BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/546/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: obciążenia działek będących własnością Gminy Pisz służebnością gruntową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na:
- obciążenie działki oznaczonej numerem 326/11 przy ul. Gdańskiej w Piszu, stanowiącej własność Gminy Pisz służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu do działki nr 326/12 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 326/12 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- obciążenie działki oznaczonej numerem 320/15 przy ul. Fabrycznej w Piszu, stanowiącej własność Gminy Pisz służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu do działki nr 320/16 położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 320/16 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 08:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1111 razy