BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/528/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz.

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel , na działki o nr geodezyjnych: 101/2, 102/2, 5/7, 5/14, 5/13, 109/5, 109/4, 2, 3, 4, 22, 5/5, 5/3, 5/9, 5/10, 5/4, 5/1, 21, 6/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/ 7 , 10/5, 10/4, 10/9, 10/3,10/8, 10/10,10/12, 11 i część działek o nr geodezyjnych 41, 80.

2.Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel, został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:51
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1105 razy