BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art. 4 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r, Nr 6. poz. 41, Nr 142, poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087z 2006r. Nr 45 poz. 319)

- Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika uchwalonego uchwałą Nr XLI/410/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP, w granicach określonych Uchwałą Nr XXII/239/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika, przedstawionego na rysunku planu w skali 1: 500, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Celem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP jest:

1) odtworzenie zabudowy pierzejowej od strony ulicy Tadeusza Kościuszki z możliwością wprowadzenia zabudowy wzdłuż ulicy Mikołaja Kopernika oraz stworzenie możliwości przekształcenia obecnego budynku Piskiego Domu Kultury,

2) zmiana sposobu użytkowania budynku A1UTH,

3) przeznaczenie obszaru, pozostałości zamku pokrzyżackiego i starościeńskiego w Piszu wraz z przyległym terenem na cele związane z ogólnie pojętą turystyką (hotel, port, kwalifikowana turystyka kolejowa, korty tenisowe, mały golf, kręgielnia)

4) uporządkowanie terenu przy ulicy Gizewiusza.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren istniejącego Domu Kultury i planowanej zabudowy usługowej (hotelowej, gastronomicznej, handlowej), oznaczony symbolem 1U,

2) teren istniejącego budynku mieszkalno-usługowego, oznaczony symbolem 2U/MW,

3) teren planowanych usług turystycznych, oznaczony symbolem 3U, w tym:

a) teren stanowiący pozostałości po byłym zamku, przeznaczony na potrzeby budynku usługowego – hotelowo-gastronomicznego z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczony symbolem Uz,

b) teren planowanego podwórza gospodarczego, zieleni parkowej i miejsc postojowych na potrzeby planowanego obiektu w konturze Uz, oznaczony symbolem Up,

c) teren istniejącego Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu z możliwością przebudowy i adaptacji na potrzeby funkcji turystycznej, oznaczony symbolem Uc,

4) teren istniejącej zieleni parkowej nad rzeką Pisą, oznaczony symbolem 4ZP

5) teren planowanej przystani dla małych jednostek pływających wraz z obiektami towarzyszącymi, obiektów zaplecza portu, obiektu obsługi kolei, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zieleni parkowej oznaczony symbolem 5W/U,

6) teren planowanych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, oznaczony symbolem 6 US,

7) teren kolei, oznaczony symbolem 7KK,

8) teren planowanego obiektu usługowego, oznaczony symbolem 8U

9) teren istniejącego przedszkola, oznaczony symbolem 9U,

10) teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczony symbolem 10U,

11) teren istniejącego budynku Spółdzielni Pracy „PISA” , oznaczony symbolem 11U,

12) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 i orientacyjne wjazdy na nieruchomości.

13) tereny planowanych i istniejących ciągów pieszych, oznaczone symbolem KX i odpowiednim symbolem graficznym

2. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,

3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach bądź różnych zasadach zagospodarowania. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania orientacyjne, w ramach konturu urbanistycznego, oznaczone linią przerywaną, umożliwiające wzajemne przenikanie się funkcji,

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna ściana budynku

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na której trzeba sytuować frontową elewację budynku.

4) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć obiekty usługowe, których działalność nie powoduje stałej, bądź okresowej uciążliwości, ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska nie może wykraczać poza granice działki przeznaczonej pod lokalizację obiektu, a tym samym powodować konieczności ustanawiania strefy.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnośnie zachowania ładu przestrzennego, architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych.

2) Wszelkie działania projektowe i realizacyjne zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny należy prowadzić zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 8 niniejszej uchwały, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

3) Forma budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej, przy zachowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych (drewno, kamień, cegła, dachówka)

4) Wprowadzenie zieleni rodzimej wokół nowo powstałych obiektów

5) Zakazuje się grodzenia nieruchomości w granicach opracowania planu, chyba, że przepisy szczególne mówią inaczej.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Teren planowanego basenu portowego i przystani wodnej, oznaczony jest na rysunku planu symbolem 5W/U. Wykonanie inwestycji wymaga pozwolenia wodnoprawnego Wojewody. Dla w/w inwestycji może być wymagany raport oddziaływania na środowisko w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./.

2. Podstawą ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zasada zrównoważonego rozwoju, przez którą rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

3. Zasadę zrównoważonego rozwoju należy realizować poprzez następujące działania:

1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w myśl przepisów o ochronie środowiska,

2) zabrania się realizacji obiektów uciążliwych, mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.

3) zakazuje się działalności gospodarczej wpływającej szkodliwie na środowisko przyrodnicze,

4) zakazuje się stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska,

5) zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów z sieci cieplnej,

6) ustala się dla całego obszaru objętego planem dopuszczalny poziom hałasu określony dla terenów śródmiejskich,

7) zakazuje się zrzutu do gruntu ścieków sanitarnych, także oczyszczonych, nakazuje się realizowanie gospodarki ściekowej w sposób kompleksowy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków,

8) gospodarkę odpadami realizować w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn.zm.)

9) sposób zagospodarowania terenu przyległego do wody winien uwzględniać nakazy wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz.2019 z późn.zm.)

10) ustala się zachowanie istniejącej zieleni naturalnej i wzbogacenie jej nowymi nasadzeniami drzew i krzewów rodzimych gatunków dostosowanych do warunków florystycznych terenu

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkowego

1) Wszelkie inwestycje dotyczące terenu w granicach niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być poprzedzone badaniami archeologicznymi.

2) Teren oznaczony symbolem 3U, winien być inwestowany wg ustaleń planu przez jednego właściciela (użytkownika). Szczegółowe zasady projektowania nowych kubatur mogą być określone po przeprowadzeniu pełnych badań archeologicznych.

3) Ustala się zakaz podziału terenów w ramach konturów urbanistycznych, zaznaczonych na rysunku planu, chyba że ustalenia szczegółowe mówią inaczej.

4) Przy projektowaniu budynków nawiązywać do tradycyjnej (historycznej) zabudowy regionalnej (gabaryty, forma). W elewacjach należy stosować materiały naturalne, tradycyjne – dachówka ceramiczna (naturalna czerwona), cegła, kamień, tynki o wyglądzie tradycyjnych tynków, drewno

§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1) Teren planowanej przystani wodnej, przylegający do rzeki Pisy, w konturze oznaczonym na rysunku planu symbolem 5W/U, połączony ze szlakiem wodnym Wielkich Jezior Mazurskich, winien zaspokajać potrzeby związane z turystyką, sportem oraz rekreacją,

2) Teren planowanego dworca kolei w konturze o symbolu 5W/U, winien zaspokajać potrzeby turystyki krajoznawczej, w powiązaniu z turystyką kwalifikowaną i wypoczynkiem, w powiązaniu z basenem portowym i przystanią wodną.

3) Teren zieleni parkowej, oznaczony symbolem 4ZP, winien zaspokajać potrzeby publiczne w zakresie rekreacji i wypoczynku biernego i stanowić zieleń izolacyjną rzeki Pisy.

4) Ustala się możliwość przeznaczenia innych terenów jako przestrzenie publiczne, w granicach opracowania planu – w zależności od potrzeb.

§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

1) Obszar objęty opracowaniem położony jest w sandrze piskim, w dolinie rzeki Pisy, na obszarze o wysokim stopniu podatności pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych na zanieczyszczenia z powierzchni (wg dokumentacji hydrogeologicznej „Zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowych regionu Wielkich Jezior Mazurskich” P.G. W-wa 96) , dlatego też gospodarkę ściekową na tym terenie należy rozwiązywać w sposób kompleksowy z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej i przesyłem do oczyszczalni ścieków, pomijając rozwiązania przejściowe (np. bezodpływowe zbiorniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków itp.).

2) Przy zagospodarowaniu terenów w granicach opracowania, należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z póżn. zm.), zwłaszcza ochronę istniejącej zieleni.

3) Teren objęty planem położony jest przy linii kolejowej drugorzędnej Olsztyn – Ełk. Dla terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej ( teren o symbolu 5W/U i 6U), należy uwzględnić obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 249, poz.2500).

4) Obiekty zlokalizowane przy ul. Tadeusza Kościuszki, ze względu na położenie w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego, winny być budowane z materiałów o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

5) Teren objęty opracowaniem, położony jest na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, a ponieważ planowane jest utrzymywanie max stanu rzeki Pisy w Piszu i jez. Roś na rzędnej 115,10m npm Kr i wszelką zabudowę (w tym budynek kapitanatu Żeglugi Mazurskiej) należy dostosować do zasięgu oddziaływania tego piętrzenia.

§ 8. Ustalenia szczegółowe, dotyczące przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy :

Wszelkie inwestycje dotyczące terenu w granicach opracowania niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być realizowane przy uwzględnieniu ustaleń ogólnych zawartych w: § 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały oraz poniższych przepisów szczególnych dla wyróżnionych terenów:

1U - ustala się teren usług turystycznych - istniejącego Domu Kultury na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Tadeusza Kościuszki oraz planowanego budynku w formie kamieniczkowej – równoległego do ulicy Tadeusza Kościuszki, przeznaczony do zagospodarowania przez jednego Inwestora, z możliwością podziału terenu zabudowanego po zrealizowaniu inwestycji. Teren niezabudowany pozostaje współwłasnością właścicieli nieruchomości powstałych w wyniku podziału terenu zabudowanego.
Planuje się adaptację istniejącego budynku Piskiego Domu Kultury z możliwością rozbudowy, zmiany sposobu jego użytkowania lub rozbiórkę istniejącego budynku Piskiego Domu Kultury i postawienie nowego budynku przeznaczonego na cele usługowe związane z turystyką. Wysokość budynku maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych.
Równolegle do ulicy Tadeusza Kościuszki, w stronę rzeki Pisy, planuje się budynek o funkcji usługowej (gastronomia, handel, usługi, zamieszkanie zbiorowe, wynajem pokoi), nawiązujący do architektury kamieniczkowej z zakazem podziału na działki użytkowe dla odrębnych właścicieli. Dopuszcza się podział terenu zabudowanego po zrealizowaniu inwestycji za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostały teren niezabudowany pozostaje współwłasnością właścicieli nieruchomości powstałych w wyniku podziału terenu zabudowanego.
Ustala się, że projektowany budynek będzie trzykondygnacyjny tj. parter + piętro i poddasze użytkowe ukryte w dachu wysokim, o kącie nachylenia połaci 45o z tolerancją 5o, pokrycie dachu jednakowe na całym budynku – dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym. Planowaną zabudowę ograniczają obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Obowiązującą linię zabudowy od strony Pisy, wyznacza budynek po przeciwległej stronie ul. Tadeusza Kościuszki na działce nr 426, teren poza nią przeznacza się na zieleń z możliwością utworzenia tarasów przeznaczonych na „ogródki konsumpcyjne”. Ustala się pozostawienie 10m przejścia (bramy), pomiędzy bryłą obecnego Domu Kultury, a nową zabudową, umożliwiającego wgląd na Plac Zamkowy.
W granicach konturu urbanistycznego zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów, maksymalnie odsuwać je od rzeki Pisy, zaleca się je zwłaszcza w sąsiedztwie wjazdu na teren – w parterze planowanej rozbudowy budynku. Zakazuje się realizacji zjazdów na drogę krajową.

2U/MW - ustala się teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parterem usługowym do adaptacji lub wymiany na cele usługowe nieuciążliwe

3U - ustala się teren pozostałości zamku pokrzyżackiego i starościńskiego w Piszu, przeznaczony na cele usług turystycznych z możliwością wprowadzenia miejsc postojowych i elementów małej architektury.
Teren w liniach rozgraniczających, obejmujący obszary oznaczone symbolami: Uz, Up musi być inwestowany przez jednego właściciela (użytkownika), dopuszcza się użytkowanie terenu o symbolu Uc w granicach działki przez odrębnego właściciela. Szczegółowe zasady projektowania nowych kubatur mogą być określone po przeprowadzeniu pełnych badań archeologicznych.
Dopuszcza się możliwość podziału terenu zabudowanego po zrealizowaniu inwestycji za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren niezabudowany pozostaje współwłasnością właścicieli nieruchomości powstałych w wyniku podziału terenu zabudowanego.


W granicach terenu 3U wydziela się obszary o przeznaczeniu:

Uz - teren pozostałości zamku, ograniczony nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przeznacza się na cele usług turystycznych, realizację obiektu użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotelowego, hotelowo-mieszkalnego, z wydzieleniem lokali usługowych i mieszkalnych z funkcją towarzyszącą i uzupełniającą taką jak: gastronomia, odnowa biologiczna, rekreacja itp.)
Istniejący szalet publiczny ze strefą uciążliwości sanitarnej (toaleta miejska) do czasowej adaptacji. Docelowa lokalizacja szaletu – poza granicami niniejszego opracowania.

Up - teren planowanej rekreacji i zieleni parkowej z elementami małej architektury ogrodowej z możliwością urządzenia miejsc postojowych dla samochodów, na potrzeby planowanego obiektu usługowego w konturze 3U.
Istniejące budynki do likwidacji.

Uc - teren istniejącego Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu. Istniejący budynek do adaptacji. Docelowo teren ten przeznacza się na potrzeby planowanych usług nieuciążliwych lub jako uzupełnienie funkcji usługowej w konturze Uz - na potrzeby parkingowe, sportowo-rekreacyjne itp. lub inne związane z planowaną funkcją podstawową.
Dopuszcza się zagospodarowanie istniejącego obiektu w ramach istniejącej działki dla odrębnego właściciela na cele usług turystycznych.

4ZP - ustala się teren istniejącej zieleni parkowej, stanowiącej zieleń izolacyjną wzdłuż brzegu rzeki Pisy Adaptuje się istniejące alejki z możliwością ich przebudowy, wymiany nawierzchni, w celu dostosowania do sąsiedniej funkcji oraz planuje się realizację elementów małej architektury ogrodowej. Ustala się budowę budynku kapitanatu Żeglugi Mazurskiej w miejscu orientacyjnej lokalizacji wskazanej na rysunku planu symbolem Zm, oraz możliwość budowy fosy lub innych obiektów wynikających z odkrywek archeologicznych.
Budynek kapitanatu- nawiązujący do historycznej zabudowy Mazur, parterowy o powierzchni zabudowy około 100 m2 z ewentualnym użytkowym poddaszem ukrytym w dachu dwuspadowym lub wielopołaciowym.

5W/U - ustala się teren planowanego portu przystani wodnej z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi związanymi z obsługą, (np. slipowanie łodzi, usługi związane z naprawą łodzi, tawerna itp.), obiektu obsługi kolei, miejsc postojowych dla samochodów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zieleni izolacyjnej oraz parkowej. Planowane przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w myśl obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego odpowiednich organów. Przy projektowaniu w/w przedsięwzięcia uwzględnić uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa dla jednostek pływających w obrębie przystani jak i na połączeniu ze szlakiem żeglownym rzeki Pisy. Zaleca się realizację terenu w konturze 5W/U przez jednego właściciela. Przy opracowywaniu planu realizacyjnego konieczne zachowanie ciągu pieszego bezpośrednio nad rzeką Pisą przez zastosowanie np. kładki i wskazane byłoby utrzymać ciąg pieszy, oznaczony graficznie na rysunku planu, przynajmniej w porze dnia.
Przed przystąpieniem do prac projektowych budynków, wykonać badanie geologiczne gruntów. Ustala się architekturę budynków nawiązującą do historycznej zabudowy Mazur - budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych, tj. parterowe z dachami dwuspadowymi o kacie nachylenia połaci dachowych 30 – 45o, pokrytymi dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.
Na terenie w konturze 5W/U wyklucza się budowę obiektów handlowych o powierzchni powyżej 200m2, budynków mieszkalnych i innych nie związanych z obsługą komunikacji wodnej i kolejowej.
Nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów kolejowych - min. 10m od linii rozgraniczającej tereny kolejowe.

6US - ustala się teren usług sportowo-rekreacyjnych z zielenią towarzyszącą, w tym np. korty tenisowe, mały golf, kręgielnia z obiektami obsługi np. przebieralnie, szalety, inne obiekty o lekkiej konstrukcji i małej kubaturze.
Na terenie w konturze 6US wyklucza się budowę obiektów handlowych o powierzchni powyżej 200m2, budynków mieszkalnych, magazynowo-składowych, produkcyjnych. Ustala się architekturę budynków nawiązującą do historycznej zabudowy Mazur, wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych t.j. parter i ewentualne poddasze użytkowe, ukryte w dachu dwuspadowym równopołaciowym o kącie nachylenia 30-45o, pokrycie dachów – dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym.
Przed przystąpieniem do prac projektowych budynków, wykonać badanie geologiczne gruntów.
Miejsca postojowe dla samochodów zabezpieczyć w granicach działki.
Nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów kolejowych - min. 10m od linii rozgraniczającej tereny kolejowe.

7KK - teren linii kolejowej drugorzędnej Olsztyn – Ełk. W granicach konturu 7KK planuje się przystanek., maksymalnie przeszklony i powiązany z dworcem kolejowym w konturze 5W/U oraz z planowanymi ciągami pieszymi.

8U - teren planowanych obiektów usługowych z ewentualną funkcją mieszkaniową w piętrze budynku. Planowane budynki maksymalnie do 3kondygnacji nadziemnych z trzecią kondygnacją ukrytą w dachu wysokim o kącie nachylenia połaci dachowych 38 – 45o, pokrytym dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. Wyklucza się obiekty o dużej kubaturze, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 200m2, magazynowo - składowe i produkcyjne.

9U - teren istniejącego przedszkola, ustala się możliwość zmiany sposobu użytkowania na inne cele usługowe nieuciążliwe, jego rozbudowy, nadbudowy w celu nadania formy architektury regionalnej. Docelowa wysokość budynku maksymalnie do 3 kondygnacji nadziemnych z ostatnią kondygnacją w dachu wysokim o kącie nachylenia połaci dachowych 38 – 45o, pokrycie dachu – dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym. Adaptuje się istniejące ogrodzenie.

10U - teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ustala się możliwość wprowadzenia funkcji usługowych nieuciążliwych, zwłaszcza w parterze budynku. Adaptuje się istniejące ogrodzenie.

11U - teren istniejącego budynku usługowego. Ustala się możliwość jego rozbudowy na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Istniejące blaszanki do likwidacji. W granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów.

§9. 1. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji.

1) Tereny dróg publicznych w istniejących i projektowanych liniach rozgraniczających:

a) ulica Tadeusza Kościuszki, oznaczona symbolem KD1 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086z póżn. zm.) planowane obiekty budowlane przy drogach krajowych winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej niż 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; wszelkie przyłącza należy wykonać na działce zainteresowanego. Z konturu o symbolu 1U zakazuje się realizacji zjazdów na drogę krajową.

b) ulica Gizewiusza, oznaczona symbolem KD3, oraz ulica Mikołaja Kopernika oznaczona symbolem KD2 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z póżn. zm.) planowane obiekty budowlane przy drogach powiatowych winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej niż 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; wszelkie przyłącza należy wykonać na działce zainteresowanego.

c) ulica prostopadła do ulicy Gizewiusza, oznaczona symbolem KD4 i ulica projektowana, stanowiąca przedłużenie ulicy Mikołaja Kopernika, oznaczona symbolem KD5 zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086z późn. zm.) planowane obiekty budowlane przy drogach gminnych winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej niż 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; chyba że ustalenia graficzne planu mówią inaczej.
W miejscu oznaczonym literą „P” – planuje się przystanek komunikacji miejskiej.

1)Tereny istniejących i projektowanych ciągów pieszych, oznaczone symbolem graficznym oraz symbolem KX o szerokości min. 5m.
Przebieg ciągów pieszych oznaczonych graficznie na rysunku planu, należy uściślić na etapie planów realizacyjnych z uwzględnieniem połączeń komunikacyjnych obiektów.

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

1) Kanalizacja sanitarna -odprowadzenie ścieków do kolektorów biegnących w ulicy Tadeusza Kościuszki oraz przez tereny planowane do zagospodarowania.

2) Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci w ulicy Tadeusza Kościuszki oraz częściowo na terenie planowanym do zagospodarowania.

3) Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko. Sieci energetyczne służące do zasilania planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r Nr 153 poz.1504 z późn. zm.)

4) Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzenia zmian do planu.

5) Zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów z sieci cieplnej.

6) Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy

§ 10. Uchwala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,1%

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLI/410/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP / Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 135 poz. 1831/

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/530/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pisz w rejonie ulic Mikołaja Kopernika i Tadeusza Kościuszki z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przyjętego Uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000r. w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

2. Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy termin wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono do 19.01.2006r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi wobec czego nie rozstrzygano o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych w trybie art.18 w/w ustawy.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady finansowania wynikają z budżetu gminy.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1335 razy