BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/302/04 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 września 2004 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759/ oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 , Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568,Nr 203 poz. 1966 i Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat poniższych nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz:
1) działek: nr 839 o pow. 22 m2, nr 1059 o pow. 21 m2, nr 886 o pow. 22 m2, położonych w Piszu przy ul. St. Staszica,
2) działki nr 1137/6 o pow. 23 m2 położonej w Piszu przy ul. Jagodnej,
3) działek: nr 728 o pow. 21 m2, nr 688 o pow. 23 m2, nr 748 o pow. 22 m2, nr 750 o pow. 21 m2, nr 649 o pow. 22 m2, położonych w Piszu przy ul Gdańskiej,
4) części działek: nr 490/13 o pow. 6 930 m2 i nr 503/13 o pow. 5 245 m2 położonych w Piszu przy Al. Piłsudskiego.

§ 2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki nr 21 o pow. 400 m2 położonej we wsi Wiartel na okres do 10 lat.

§ 3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości wymienione w §1pkt 1-3 i §2.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 paź 2004 15:14
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1166 razy