BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/541/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 )Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/26 o powierzchni 1099 m2, położonej w obrębie Borki gm. Pisz, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 14176 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, na poprawę warunków zagospodarowania działek oznaczonych numerami 1/32 i 1/16, położonymi w obrębie Borki gm. Pisz, pod warunkiem, że:
- właściciel działek oznaczonych numerami 1/32 i 1/16 uzyska prawo własności działki nr 1/15,
- zostanie zatwierdzony podział działki nr 1/26 polegający na wydzieleniu przedmiotu sprzedaży.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 10:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1323 razy