BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/544/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 roku
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, oznaczonych numerami:
- działka nr 2/42 o powierzchni 45,9108 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 2/44 o powierzchni 48,1763 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 2/43 o powierzchni 34,5504 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 2/45 o powierzchni 32,2691 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 2/46 o powierzchni 0,4113 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 2/47 o powierzchni 16,9714 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 1/20 o powierzchni 0,8675 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/100 o powierzchni 7,4389 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/104 o powierzchni 0,2573 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/105 o powierzchni 9,4692 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/106 o powierzchni 45,2073 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/107 o powierzchni 45,2103 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/108 o powierzchni 0,1655 ha położona we wsi Borki,
- działka nr 14/109 o powierzchni 47,7907 ha położona we wsi Borki,

2. Dla nieruchomości o których mowa w ust. 1 w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 15656.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 10:20
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1295 razy