BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/525/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, na działki o nr geodezyjnych: 138/2, 56/1, 56/4, 111/4, 111/3, 111/2, 111/1, 112/5, 112/6, 112/4, 112/3, 113/6, 113/8, 113/10, 113/12, 113/11, 113/2, 113/1, 113/5, 114/5, 114/3, 114/4, 114/1, 115/4, 115/2, 115/3, 116/2, 116/1, 117/1, 117/2, 118/6, 118/5, 118/4, 118/3, 119/2, 120/4, 120/3, 121/4, 121/3, 121/1, 118/1, 119/1, 120/1, 122/5, 122/6, 122/4, 122/3, 123/1, 123/2, 124/4, 124/3, 124/1, 125/1, 125/6, 125/3, 125/7, 125/5, 126/2, 127/1, 126/14, 126/7, 126/11, 126/6, 126/10, 126/5, 126/9, 126/4, 126/8, 126/12, 126/13, 128, 129, 130/2, 130/1, 131/3, 131/4, 132/3, 132/6, 132/5, 132/10, 131/2, 132/11, 132/12, 132/8, 132/9, 133/11, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/1, 134, 135/3, 135/2, 135/1, 136/2, 136/1 137/4, 137/3, 137/5, 137/7, 137/6, 137/8, 138/1, część działki nr 67, część działki nr 22/2, część działki nr 56/2, część działki nr 20/4, 20/1, 20/3, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, część działki nr 31, 33/4, 33/5, 33/6, 33/3, 33/1, 35/4, 35/6, 35/7, 35/10, 35/11, 35/9, 75/1, 139/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 141,142, 143, 144/3, 145, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, część działki nr 154/11, 153, 152, 151/2, 151/4, część działki nr 106/2, 151/3, 151/8, 151/7, 151/6, 151/9, 151/10, 150, 148/4, 149, 148/3, 148/1, 148/5, 147/5, 147/6, 147/12, 147/11, 147/8, 147/9, 147/10, 147/13, 146/2, 146/1, 106/1, 185, 184/2, 184/1, 183, 182/3, 182/1, 182/2, 181, 180, 179/1, 178/1, 179/2, 177/2, 177/1, 178/2, 176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 174/1, 174/2, 173/4, 173/3, 173/1, 172/1, 172/3, 172/4, 171/1, 170/1, 171/2, 170/2, 169/1, 169/2, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 166/1, 166/2, 165/2, 165/3, 163/1, 163/2, 162/1, 162/2, 161/1, 161/2, 160/5, 160/6, 160/3, 160/1, 159/1, 159/2, 158/1, 158/2, 157/2, 157/1

2 Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef SkrodzkiUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1199 razy