BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/540/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 14,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych garażami murowanymi:
- działek: nr 1015 o pow. 22 m2, nr 1084 o pow. 22 m2, nr 812 o pow. 21 m2, nr 909 o pow. 23 m2, nr 1013 o pow. 22 m2, nr 1017 o pow. 23 m2, nr 1082 o pow. 21 m2, nr 1100 o pow. 24 m2 położonych w Piszu przy ul. Staszica, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działki nr 326/12 o pow. 24 m2 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13024,
- działek: nr 661 o pow. 22 m2, nr 693 o pow. 21 m2, nr 619 o pow. 21 m2, nr 738 o pow. 25 m2, nr 298/10 o pow. 26 m2, nr 626 o pow. 22 m2, położonych w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025,
- działki nr 320/16 o pow. 25 m2 położonej w Piszu przy ul. Fabrycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025,
- działek: nr 462/22 o pow. 22 m2, nr 462/110 o pow. 18 m2, położonych w Piszu przy ul. Gałczyńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764,
- działki nr 1137/20 o pow. 22 m2 położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13022,

§ 2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych pawilonem handlowym:
- działek: nr 424/7 o pow. 22 m2, nr 429/6 o pow. 3 m2, położonych w Piszu przy Pl. Daszyńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,


§ 3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionych w §1 i 2.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 10:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1132 razy