BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA Nr XLVII/ 531/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmującego części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo.
Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.,1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz.128).

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmujący części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo, o powierzchni ok. 1,80 ha. Granice planu zostały określone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Na ustalenia planu składają się:

1)ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwały,

2)ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały,

3)rysunek planu stanowiący integralną część planu – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 3 tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi:

1)ML - tereny zabudowy letniskowej,

2)KDW - tereny dróg wewnętrznych,

3)KDL - teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej.

3. Ustala się definicje użytych pojęć w ustaleniach niniejszego planu:

1)teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej, drogi oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo – ekologiczną,

2)wysokość zabudowy - dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy liczona od najwyższego projektowanego poziomu terenu przyległego bezpośrednio do budynku, do kalenicy,

3)intensywność zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni terenu,

4)procent zabudowy – określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki,

5)nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekroczyć lico budynku. Linia ta nie dotyczy: werand, balkonów, wykuszy, itp.,

6)obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu oznaczająca linię usytuowania ściany frontowej budynku w co najmniej 50%. Linia ta nie dotyczy: werand, balkonów, wykuszy, itp.,

7)droga wewnętrzna – droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.z 2004 r.Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.). Dojazd do działek z dróg wewnętrznych wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną.

4. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

1) teren jest położony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Obowiązują zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz 880z późn. zm.).

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego:

1)nie dotyczy.

6. Zasady modernizacji, budowy, rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)zaopatrzenie w wodę – z planowanego wodociągu wiejskiego z ujęcia wody we wsi Wielki Las. Przewiduje się budowę sieci wodociągowej do 2013 r. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość ujmowania wód podziemnych z własnych ujęć wgłębnych, zlokalizowanych na terenie. W celu ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem należy uwzględnić ochronę ujęć wody wymaganą przepisami szczególnymi,

2)elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju urządzeń elektroenergetycznych niezbędnych do zasilania działek zostaną określone w warunkach przyłączenia,

3)ogrzewanie – zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących paliwa niskoemisyjne,

4)odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się budowę we sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zdunowo do 2013 r. Do czasu jej realizacji dopuszcza się budowę oczyszczalni indywidualnych ze zrzutem w zlewni rzeki Turośli oraz alternatywnie gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować,

5)wody opadowe – lokalne odprowadzenie na terenie działki do gruntu,

6)utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

7)konieczne jest zapewnienie dojazdu do rowu melioracyjnego, stanowiącego zachodnią granicę obszaru,

8)w granicach pasa drogowego dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

9)w obrębie terenów budowlanych i dróg zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych.

7. Stawka procentowa - ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30%.

§ 3. Ustalenia szczegółowe planu przedstawia się na poszczególnych kartach terenu:

1.
1. Karta terenu nr 01-MLpowierzchnia: 0,91 ha
2. Przeznaczenie
Funkcja podstawowa: zabudowa letniskowa
funkcja dopuszczona: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1)intensywność zabudowy: max. 0,3,
2)wysokość zabudowy: max. 7,0 m / do 1 kondygnacji z poddaszem użytkowym/,
3)procent zabudowy działki: max. 15%,
4)powierzchnia zieleni: min. 70%,
5)inie zabudowy: obowiązująca 10,0m od krawędzi drogi wewnętrznej; nieprzekraczalna 1 m od napowietrznej linii telefonicznej, 20 m od rowu melioracji szczegółowej i jak na rysunku planu,
6)formy zabudowy: wolno stojąca,
7)dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 380-450,
8)pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym,
9)poziom posadzki parteru max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku,
10) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1)wielkość działki: minimalna 1000m²,
2)szerokość frontu działki: minimalna - 22,0 m,
3)linie podziału wewnętrznego: tak jak na rysunku planu,
4)dopuszcza się dodatkowe wydzielenia pod urządzenia infrastruktury technicznej,
5)obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – nie dotyczy.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1)dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 03-KDW,
2)parkingi: zapewnienie min. 2 miejsc postojowych w obrębie każdej działki.
6.Warunki wynikające z ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1)zaleca się zachowanie dużych powierzchni biologicznie czynnych na których zostanie wprowadzona i ukształtowana zieleń,
2)zaleca się lokalizowanie zieleni w formie szpalerów wzdłuż granic własności jak też kształtowania powierzchni zieleni urządzonej, takiej jak trawniki i klomby,
3)zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nie dotyczy.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.


2.
1. Karta terenu nr 02-MLpowierzchnia: 0,54 ha
2. Przeznaczenie
Funkcja podstawowa: zabudowa letniskowa
funkcja dopuszczona: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) intensywność zabudowy: max. 0,3,
2) wysokość zabudowy: max. 7 m / do 1 kondygnacji z poddaszem użytkowym/,
3) procent zabudowy działki: max. 15%,
4) powierzchnia zieleni: min. 70%,
5) linie zabudowy: obowiązująca 12,0m od krawędzi drogi wewnętrznej, nieprzekraczalna 1 m od napowietrznej linii telefonicznej, 12,0 m od linii lasu i tak jak na rysunku planu,
6) formy zabudowy: wolno stojąca,
7) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 380-450,
8) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym,
9) poziom posadzki parteru max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku,
10) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1)wielkość działki: minimalna - 1000 m² ,
2)szerokość frontu działki: minimalna - 22,0 m,
3)linie podziału wewnętrznego: tak jak na rysunku planu,
4)dopuszcza się dodatkowe wydzielenia pod urządzenia infrastruktury technicznej,
5)obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – nie dotyczy.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji
1)dostępność drogowa: z drogi wewnętrznej 03-KDW,
2)parkingi: zapewnienie min. 2 miejsc postojowych w obrębie każdej działki.
6.Warunki wynikające z ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1)zaleca się zachowanie dużych powierzchni biologicznie czynnych na których zostanie wprowadzona i ukształtowana zieleń.
2)zaleca się lokalizowanie zieleni w formie szpalerów wzdłuż granic własności jak też kształtowania powierzchni zieleni urządzonej, takiej jak trawniki i klomby,
3)zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych na poszczególnych działkach.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu-Nie dotyczy.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu-Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

3.
1. Karta terenu numer 03-KDW powierzchnia: 0,19 ha
2. Klasa drogi Droga wewnętrzna
3. Parametry i wyposażenie
1)szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m, z placem manewrowym o wymiarach min. 20,0 m x 20,0 m,
2)szerokość pasa ruchu: 2,5 m,
3)przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
4)dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5)wyposażenie: chodniki.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej-Nie dotyczy.
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1)odprowadzenie wód opadowych docelowo do kanalizacji deszczowej,
2)zaleca się wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew,
3)zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych.
6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu-Nie dotyczy.
7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1)mała architektura: nie ustala się,
2)nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3)urządzenia techniczne: dopuszcza się,
4)zieleń: dopuszcza się.
8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie dotyczy.
10. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych Nie ustala się.


4.
1. Karta terenu numer 04-KDL powierzchnia: 0,02 ha
2. Klasa drogi Poszerzenie drogi lokalnej
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej-Nie dotyczy.
4. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1)odprowadzenie wód opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej,
2)zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew.
5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy.
6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1)mała architektura: nie ustala się,
2)nośniki reklamowe: dopuszcza się,
3)tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz lokalizacji,
4)urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5)zieleń: dopuszcza się.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie dotyczy.
9. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych Nie ustala się.


§ 4. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1)część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmującego części działek o numerach 129/5 i 129/3 obręb Zdunowo (załącznik nr 1),

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2),

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

2.Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

1)granice obszaru objętego planem miejscowym,

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,

4)linie podziału wewnętrznego,

5)obowiązujące linie zabudowy,

6)nieprzekraczalne linie zabudowy,

7)wymiary i odległości w metrach,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/531/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku z późn. zm.).


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/531/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

I.BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

Nie przewiduje się budowy na terenie objętym granicami planu dróg publicznych będących w zarządzie gminy Pisz.

II.BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY

Wieś Zdunowo nie posiada sieci wodociągowej ani sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się realizację tych sieci do 2013 r., jednakże do tego czasu dopuszcza się realizację na terenie objętym planem własnych ujęć wody oraz szczelnych zbiorników na ścieki lub przydomowych oczyszczalni. Uchwalenie planu nie wpływa więc na konieczność realizacji przez gminę zadań należących do jej kompetencji.

Linie energetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1290 razy