BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/247/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 kwietnia 2004 r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1.1 Zaciągnąć kredyt inwestycyjny w kwocie 264.981,45 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną budynku szkolnego położonego w Piszu przy ulicy Dworcowej 7.
2. Kredyt, o którym mowa w ust. 1 będzie spłacony w latach 2004 – 2014 w ratach miesięcznych z oszczędności powstałych w wyniku realizacji inwestycji termomodernizacyjnej oraz z otrzymanej premii termomodernizacyjnej .
3. Burmistrz Gminy i Miasta Pisz zawrze umowę z wybranym bankiem zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 )
4. Ustanowić zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej ZajkowskiUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 maj 2004 12:36
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1317 razy