BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/543/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność osób fizycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, oznaczonych numerami:
- działka nr 107 o powierzchni 2,22 ha położona we wsi Jagodne (KW Nr 20486)
- działka nr 103 o powierzchni 0,10 ha położona we wsi Jagodne, (KW Nr 20893)
- działka nr 196 o powierzchni 5,22 ha, położona we wsi Łupki, (KW Nr 155)
- działka nr 197 o powierzchni 1,62 ha położona we wsi Łupki, (KW Nr 155)
- działka nr 198 o powierzchni 3,29 ha, położona we wsi Łupki, (KW Nr 154)
- działka nr 199 o powierzchni 6,44 ha, położona we wsi Łupki, (KW Nr 6994)
- działka nr 200 o powierzchni 8,75 ha położona we wsi Łupki, (KW Nr 7726)
- działka nr 201 o powierzchni 4,45 ha położona we wsi Łupki, (KW Nr 7726)
- działka nr 5/3 o powierzchni 15,72 ha położona we wsi Babrosty, (KW Nr 20232)
- działka nr 202 o powierzchni 4,30 ha, położona we wsi Łupki, (KW Nr 150)
- działka nr 203 o powierzchni 5,33 ha położona we wsi Łupki, (KW Nr 149)
- część działki nr 3/1 o powierzchni ok. 1,40 ha położonej we wsi Babrosty, (KW Nr 20233)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- cześć działki nr 3/2 o powierzchni ok. 4,20 ha położonej we wsi Babrosty, (KW Nr 20591)
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- działka nr 4/2 o powierzchni 13,27 ha położona we wsi Babrosty, (KW Nr 20480)
- działka nr 105/3 o powierzchni 21,67 ha położona we wsi Jagodne, (KW Nr 20480)
- działka nr 105/2 o powierzchni 10,08 ha położona we wsi Jagodne,(KW NR 29642)
- działka nr 105/1 o powierzchni 9,89 ha, położona we wsi Jagodne, (KW Nr 26920)
- działka nr 204 o powierzchni 2,57 ha położona we wsi Łupki, (KW Nr 148),
dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 10:10
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1177 razy