowy zbycia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, czynszu, opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostawę energii cieplnej, na rzecz Gminy Pisz oraz Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu, związanych z lokalem, który chcą nabyć,

2) są najemcami lub dzierżawcami lokalu, który chcą nabyć, co najmniej 1 rok.

3) zobowiążą się w terminie do dnia zawarcia umowy nabycia lokalu użytkowego, iż pokryją koszty wykonania elewacji zewnętrznej budynku zgodnie z projektem i szczegółowym opisem zawartym w protokole z negocjacji.

§ 5. Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Pisz zbywane będą na rzecz najemców i dzierżawców, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały na zasadach :

1) lokale zbywane są w drodze bezprzetargowej,

2) zbycie lokalu następuje na wniosek najemcy lub dzierżawcy spełniającego warunki o których mowa w § 4 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały,

3) zbycie lokali użytkowych następuje wraz z prawami do gruntu związanymi z własnością lokali odpowiednio do istniejącej formy władania gruntem ustanowionej przy wyodrębnieniu co najmniej jednego lokalu, tj:

a) z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy znajdują się w budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu z jednoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,

b) ze zbyciem ułamkowej części gruntu, w przypadku, gdy znajdują się w budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu wraz z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu,

4) w przypadku, gdy zbycie lokalu użytkowego następuje w budynku, gdzie nie wyodrębniono żadnego lokalu o ustanowieniu i zbyciu użytkowania wieczystego lub ułamkowej części prawa własności gruntu decyduje każdorazowo Burmistrz Gminy i Miasta Pisz,

5) wartość lokalu użytkowego oraz odpowiedniej części gruntu przekazywanego w użytkowanie wieczyste lub na własność, ustalana jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

6) w przypadku zakupu lokalu wraz z prawem własności gruntu, cena zakupu obejmuje łącznie cenę lokalu i cenę gruntu, które to muszą być wniesione w całości przed zawarciem umowy notarialnej,

7) w przypadku zakupu lokalu wraz z ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu, cena zakupu obejmuje łącznie cenę lokalu i cenę za ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu, które to muszą być wniesione w całości przed zawarciem umowy notarialnej .

8) koszty związane z nabyciem lokalu użytkowego ponosi nabywca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Zajkowski


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 maj 2004 12:34
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1657 razy