BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/537/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 )Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działek, położonych na terenie gminy Pisz, przeznaczonych na powiększenie nieruchomości przyległych, oznaczonych numerami:
- działka nr 142/46 o pow. 272 m2, położona w Piszu przy ul. Olsztyńskiej, na powiększenie działki
nr 110/6,
- działka nr 81/10 o pow. 309 m2, położona w Piszu przy ul. Orzyskiej, na powiększenie działki
nr 81/3,
- działka nr 415/5 o pow. 33 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działek
oznaczonych numerami 427/3 i 1155,
- działka nr 415/6 o pow. 100 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 426,
- działka nr 415/7 o pow. 159 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 425,
- działka nr 415/8 o pow. 207 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 423,
- działka na 415/9 o pow. 246 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 422,
- działka nr 415/10 o pow. 296 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 421,
- działka nr 415/ 11 o pow. 284 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 420,
- działka nr 415/12 o pow. 278 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 419,
- działka nr 415/13 o pow. 278 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 418,
- działka nr 415/14 o pow. 257 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działki nr 417,
- działka nr 415/15 o pow. 342 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej, na powiększenie działek, oznaczonych numerami 416 i 1165

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 10:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1325 razy