BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego.
Na podstawie art.20 w związku z art. 14 ust.8, art.15, art.16 ust.1, art. 29 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego obejmujący obszar o powierzchni 17,50 ha składający się z dwóch części oznaczonych odpowiednio symbolami „A” i „B”.

2. Część „A” obszaru planu obejmuje teren działek o nr 1431/3 i 1431/1 oraz części działki o nr 1431/4 którego granice przebiegają:

- od północy – wzdłuż granicy z terenami kolei;

- od wschodu – wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Kmicica;

- od południa - wzdłuż północnej granicy pasa drogowego ulicy Wołodyjowskiego;

- od zachodu - wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Zagłoby.

3.Część „B” obszaru planu obejmuje teren działek o nr od 1459/3 do 1459/34, którego granice przebiegają:

- od północy – wzdłuż południowej granicy pasa drogowego ulicy Wołodyjowskiego;

- od wschodu – wzdłuż granicy działek nr 1430/1 oraz 1457/2;

- od południa - wzdłuż południowej granicy działek od nr 1459/14 do 1459/26;

- od zachodu - wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Reja i ulicy Pisańskiego.

§ 2. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 35 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolem literowo - cyfrowym od A.1 do A.14 i od B.1 do B.8 oraz od A.01 do A.08 i od B.01 do B.05 (dla terenów dróg i ulic) oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi zgodnie z poniższą klasyfikacją:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej.
MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dopuszcza się lokalizację lokali usługowych w parterze budynków mieszkaniowych z zakresu usług osiedlowych, stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i nie zakłócających jej, a będących uzupełnieniem i wzbogaceniem przeznaczenia podstawowego.
Wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej.
Usługi dopuszcza się wyłącznie z funkcją mieszkaniową (jako funkcja wbudowana), chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.
Dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolno stojących lub w zabudowie zwartej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego o funkcji usługowej z zakresu usług osiedlowych, stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i nie zakłócających jej, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej.
Usługi dopuszcza się wyłącznie z funkcją mieszkaniową (jako funkcja wbudowana), chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy gospodarczej, garaży wolno stojących oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
Dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych.

2) Usługi.
U - Usługi różne.
Wszelkie usługi z zakresu usług publicznych i komercyjnych o charakterze centrotwórczym, sprzyjające funkcjonowaniu placu osiedlowego i tworzeniu przestrzeni aktywności publicznej.
Wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych oraz usług niepasujących do charakteru placu osiedlowego.
Dozwolona jest lokalizacja mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.
Na terenie zabudowy usługowej dopuszcza się możliwość realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dokonywania wydzieleń geodezyjnych pod te funkcje.

3) Tereny zieleni.
ZE – Zieleń ekologiczno – krajobrazowa.
ZP – Zieleń urządzona.
Teren miejskiej zieleni urządzonej, takiej jak: zieleń parkowa, skwer zieleni miejskiej, ogródek jordanowski, urządzenia rekreacyjno – sportowe, obiekty małej architektury.

4) Tereny komunikacji.
KD-L j/p - Droga lokalna (ilość jezdni/ilość pasów ruchu).
KD-D j/p - Droga dojazdowa (ilość jezdni/ilość pasów ruchu).
KDW – Droga wewnętrzna (teren drogi wewnętrznej może stanowić własność Gminy Pisz i drogę publiczną lub być we władaniu osób fizycznych lub prawnych)
KX - Wydzielone ciągi piesze.
KX1- Osiedlowy plac publiczny.
Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.
KS - Tereny obsługi komunikacji.
Obiekty i urządzenia obsługi transportu samochodowego i komunikacji: stacja paliw, myjnia, warsztaty samochodowe, parkingi, miasteczko samochodowe, place do nauki jazdy, garaże (w tym garaże wielopoziomowe) itp.
Na terenie KS dopuszcza się możliwość realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dokonywania wydzieleń geodezyjnych pod te funkcje. Wyklucza się lokalizację mieszkań.

Uwaga: Na każdym terenie planu dopuszcza się lokalizację małych obiektów infrastruktury technicznej obsługujących obszar planu oraz sieci podziemnych infrastruktury technicznej oraz dokonywanie wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Funkcja uzupełniająca (uzupełnienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyraźnie incydentalna, występująca w związku z funkcją podstawową, nie zaś jako funkcja odrębna, mogąca występować samodzielnie. Musi być zrealizowana na tej samej działce budowlanej lub terenie objętym inwestycją, co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

3. Usługi nie zakłócające funkcji podstawowej – to usługi o nieuciążliwym charakterze, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceń funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniających dostęp do budynków mieszkalnych, zakłócanie ciszy nocnej, nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, generowanie odorów, wytwarzanie dużych ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp.

§ 3. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze opracowania planu są realizowane poprzez zasady zagospodarowania określone w kartach terenów w §13 niniejszej uchwały, a w szczególności poprzez:

- kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do rzeźby terenu oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

- kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego i planowanego zagospodarowania;

- kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych (ulic, placu osiedlowego, ciągów komunikacyjnych) oraz usług (w tym publicznych), tworzących warunki publicznej aktywności mieszkańców całego osiedla;

- kształtowanie intensywności, gabarytów oraz formy zabudowy w dostosowaniu do otaczającej zabudowy oraz walorów krajobrazowych obszaru.

§ 4. 1. Obszar opracowania planu nie znajduje się na terenie objętym ochroną prawną w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (na podstawie przepisów odrębnych).

2. Szczegółowe zasady ochrony elementów środowiska przyrodniczego odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawierają karty terenów w §13.

§ 5. Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków lub dóbr kultury współczesnej podlegające ochronie prawnej (na podstawie przepisów odrębnych).

§ 6. 1. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu ustala się układ przestrzeni ogólnodostępnych składających się z: placu publicznego oraz połączonych z nim wydzielonych ciągów pieszych i terenów zieleni miejskiej, publicznych dróg dojazdowych i lokalnych, oznaczonych odpowiednio na rysunku planu;

2) w przestrzeni ogólnodostępnej dopuszcza się realizację elementów małej architektury;

3) zalecane jest, aby forma zagospodarowania placu publicznego, była wyłoniona w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego;

4) szczegółowe zasady zagospodarowania dotyczące przestrzeni ogólnodostępnych, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w §13.

§ 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono w kartach tych terenów w §13.

§ 8. 1. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dokonywanych w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2004 Nr 261 poz.2603 z późn. zm.).

2. Szczegółowe zasady dokonywania podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych na obszarze opracowania planu określono w kartach poszczególnych terenów w § 13 ust.1 pkt.8, ust.2 pkt.8, ust.3 pkt.8, ust.4 pkt.8, ust.5 pkt.8, ust.6 pkt.8, ust.7 pkt.8, ust.8 pkt.8, ust.9 pkt.8, ust.10 pkt.8, ust.15 pkt.8, ust.17 pkt.8, ust.18 pkt.8, ust.19 pkt.8, ust.20 pkt.8, ust.21 pkt.8, ust.22 pkt.8.

§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obszar planu bezpośrednio graniczy z drogami gminnymi: ul. Wołodyjowskiego, ul. Kmicica, ul. Zagłoby i ul. Pisańskiego; drogi dojazdowe na obszarze planu zostaną włączone w zewnętrzny układ komunikacyjny do w/w dróg gminnych; obsługa komunikacyjna części obszaru planu nastąpi z w/w dróg gminnych;

2) na obszarze planu ustala się układ komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz klasyfikacją:

a) droga lokalna – ul. Pisańskiego i ul. Zagłoby, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem KD-L, z której dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy i dla której ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- pas drogowy o szerokości min.18 m (ul. Pisańskiego) i poszerzenie o 4 m ul. Zagłoby;

- szerokość jezdni: min.7,0 m;

- w pasie drogowym ustala się obustronny chodnik o szerokości min. 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości min.0,5 m;

- w pasie drogowym ustala się dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m;

- w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych komunikacji miejskiej;

- dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi.

b) droga dojazdowa, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem KD-D, z której dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy i dla której ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- pas drogowy o szerokości min.12 m (11 m w przypadku istniejących wydzieleń geodezyjnych);

- szerokość jezdni: min.6,0 m, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej;

- w pasie drogowym ustala się obustronny chodnik o szerokości min. 1,5 m, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej;

- dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m, 10 m i 14 m od linii rozgraniczającej drogi (odpowiednio wg rysunku planu).

c) droga wewnętrzna, oznaczona symbolem KDW:

- pas drogowy o szerokości min. 8,0 m;

- zakaz umieszczania nośników reklamowych.

d) wydzielony ciąg pieszy, oznaczony symbolem KX:

- min. szerokość 5,0 m;

e) osiedlowy plac publiczny, oznaczony symbolem KX1, z którego dopuszcza się wyłącznie wejścia do budynków:

- min. szerokość 40,0 m;

- dopuszcza się parkowanie na terenie placu;

- możliwość przejazdu przez plac tylko dla samochodów uprzywilejowanych służb publicznych.

3) na obszarze planu ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

a) 1 miejsce postojowe na dom jednorodzinny lub mieszkanie;

b) 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

c) 1 miejsce postojowe na 1 punkt usługowy;

d) 1 miejsce postojowe na 5 pracowników.

Miejsca parkingowe i garaże, o których mowa powyżej, należy rozmieszczać w obrębie działki budowlanej wyróżnionej dla budynków obsługiwanych lub terenu objętego inwestycją, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego, ul. Zagłoby, ul. Kmicica i ul. Pisańskiego; dla zasilania planowanego budownictwa wielorodzinnego należy wykonać przyłącza (i ewentualnie wewnętrzne sieci rozdzielcze) w ramach realizacji tego budownictwa; dla planowanej zabudowy jednorodzinnej i usługowej zaopatrzenie w wodę projektowanymi przewodami Ø110 usytuowanymi w pasach drogowych planowanych ulic;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej: odbiorniki ścieków:

- w części „A” - kolektor sanitarny Ø 400 w ul. Wołodyjowskiego i kolektor sanitarny Ø 400 w ul. Zagłoby, w celu odprowadzenia ścieków z planowanego budownictwa wielorodzinnego należy wykonać przyłącza (i ewentualnie wewnętrzne sieci rozdzielcze) w ramach realizacji tego budownictwa;

- w części „B” kolektor sanitarny Ø 400 w ul. Wołodyjowskiego i kanał sanitarny Ø 200 w ul. Pisańskiego projektowanymi kanałami grawitacyjnymi, przewody kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z dachów budynków jednorodzinnych - do gruntu w obrębie działek;

- z dachów budynków wielorodzinnych i powierzchni utwardzonych - do kolektorów deszczowych Ø 400 w ul. Wołodyjowskiego i ul. Zagłoby;

- z terenu parkingów i terenów obsługi komunikacji samochodowej terenu A.1.KS - do kolektora deszczowego Ø 400 w ul. Wołodyjowskiego za pomocą planowanych kanałów, po uprzednim oczyszczeniu w separatorach i oczyszczalnikach;

4) zaopatrzenie w gaz: z istniejącej sieci gazowej w ul. Wołodyjowskiego i ul. Zagłoby planowanymi przewodami lub odpowiednio poprzez wykonanie przyłączy;

5) elektroenergetyka:
- w części „A” - zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z 3 projektowanych stacji transformatorowych zasilanych liniami SN 15kV od istniejącej linii SN 15 kV przebiegającej w pobliżu terenu objętego planem; poszczególne obiekty zasilane będą liniami nn wyprowadzonymi z projektowanych stacji transformatorowych; po wybudowaniu linii SN 15 kV będzie mogła ulec likwidacji linia napowietrzna SN 15 kV przy ul. Wołodyjowskiego;

- w części „B” – znajdujące się na terenie tej części planu urządzenia elektroenergetyczne: napowietrzną linię SN 15 kV, słupową stację transformatorową Nr 637 „Osiedle Wschód” i kablową linię nn zasilającą kościół – należy przewidzieć do likwidacji; zasilanie kościoła wykonać z istniejącej stacji transformatorowej Nr 1318 „Wołodyjowskiego 3” i z projektowanej stacji transformatorowej; część „B” obszaru planu zasilana będzie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej Nr 1318 „Wołodyjowskiego 3” i z projektowanej stacji transformatorowej zasilanej linią SN 15kV; poszczególne działki zasilane będą liniami nn wyprowadzonymi z istniejących stacji transformatorowych i projektowanej stacji transformatorowej;

- ostateczna ilość i lokalizacja stacji transformatorowych oraz typ linii nn zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów;

- lokalizację nowych linii energetycznych należy przewidywać na terenach ogólnodostępnych; projektowane stacje należy lokalizować na wydzielonych działkach;

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami energetycznymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

- zagospodarowanie pasów ochronnych o szerokości 15 metrów (po 7,5 m od osi linii) istniejących napowietrznych linii SN 15 kV winno być uzgodnione z właścicielem sieci;

6) zaopatrzenie w ciepło: zabudowa wielorodzinna i usługowa - z sieci ciepłowniczej, zabudowa jednorodzinna - indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła lub z sieci ciepłowniczej;

7) gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych stałych w sposób zorganizowany na składowisko odpadów komunalnych.

§ 10. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów położonych na obszarze opracowania planu.

§ 11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, określono w kartach tych terenów w §13.

§ 12. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”:

1) Wysokość zabudowy podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:

a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej nadziemnej kondygnacji, do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych lub pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej nadziemnej kondygnacji do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki;

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2) Linie zabudowy określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów, balkonów ,loggi, wykuszy, podokienników, zadaszeń nad wejściem, ryzalitów, przedsionków, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp i części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

3) Obowiązująca linia zabudowy - linia zabudowy, na której musi być usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budowli.

4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

5) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej działce budowlanej lub terenie określona jest stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu, wyrażonym w procentach.

6) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić na terenie objętym inwestycją lub w inny, określony w karcie terenu sposób.

7) Stawka procentowa – stawka określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, będąca podstawą do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8) Minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego – zakres przestrzenny opracowania projektu zagospodarowania terenu do projektu budowlanego obejmujący co najmniej wskazany na rysunku planu teren wraz z przyległymi ulicami wewnętrznymi oraz ciągami pieszymi lub odpowiednio ich częściami, przy czym projekt zagospodarowania terenu powinien co najmniej obejmować: usytuowanie, obrys i układ projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i rzędnych oraz wzajemnych odległości obiektów.

§ 13. Karty terenów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego.

CZĘŚĆ A

1. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.1

2) POWIERZCHNIA: 2,64 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KS - teren obsługi komunikacji (zakres funkcji według § 2), lokalizacja usług uciążliwych emitujących odory (np. lakiernie samochodowe itp.) wyłącznie w strefie wskazanej na rysunku planu.

a) funkcje uzupełniające: dopuszcza się lokalizację usług handlu i gastronomii jako usługi towarzyszącej stacji paliw (funkcja wbudowana) oraz innych obiektów związanych z nadzorem i dozorem;

b) funkcje wyłączone: wyklucza się lokalizację mieszkań.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;

b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu od linii kolejowej;

c) należy wykonać pas wielowarstwowej zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu o szerokości co najmniej 30,0 m.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość- do 8,0 m (do 2 kondygnacji nadziemnych); max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu: dach płaski lub dwu – albo czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 10º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą A.01.KD-D1/2,

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Kmicica,

- w odległości 30,0 m od południowej i zachodniej granicy terenu (wg rysunku planu);

d) powierzchnia zabudowy – do 15% powierzchni terenu objętego inwestycją, przy czym powierzchnia zabudowy jednego obiektu budowlanego nie może być większa niż 1200 m2;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.25% powierzchni terenu objętego inwestycją.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 01.KD-D1/2 oraz od ul. Kmicica;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z parkingów i nawierzchni utwardzonych - do kolektora deszczowego Ø 400 w ul. Wołodyjowskiego za pomocą planowanych kanałów, po uprzednim oczyszczeniu w separatorach i oczyszczalnikach;

d) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza;

b) garaże można lokalizować wyłącznie w zespołach powyżej 20 stanowisk garażowych jako jedno zamierzenie budowlane;

c) wyklucza się lokalizację garaży w formie blaszanych kontenerów.

2. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOMIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
A.2 0,49 ha
A.3 0,40 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu od linii kolejowej.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą A.01.KD-D1/2;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Zagłoby;

- w odległości 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu;

- w odległości 10,0 m od granicy z terenem A.1.KS;

d) powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalnym zakresem przestrzennym zamierzenia budowlanego należy objąć cały teren A.2.MW, A.3.MW oraz drogę wewnętrzną A.07.KDW;

b) dopuszcza się zmianę przebiegu drogi wewnętrznej A.07.KDW w ramach realizacji zamierzenia budowlanego lub włączenie terenu w/w drogi do terenu zabudowy mieszkaniowej A.2.MW lub A.3.MW, wówczas teren drogi podlega ustaleniom obowiązującym dla terenu, do którego został włączony;

c) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, oznaczony symbolem E w obrębie terenu A.3. MW, którego lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu A.3.MW, teren podlega ustaleniom obowiązującym dla A.3.MW.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi A.01.KD-D1/2 oraz od ul. Zagłoby;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3; w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenów A.2.MW i A.3.MW oraz terenu drogi wewnętrznej A.07.KDW, należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

3. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
A.4 0,37 ha
A.5 0,92 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
ustala się pas wielowarstwowej zieleni izolacyjnej wzdłuż północnej granicy z terenem A.1.KS o szerokości co najmniej 10,0 m.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Zagłoby;

- w odległości 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu;

- w odległości 10,0 m od granicy z terenem A.1.KS (wg rysunku planu);

d) powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalnym zakresem przestrzennym zamierzenia budowlanego należy objąć cały teren A.4.MW, A.5.MW, drogę wewnętrzną A.06.KDW oraz część drogi wewnętrznej A.04.KDW określoną na rysunku planu;

b) wzdłuż północnej granicy terenu A.5.MW,w pasie wskazanym do zagospodarowania zielenią, należy przeprowadzić ciąg pieszy (zgodnie z rysunkiem planu);

c) tereny mieszkaniowe należy połączyć ciągami pieszymi z terenem zieleni osiedlowej A.13.ZP.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Zagłoby;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3; w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY

a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków;

b) zaleca się lokalizację zabudowy na zamknięciu osi kompozycyjnej, wskazanej na rysunku planu;

c) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenów A.4.MW i A.5.MW oraz terenu drogi wewnętrznej A.06.KDW i części drogi wewnętrznej A.04.KDW należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

4. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
A.6 0,21 ha
A.7 0,15 ha
A.8 0,16 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Zagłoby;

- w odległości 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu;

d) powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalnym zakresem przestrzennym zamierzenia budowlanego należy objąć cały teren A.6.MW, A.7.MW, A.8.MW, drogę wewnętrzną A.05.KDW oraz część drogi wewnętrznej A.04.KDW określoną na rysunku planu;

b) dopuszcza się zmianę przebiegu drogi wewnętrznej A.05.KDW w ramach realizacji zamierzenia budowlanego lub włączenie terenu w/w drogi do terenu zabudowy mieszkaniowej A.7.MW lub A.8.MW, wówczas teren drogi podlega ustaleniom obowiązującym dla terenu, do którego został włączony;

c) dopuszcza się likwidację lub zmianę przebiegu drogi wewnętrznej A.05.KDW w ramach realizacji zamierzenia budowlanego;

d) tereny mieszkaniowe należy połączyć ciągami pieszymi z terenem zieleni osiedlowej A.13.ZP;

e) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, oznaczony symbolem E w obrębie terenu A.6. MW, którego lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu A.6.MW, teren podlega ustaleniom obowiązującym dla A.6.MW.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Zagłoby;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3; w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków,

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenów A.6.MW, A.7.MW i A.8.MW oraz terenu drogi wewnętrznej A.05.KDW i części drogi wewnętrznej A.04.KDW należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

5. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.9

2) POWIERZCHNIA: 0,47 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2), (min.50%powierzchni kondygnacji parteru budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Zagłoby i ulicy Wołodyjowskiego oraz na całej długości ciągu pieszego A.08.KX należy przeznaczyć pod funkcje usługowe z zakresu usług osiedlowych w celu stworzenia ciągu usługowo – handlowego).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: od 3 kondygnacji nadziemnych do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Zagłoby;

- w odległości 2,0 m od linii rozgraniczających z ul. Wołodyjowskiego;

- w odległości 2,0 m od linii rozgraniczających z ciągiem pieszym A.08.KX;

- w odległości 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu;

d) powierzchnia zabudowy: do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego - teren A.9.MW oraz część drogi wewnętrznej A.04.KDW określona na rysunku planu;

b) wzdłuż ul. Wołodyjowskiego i ciągu pieszego A.08.KX – zabudowa pierzejowa;


c) wzdłuż ciągu pieszego A.08.KX lokalizacja dominanty architektonicznej (obiekt powinien stanowić dominantę w skali zabudowy wokół placu osiedlowego B.5.KX1).

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Wołodyjowskiego i od ul. Zagłoby;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3, w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

6. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.10

2) POWIERZCHNIA: 0,56 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2), (min.50%powierzchni kondygnacji parteru budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wołodyjowskiego należy przeznaczyć pod funkcje usługowe z zakresu usług osiedlowych w celu stworzenia ciągu usługowo – handlowego).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: od 3 kondygnacji nadziemnych do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 2,0 m od linii rozgraniczających z ul. Wołodyjowskiego;

- w odległości 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu;

d) powierzchnia zabudowy: do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalnym zakresem przestrzennym zamierzenia budowlanego należy objąć cały teren A.10.MW, teren drogi wewnętrznej A.03.KDW oraz część drogi wewnętrznej A.04.KDW określoną na rysunku planu;

b) wzdłuż ul. Wołodyjowskiego – zabudowa pierzejowa;

c) dopuszcza się zmianę przebiegu drogi wewnętrznej A.03.KDW w ramach realizacji zamierzenia budowlanego lub włączenie terenu w/w drogi do terenu zabudowy mieszkaniowej A.10.MW, wówczas teren drogi podlega ustaleniom obowiązującym dla A.10.MW;

d) tereny mieszkaniowe należy połączyć ciągami pieszymi z terenem zieleni osiedlowej A.13.ZP.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Wołodyjowskiego;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3, w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

7. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.11

2) POWIERZCHNIA: 0,44 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ul. Wołodyjowskiego i ul. Kmicica;

d) powierzchnia zabudowy: do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego - teren A.11.MW;

b) tereny mieszkaniowe należy połączyć ciągami pieszymi z terenem zieleni osiedlowej A.13.ZP;

c) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, oznaczony symbolem E w obrębie terenu A.11. MW, którego lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu A.11.MW, teren podlega ustaleniom obowiązującym dla A.11.MW.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Wołodyjowskiego i ul. Kmicica;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3, w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

8. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.12

2) POWIERZCHNIA: 1,14 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
ustala się pas wielowarstwowej zieleni izolacyjnej wzdłuż północnej granicy z terenem A.1.KS o szerokości co najmniej 20,0 m.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: do 4 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Kmicica;

- w odległości 20,0 m od granicy z terenem A.1.KS (wg rysunku planu);

d) powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym, z wyłączeniem terenu dróg wewnętrznych.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego - teren A.12.MW;

b) wzdłuż północnej granicy terenu A.12.MW, w pasie wskazanym do zagospodarowania zielenią, należy przeprowadzić ciąg pieszy (zgodnie z rysunkiem planu);

c) tereny mieszkaniowe należy połączyć ciągami pieszymi z terenem zieleni osiedlowej A.13.ZP.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Kmicica;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3; w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

9. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.13

2) POWIERZCHNIA: 0,87 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
ZP - zieleń urządzona – osiedlowy ogródek jordanowski, urządzenia rekreacyjno – sportowe; (dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz innych obiektów nie wymagających pozwoleń na budowę).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
powierzchnia biologicznie czynna – min.70% powierzchni terenu A.13.ZP.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
wzdłuż planowanego ciągu pieszego na kierunku północ – południe planowany jest przebieg kanalizacji deszczowej.

8) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
a) na kierunku północ – południe należy przeprowadzić ciąg pieszy połączony z ciągiem pieszym planowanym wzdłuż północnej granicy terenów A.5.MW i A.12.MW;

b) teren A.13.ZP powinien przynależeć częściowo do każdego z terenów od A.2.MW do A.12.MW; powierzchnia części terenu A.13.ZP przynależąca do każdego z w/w terenów powinna być proporcjonalna do wielkości terenu, do którego będzie przynależeć.

10. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.14

2) POWIERZCHNIA: 0,11 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
ZP - miejska zieleń urządzona – skwer, (dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
powierzchnia biologicznie czynna – min.50% powierzchni terenu A.14.ZP.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
nie ustala się.

8) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

11. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.01

2) POWIERZCHNIA: 0,94 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD-D 1/2 – droga dojazdowa (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu;

b) szerokość jezdni min.7,0 m, dopuszcza się budowę dodatkowego pasa ruchu jako pasa zjazdowego i wyjazdowego z terenu A.1.KS;

c) co najmniej jednostronny chodnik po południowej stronie ulicy o szerokości min. 3,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni o min. szerokości 1,0 m;

d) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

e) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
od północy teren drogi graniczy z terenem kolei, w sąsiedztwie obszaru kolejowego obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 249, poz.2500), które określają, iż:

- na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa lub krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego;

- roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego;

- wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

12. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.02

2) POWIERZCHNIA: 0,13 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD-L 1/2 – droga lokalna (poszerzenie ulicy Zagłoby).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) poszerzenie pasa drogowego ul. Zagłoby o minimum 4 m;

b) w pasie drogowym należy przewidzieć chodnik o szerokości min. 2,0 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m;

c) w pasie drogowym ul. Zagłoby dopuszcza się lokalizację zatoki autobusowej komunikacji miejskiej;

d) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

e) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

13. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
A.03 0,03 ha
A.04 0,19 ha
A.05 0,05 ha
A.06 0,10 ha
A.07 0,07 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KDW – droga wewnętrzna.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.8,0 m;

b) zakończenie drogi placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5 m x 12,5 m;

c) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

d) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
a) droga wewnętrzna może stanowić własność Gminy Pisz lub być we władaniu osób fizycznych lub prawnych;

b) realizacja dróg wewnętrznych lub ich części w ramach poszczególnych zamierzeń budowlanych określonych planem;

c) przebieg dróg A.03.KDW, A.05.KDW i A.07.KDW może ulec zmianie w ramach realizacji poszczególnych zamierzeń budowlanych lub likwidacji dróg, wówczas teren w/w dróg zostanie włączony do poszczególnych terenów zabudowy mieszkaniowej i będzie podlegał ustaleniom obowiązującym dla terenu, do którego został włączony.

14. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: A.08

2) POWIERZCHNIA: 0,04 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KX – ciąg pieszy.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.5,0 m;

b) dostępność do terenów przyległych: nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi komunikacyjnej z wyjątkiem służb uprzywilejowanych.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

CZĘŚĆ B

15. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.1

2) POWIERZCHNIA: 0,75 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zakres funkcji według § 2); (min.50% powierzchni kondygnacji parteru budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wołodyjowskiego, należy przeznaczyć pod funkcje usługowe z zakresu usług osiedlowych w celu stworzenia ciągu usługowo – handlowego; 100% powierzchni kondygnacji parteru budynków zlokalizowanych wzdłuż placu osiedlowego (terenu B.5.KX1) należy przeznaczyć pod funkcje usługowe z zakresu usług osiedlowych nie zakłócających funkcji mieszkaniowej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: do 3 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała: do 4,0 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 25º- 40º;

c) linie zabudowy:

- obowiązująca linia zabudowy w odległości 3,0 m od granicy z placem B.5.KX1;

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 2,0 m od granicy z ulicą Wołodyjowskiego;

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą B.01.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego);

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od granicy z ulicą Reja;

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ciągu pieszego B.04.KX;

d) powierzchnia zabudowy: do 35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni terenu objętego zamierzeniem budowlanym.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego - teren B.1.MW;

b) wzdłuż placu B.5.KX1 – zabudowa pierzejowa.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Wołodyjowskiego, ul. Pisańskiego oraz od ul. Reja;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3, w zabudowie wielorodzinnej należy lokalizować garaże wbudowane w bryłę budynku;

c) znajdujące się na terenie B.1.MW urządzenia elektroenergetyczne: napowietrzna linia SN 15 kV, słupowa stacja transformatorowa Nr 637 „Osiedle Wschód” i kablowa linia nn zasilająca kościół – przewidziane są do likwidacji; zasilanie kościoła należy wykonać stacji transformatorowej na terenie B.3.U;

d) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) w zespole zabudowy należy zróżnicować wysokość poszczególnych budynków;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

16. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.2

2) POWIERZCHNIA: 0,40 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
U - usługi różne o charakterze centrotwórczym w zabudowie zwartej (zakres funkcji według § 2)

a) funkcje uzupełniające: dopuszcza się lokalizację maksymalnie 2 mieszkań dla właściciela w jednym segmencie zabudowy, nie dopuszcza się lokalizacji mieszkań w parterze budynku;

b) funkcje wyłączone: wyklucza się lokalizację wolno stojących garaży i budynków gospodarczych.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy: do 12,0 m, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 25º- 40º;

c) linie zabudowy:
- obowiązująca linia zabudowy w odległości 2,0 m od linii rozgraniczającej z placem B.5.KX1;

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Reja oraz z ciągiem pieszym B.04.KX i B.05.KX;

d) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.10% powierzchni działki.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego - teren B.2.U;

b) wzdłuż placu B.5.KX1 – zabudowa pierzejowa.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ulicy Reja;

b) wymagania parkingowe:

- 2 miejsce postojowe na 1 punkt usługowy;

- 1 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
dopuszcza się dokonanie nowych podziałów działek pod warunkiem objęcia projektem podziału całego terenu B.2.U, przy zachowaniu następujących wielkości: min. powierzchnia działki budowlanej - 300 m2 i min. szerokość frontu działki - 12 m, kąt położenia granic działek w stosunku do granicy z placem osiedlowym - 90º.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) projekt budowlany należy sporządzić dla całego zamierzenia budowlanego;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

17. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.3

2) POWIERZCHNIA: 0,45 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
U - usługi różne o charakterze centrotwórczym (zakres funkcji według § 2)

a) funkcje uzupełniające: dopuszcza się lokalizację mieszkań, pod warunkiem, że łączna powierzchnia całkowita przeznaczona pod funkcję mieszkaniową nie będzie większa niż 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy zlokalizowanej na terenie objętym inwestycją.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy: do 12,0 m, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu, wysokość zabudowy zlokalizowanej od strony placu osiedlowego od 10,0 m do 14 m;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 25º- 40º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Reja oraz ulicą B.02.KD-D1/2 i B.03.KD-D1/2;

- w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej z placem B.5.KX1;

- w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszym B.05.KX;

d) powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.25% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zabudowa (lub jej część) zlokalizowana przy placu osiedlowym winna stanowić dominantę architektoniczną w skali zabudowy wokół placu osiedlowego;

b) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, oznaczony symbolem E w obrębie terenu B.3.U, którego lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu B.3.U, teren podlega ustaleniom obowiązującym dla B.3.U.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ulicy B.02.KD-D1/2 i B.03.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) zaleca się lokalizację usług publicznych;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

18. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.4

2) POWIERZCHNIA: 0,43 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
U - usługi różne (zakres funkcji według § 2)

a) funkcje uzupełniające: dopuszcza się lokalizację mieszkań, pod warunkiem, że łączna powierzchnia całkowita przeznaczona pod funkcję mieszkaniową nie będzie większa niż 30% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy zlokalizowanej na terenie objętym inwestycją.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy: do 12,0 m, wysokość zabudowy zlokalizowanej od strony placu osiedlowego od 9,0 m do 12 m, max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 25º- 40º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą B.02.KD-D1/2;

- w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej z placem B.5.KX1;

- w odległości 12,0 m od granicy lasu;

d) powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.35% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ulicy B.02.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) zaleca się lokalizację elewacji frontowej zabudowy wzdłuż placu osiedlowego;

b) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

19. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.5

2) POWIERZCHNIA: 0,79 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KX1 - osiedlowy plac publiczny o szerokości minimum 40 m; (dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, pergoli, zadaszeń, altan na słupach itp. elementów zagospodarowania terenu, dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych od strony ul. Wołodyjowskiego)

a) funkcje uzupełniające: nie ustala się;

b) funkcje wyłączone: wyklucza się lokalizację zabudowy kubaturowej, wyklucza się lokalizację wolno stojących reklam i bilbordów o powierzchni większej niż 1 m2.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość- nie ustala się;

b) rodzaj dachu – nie ustala się;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala się;

d) powierzchnia zabudowy – nie ustala się;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.20% powierzchni terenu objętego inwestycją.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) teren placu wyłączony z ruchu kołowego, dopuszcza się wjazd na teren placu wyłącznie służb uprzywilejowanych;

b) z placu dopuszcza się lokalizację wyłącznie wejść do budynków na terenach przylegających do placu;

c) wymagania parkingowe – nie ustala się;

d) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
zaleca się wyłonienie formy zagospodarowania i urządzenia placu osiedlowego w drodze konkursu architektoniczno – urbanistycznego.

20. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.6

2) POWIERZCHNIA: 1,03 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakres funkcji według § 2), (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
tereny leśne występujące na działce nr 1459/13 należy pozostawić w użytkowaniu leśnym (0.0042 ha).

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 9,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą B.02.KD-D1/2 i B.03.KD-D1/2;

- w odległości 12,0 m od granicy lasu;

- dopuszcza się sytuowanie ściany budynku garażu w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy działki, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy z sąsiednią działką budowlaną;

d) powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi B.02.KD-D1/2 oraz od ulicy Kochanowskiego (B.03.KD-D1/2);

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) na rysunku planu przedstawiono proponowane linie podziału wewnętrznego, które zostaną wyznaczone geodezyjnie według rysunku planu w odpowiednich projektach podziału gruntów przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów szczególnych;

b) dopuszcza się dokonania podziału działek w inny sposób pod warunkiem zachowania następujących wielkości: min. powierzchnia działki budowlanej - 900 m2 i min. szerokość frontu działki - 25 m (z wyłączeniem działek narożnych), kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90º, dla działek narożnych dopuszcza się inny kąt położenia granic; dopuszcza się wydzielenie dodatkowych dróg wewnętrznych (niezbędnych dojazdów do działek).

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
na 1 działce budowlanej może znajdować się maksymalnie 1 budynek mieszkalny.

21. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.7

2) POWIERZCHNIA: 1,86 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakres funkcji według § 2), (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 9,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Kochanowskiego (B.03.KD-D1/2);

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Pisańskiego;

- w odległości 12,0 m od granicy lasu;

- dopuszcza się sytuowanie ściany budynku garażu w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy działki, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy z sąsiednią działką budowlaną;

d) powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ulicy Kochanowskiego;

b) wymagania parkingowe w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
dopuszcza się dokonanie nowych podziałów działek pod warunkiem zachowania następujących wielkości: min. powierzchnia działki budowlanej - 900 m2 i min. szerokość frontu działki - 25 m (z wyłączeniem działek narożnych), kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90º, dla działek narożnych dopuszcza się inny kąt położenia granic.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
na 1 działce budowlanej może znajdować się maksymalnie 1 budynek mieszkalny.

22. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.8

2) POWIERZCHNIA: 0,03 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
ZE - zieleń ekologiczno – krajobrazowa; (dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz budowę nawierzchni utwardzonej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
powierzchnia biologicznie czynna – min.50% powierzchni terenu.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
nie ustala się.

8) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

23. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.01

2) POWIERZCHNIA: 0,07 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD-L 1/2 – droga lokalna – część ulicy Pisańskiego (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 18 m;

b) szerokość jezdni - min.7,0 m;

c) w pasie drogowym należy przewidzieć obustronny chodnik o szerokości min. 2,0 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m;

d) w pasie drogowym ul. Pisańskiego dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych komunikacji miejskiej;

e) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

f) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

24. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.02

2) POWIERZCHNIA: 0,24 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD-D 1/2 – droga dojazdowa (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) min. szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m;

b) szerokość jezdni min.6,0 m;

c) obustronny chodnik o szerokości minimum 1,5 m;

d) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

e) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

25. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: B.03

2) POWIERZCHNIA: 0,34 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD-D 1/2 – droga dojazdowa - ul. Kochanowskiego (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) min. szerokość w liniach rozgraniczających – 11,0 m;

b) szerokość jezdni min.6,0 m;

c) obustronny chodnik o szerokości minimum 1,5 m;

d) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

e) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

26. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA WSCHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
B.04 0,01 ha
B.05 0,01 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KX – ciąg pieszy.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) min. szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0 m;

b) dostępność do terenów przyległych – nie dopuszcza się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

§ 14. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego w skali 1:1000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (załącznik nr 3).

§ 15. 1. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

a) granice opracowania planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) linie rozgraniczające dróg wewnętrznych, które mogą ulec likwidacji lub ich przebieg może ulec zmianie na warunkach określonych w tekście planu;

d) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy;

f) obowiązujące linie zabudowy;

g) funkcja usługowa w parterze budynku;

h) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego;

i) stacja transformatorowa;

j) tereny zieleni izolacyjno – krajobrazowej – wyłączone z zabudowy;

k) ciąg pieszy o przebiegu orientacyjnym;

l) ścieżki rowerowe w pasach drogowych ulic;

m) dominanta architektoniczna;

n) strefa, w której dopuszcza się lokalizację usług uciążliwych emitujących odory (np. lakiernie samochodowe itp.);

o) wymiary i odległości w metrach.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego.

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef SkrodzkiZałącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/533/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku z późn. zm.)


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/533/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.


Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
Realizacja ulic oznaczonych w kartach terenów i na rysunku planu symbolami:
A.01.KD-D1/2 – długość ok.360 mb,
A.02.KD-L1/2 – długość ścieżki rowerowej ok.318 mb,
B.01.KD-L1/2 – długość ok. 78 mb,
B.02.KD-D1/2 – długość ok.177 mb,
B.03.KD-D1/2– długość ok.270 mb,
ciągów pieszych oznaczonych w kartach terenów i na rysunku planu symbolami:
A.08.KX– długość ok.74 mb,
B.04.KX– długość ok.28 mb,
B.05.KX – długość ok.29 mb
oraz teren placu publicznego oznaczonego w karcie terenu i na rysunku planu symbolem B.5.KX1 – finansowane z budżetu gminy. Istnieje możliwość współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem (inwestorami).

II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Ogólna długość sieci infrastruktury technicznej w obrębie planu wyniesie:
1) sieć wodociągowa - ok.740 mb,
2) sieć kanalizacji sanitarnej - ok. 610 mb,
3) sieć kanalizacji deszczowej - ok. 900 mb.

Realizacja wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budżetu gminy z możliwością dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŚiGW i WFOŚiGW.
Linie energetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1492 razy