BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/529/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Zdory.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz.

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Zdory, na działki o nr geodezyjnych: 152 i 153, 190/2, 189/1, 186, 185, 193, 192, 194/5, 211/1 i część działki o numerze geodezyjnym 183

2.Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Zdory, został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:52
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1186 razy