BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/542/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 )Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Pisz 1, oznaczonych numerami działek:
- działka nr 1458 o powierzchni 7,8708 ha (KW Nr 22783)
- działka nr 1462 o powierzchni 11,1456 ha (KW Nr 22783)
- działka nr 1424 o powierzchni 0,2159 ha (KW Nr 13720)
- części działki nr 1431/4 o powierzchni ok. 7,3450 ha, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały (KW Nr 22783),
dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 10:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1276 razy