BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458, 1462 i część działki o nr 1431/4.
Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319) i art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.,1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128)

Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmujący działki o numerach 1458, 1462 i część działki o nr 1431/4, o powierzchni ok. 24 ha. Granice planu zostały określone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Na ustalenia planu składają się:

1)ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwały,

2)ustalenia szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały,

3)rysunek planu stanowiący integralną część planu – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 8 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

1) P strefa produkcyjna. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, przemysłu, baz i składów z wyłączeniem:

a) przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,

b) obiektów emitujących odory,

c) przedsięwzięć zagrażających wodom podziemnym.

2) ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak : parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce,

3) KDd teren drogi dojazdowej,

4) KDz teren drogi zbiorczej,

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej,

2)elektryczność – z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, poprzez projektowane słupowe bądź kontenerowe stacje transformatorowe. Ewentualne poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi wyprowadzonymi z projektowanych stacji transformatorowych. Wstępne projekty podziału nowych terenów budowlanych należy zaopiniować u zarządcy sieci energetycznej w celu wyznaczenia terenów pod stacje transformatorowe. Lokalizację wszelkich obiektów w sąsiedztwie linii 110 kV należy uzgodnić w Zakładzie Energetycznym Białystok,

3)ogrzewanie – źródła zaopatrzenia w ciepło wyłącznie wykorzystujące paliwa niskoemisyjne,

4)ścieki – do oczyszczalni ścieków z zakazem lokalizacji zbiorników bezodpływowych i indywidualnych oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się wyznaczenie na terenie działek pod przepompownie ścieków,
5)wody opadowe – z dachów obiektów budowlanych – lokalne odprowadzenie na terenie działki do gruntu; z terenów parkingów, dróg utwardzonych i placów manewrowych – do rowu melioracyjnego po oczyszczeniu i poprzez zbiornik retencyjny,

6)utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko za pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

7)konieczne jest zapewnienie dojazdu do rowu melioracyjnego, stanowiącego południową granicę obszaru oraz zmiana jego gabarytów w dostosowaniu do planowanego przeznaczenia terenu,

8)w granicach pasa drogowego dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

9)w obrębie terenów budowlanych i dróg zapewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych.

4. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

1) teren oznaczony na rysunku planu położony w zasięgu zbiornika wód podziemnych.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego:

1) nie dotyczy.

6. Ustala się definicje użytych pojęć w ustaleniach niniejszego planu:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo – ekologiczną,

2) wysokość zabudowy - dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy liczona od najwyższego projektowanego poziomu terenu przyległego bezpośrednio do budynku, do kalenicy,

3) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych w zewnętrznym obrysie murów) do powierzchni terenu,

4) procent zabudowy – określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekroczyć lico budynku,

6) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.z 2004 r.Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.). Dojazd do działek z dróg wewnętrznych wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną.

7. Stawka procentowa - ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 0,1% .

§ 3. Ustalenia szczegółowe planu przedstawia się na poszczególnych kartach terenu:


1.
1. Karta terenu nr 01P
2. Przeznaczenie
Funkcja podstawowa: produkcja, przemysł, bazy i składy
Funkcje dozwolone: nie ustala się
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1) intensywność zabudowy: nie ustala się,
2) wysokość zabudowy: max. 15 m,
3) procent zabudowy działki: max. 60%,
4) powierzchnia zieleni: min. 30%,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne: 22 m od granicy działki nr 1424, 5m od rowu melioracyjnego, 12m od terenów zielonych oraz 10m od granicy z drogą 08KDz,
6) formy zabudowy: wolno stojąca,
7) kształt dachu: dowolny,
8) pokrycie dachu: dowolne.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) wielkość działki: minimalna - 5000 m²; dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szer. min 10m w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym,
2) szerokość frontu działki: minimalna - 50 m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych niż 5000 m2 pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1) dostępność drogowa: z drogi zbiorczej 08KDz, i drogi dojazdowej 06KDd,
2) parkingi: w obrębie własnej działki, min – 1mp na 4 zatrudnionych,
6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) uciążliwość musi zawierać się w granicach własności,
2) zaleca się zachowanie dużych powierzchni biologicznie czynnych, na których zostanie wprowadzona i ukształtowana zieleń,
3) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów, w szpalerach wzdłuż ciągów pieszych i jezdnych oraz granic własności,
4) należy wykonać badania hydrogeologiczne gruntu,
5) od strony północnej zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
6) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych na poszczególnych działkach,
7) pasy zadrzewień należy kształtować pod kątem dobrego przewietrzania terenu,
8) obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Ustala się konieczność przeprowadzenia badań geologiczno-inżynierskich.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu-Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie dotyczy.


2.
1. Karta terenu nr 02P
2. Przeznaczenie
Funkcja podstawowa: produkcja, przemysł, bazy i składy
Funkcje dozwolone: nie ustala się
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
1) intensywność zabudowy: nie ustala się,
2) wysokość zabudowy: max. 15 m,
3) procent zabudowy działki: max. 60%,
4) powierzchnia zieleni: min. 30%,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne: 22 m od granicy działki nr 1424, 12m od terenów zielonych, 44m od terenów kolejowych oraz jak na rysunku planu,
6) formy zabudowy: wolno stojąca,
7) kształt dachu: dowolny,
8) pokrycie dachu: dowolne.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) wielkość działki: minimalna - 5000 m²; dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szer. min. 10m w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym,
2) szerokość frontu działki: minimalna - 50 m,
3) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych niż 5000 m2 pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie dotyczy.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1) dostępność drogowa: z dróg dojazdowych 06KDd i 07KDd,
2) parkingi: w obrębie własnej działki, min. – 1mp na 4 zatrudnionych,
3) dopuszcza się możliwość wyłączenia z torów szlakowych bocznicy kolejowej.
6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 1) uciążliwość musi zawierać się w granicach własności,
2) zaleca się zachowanie dużych powierzchni biologicznie czynnych, na których zostanie wprowadzona i ukształtowana zieleń,
3) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów, w szpalerach wzdłuż ciągów pieszych i jezdnych oraz granic własności,
4) należy wykonać badania hydrogeologiczne gruntu,
5) od strony północnej zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
6) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania dróg dojazdowych i miejsc postojowych na poszczególnych działkach,
7) pasy zadrzewień należy kształtować pod kątem dobrego przewietrzania terenu,
8) obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Ustala się konieczność przeprowadzenia badań geologiczno-inżynierskich.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych Nie dotyczy.

3.
1. Karta terenu nr 03ZP
2. Przeznaczenie Tereny zieleni parkowej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Nie ustala się.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji Dostępność komunikacyjna: od dróg dojazdowych i ewentualnych dróg wewnętrznych.

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) lokalizowanie zieleni w szpalerach wzdłuż ciągów pieszych i granic własności,
2) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania ciągów pieszych,
3) pasy zadrzewień należy kształtować pod kątem dobrego przewietrzania terenu,
4) obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie dotyczy.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu-Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

4.
1. Karta terenu nr 04ZP
2. Przeznaczenie Tereny zieleni parkowej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu-Nie ustala się.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji
Dostępność komunikacyjna: od dróg dojazdowych i ewentualnych dróg wewnętrznych.

6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1)lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów, w szpalerach wzdłuż ciągów pieszych i jezdnych oraz granic własności,
2)zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania ciągów pieszych,
3)pasy zadrzewień należy kształtować pod kątem dobrego przewietrzania terenu,
4)obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej-Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie dotyczy.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu-Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

5.
1. Karta terenu nr 05ZP
2. Przeznaczenie Tereny zieleni parkowej
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu-Nie ustala się.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości-Nie ustala się.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacjiDostępność komunikacyjna: od dróg dojazdowych i ewentualnych dróg wewnętrznych.
6.Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) lokalizowanie zieleni w szpalerach wzdłuż ciągów pieszych i granic własności,
2) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych i przepuszczalnych do utwardzania ciągów pieszych,
3) pasy zadrzewień należy kształtować pod kątem dobrego przewietrzania terenu,
4) obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy.
8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się.
9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów-Nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu-Nie dotyczy.
11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu-Nie dotyczy.
12. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

6.
1. Karta terenu numer 06KDd
2. Klasa drogi-Teren drogi dojazdowej
3. Parametry i wyposażenie
1)szerokość w liniach rozgraniczających: 15,0 m,
2)przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
3)wyposażenie: chodniki.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej-Nie dotyczy.
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1) odprowadzenie wód opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej,
2) zaleca się wprowadzenie pojedynczego lub obustronnego szpaleru drzew,
3) obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.
6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy.

7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1) mała architektura: nie ustala się,
2) nośniki reklamowe: dopuszcza się,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu-Nie dotyczy.
10. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

7.
1. Karta terenu numer 07KDd
2. Klasa drogi Teren drogi dojazdowej
3. Parametry i wyposażenie
1)szerokość w liniach rozgraniczających: 39,0 m,
2)przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
3)wyposażenie: chodniki.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy.
5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1)odprowadzenie wód opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej,
2)zaleca się wprowadzenie pojedynczego lub obustronnego szpaleru drzew,
3)obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy.
7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1)mała architektura: nie ustala się,
2)nośniki reklamowe: dopuszcza się,
3)tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5)zieleń: dopuszcza się.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu-Nie dotyczy.
10. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

8.
1. Karta terenu numer 08KDz
2. Klasa drogi Rezerwa terenowa pod drogę zbiorczą
3. Parametry i wyposażenie
1)szerokość w liniach rozgraniczających: 25,0 m,
2)przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu,
3)wyposażenie: chodniki.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy.

5. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody
1)odprowadzenie wód opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej,
2)zaleca się wprowadzenie pojedynczego lub obustronnego szpaleru drzew,
3)obowiązują zapisy zawarte w § 2 uchwały.
6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy.

7. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1)mała architektura: nie ustala się,
2)nośniki reklamowe: dopuszcza się,
3)tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,
4)urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5)zieleń: dopuszcza się.

8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu-Nie dotyczy.
10. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych-Nie ustala się.

§ 4. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki nr: 1458, 1462 i część działki nr 1431/4 w skali 1 : 2000 (załącznik nr 1),

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2),

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

10) Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef SkrodzkiZałącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/532/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku z późn. zm.).Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/532/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

W północnej i południowej części terenu planuje się wydzielenie dróg stanowiących kontynuację istniejących układów komunikacyjnych. Teren ten stanowi własność gminy Pisz więc do zadań własnych gminy należy wyłącznie urządzenie drogi.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY

Teren objęty planem przylega do drogi, w której przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Uchwalenie planu nie wpływa więc na konieczność rozbudowy sieci a jedynie wykonania przyłączy do tej sieci.

Linie energetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1233 razy