BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/538/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 , Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z
2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 , poz.128 / oraz art.13 ust.1 , art. 37 ust.2 pkt.10 art.68 ust.1
pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004r. Nr
261, poz.2603, Nr 281 , poz.2782 , z 2005r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.
1459) ,Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 99 o
powierzchni 500m2 położonej we wsi Stare Guty , gmina Pisz dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13754.

§ 2.
Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości ,
o której mowa w §1.
§ 3.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości ,o której
mowa w §1 , w wysokości 99,99 % .
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 kwi 2006 13:59
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1149 razy