BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
Na podstawie art.20 w związku z art. 14 ust.8, art.15, art.16 ust.1, art. 29 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego obejmujący obszar o powierzchni 29,40 ha, którego granice przebiegają:

- od północy – wzdłuż północno-zachodnich granic działek od nr 1129/7 do nr 1129/13, następnie wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Wołodyjowskiego;

- od wschodu – wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Pisańskiego;

- od południa – wzdłuż rowu melioracyjnego;

- od zachodu - wzdłuż granicy działki nr 1135 a następnie wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Słubickiej.

§ 2. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 39 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami cyfrowymi od 1 do 23 oraz od 01 do 016 (dla terenów dróg i ulic), oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi zgodnie z poniższą klasyfikacją:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej.
MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego o funkcji usługowej z zakresu usług osiedlowych, stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i nie zakłócających jej, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Usługi dopuszcza się wyłącznie z funkcją mieszkaniową (jako funkcja wbudowana), chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garaży wolno stojących. Nie dopuszcza się lokalizowania obiektów hodowlanych z zakresu produkcji rolnej.
Dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej.

2) Usługi.
U - Usługi różne.
Wszelkie usługi z zakresu usług publicznych i/lub komercyjnych: usługi handlu (obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży nie przekraczające 1000 m2), gastronomii, rzemiosła usługowego, kultury, turystyki, łączności, instytucje finansowe, administracja i biura instytucji innych.
Dozwolona jest lokalizacja parkingów oraz mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garaży wolno stojących.
Wyklucza się lokalizację warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, ślusarskich i innych usług uciążliwych.
UO – Usługi oświaty i wychowania. Dozwolona jest lokalizacja mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.
US – Usługi sportu i rekreacji. Obiekty i urządzenia sportu i rekreacji. Dozwolona jest lokalizacja parkingów oraz usług komercyjnych i publicznych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.

3) Tereny zieleni.
ZP – Zieleń urządzona. Teren miejskiej zieleni urządzonej, takiej jak: zieleń parkowa, ogródek jordanowski, urządzenia rekreacyjno – sportowe, obiekty małej architektury.
ZT – zieleń – pas techniczny do obsługi rowu melioracyjnego

4) Tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej.
P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- obiektów stwarzających zagrożenia dla środowiska, życia i zdrowia ludzi, choćby w przypadku awarii.

Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością.

5) Tereny komunikacji.
KD-L j/p - Droga lokalna (ilość jezdni/ilość pasów ruchu).
KD-D j/p - Droga dojazdowa (ilość jezdni/ilość pasów ruchu).
KDW – Droga wewnętrzna.
KXY - Ciąg pieszo –jezdny.
KS - Tereny obsługi komunikacji (parking)

Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

2. Na każdym terenie planu dopuszcza się lokalizację małych obiektów infrastruktury technicznej obsługujących obszar planu i sieci podziemnych infrastruktury technicznej oraz dokonywanie wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Nie dopuszcza się budowy bazowych stacji telefonii komórkowej.

3. Funkcja uzupełniająca (uzupełnienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyraźnie incydentalna, występująca w związku z funkcją podstawową, nie zaś jako funkcja odrębna, mogąca występować samodzielnie. Musi być zrealizowana na tej samej działce budowlanej lub terenie objętym inwestycją, co funkcja podstawowa, której towarzyszy, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

4. Usługi nie zakłócające funkcji podstawowej – to usługi o nieuciążliwym charakterze, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceń funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniających dostęp do budynków mieszkalnych, zakłócanie ciszy nocnej, nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, generowanie odorów, wytwarzanie dużych ilości odpadów, których gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp.


§ 3. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze opracowania planu są realizowane poprzez zasady zagospodarowania określone w kartach terenów w §13 niniejszej uchwały, a w szczególności poprzez:

- kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego i planowanego zagospodarowania;

- kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych (ulic i innych ciągów komunikacyjnych) oraz usług (w tym publicznych), tworzących warunki publicznej aktywności mieszkańców całego osiedla;

- kształtowanie intensywności, gabarytów oraz formy zabudowy w dostosowaniu do otaczającej zabudowy oraz walorów krajobrazowych obszaru.

§ 4. 1. Obszar opracowania planu nie znajduje się na terenie objętym ochroną prawną w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (na podstawie przepisów odrębnych).

2. Szczegółowe zasady ochrony elementów środowiska przyrodniczego odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawierają karty terenów w §13.

§ 5. Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków lub dóbr kultury współczesnej podlegające ochronie prawnej (na podstawie przepisów odrębnych).

§ 6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu ustala się układ przestrzeni ogólnodostępnych składających się z publicznych dróg dojazdowych i lokalnych, ciągów pieszo – jezdnych oraz drogi wewnętrznej, oznaczonych odpowiednio na rysunku planu;

2) w przestrzeni ogólnodostępnej dopuszcza się realizację elementów małej architektury;

3) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych tylko w pasie drogowym ulicy lokalnej 01.KD-L1/2;

4) szczegółowe zasady zagospodarowania dotyczące przestrzeni ogólnodostępnych, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w §13.

§ 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz szczegółowe warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określono w kartach tych terenów w §13.

§ 8. 1. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dokonywanych w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 Nr 261 poz.2603 z późn. zm.).

2. Szczegółowe zasady dokonywania podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych na obszarze opracowania planu określono w kartach poszczególnych terenów w § 13 ust.1 pkt.8, ust.2 pkt.8, ust.3 pkt.8, ust.4 pkt.8, ust.5 pkt.8, ust.6 pkt.8, ust. 7 pkt.8, ust.8 pkt.8, ust.9 pkt.8, ust.10 pkt.8, ust.11 pkt.8, ust.12 pkt.8, ust.13 pkt.8, ust.14 pkt.8, ust.15 pkt.8.

3. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) Powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym.
Układ komunikacyjny na obszarze planu wpisuje się w nadrzędny układ komunikacyjny miasta i zbudowany jest z planowanych dróg lokalnych: ul. Słubickiej połączonej z ul. Czerniewskiego (drogą powiatową) oraz ul. Pisańskiego. Układ komunikacyjny bezpośrednio obsługujący obszar planu połączony jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez istniejącą ul. Wołodyjowskiego, ul. Pisańskiego oraz planowaną ul. Słubicką.

2) Na obszarze planu ustala się układ komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz klasyfikacją:

a) droga lokalna, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem KD-L, z której dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy i dla której ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- pas drogowy o szerokości min.18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

- szerokość jezdni: min.7,0 m;

- w pasie drogowym ustala się obustronny chodnik o szerokości min. 2,0 m;

- w pasie drogowym ustala się dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej;

- w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych komunikacji miejskiej;

- dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe oraz lokalizację zatok postojowych;

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi oraz wg rysunku planu;

- zakaz umieszczania nośników reklamowych z wyjątkiem terenu drogi 01.KD-L1/22.

b) droga dojazdowa, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem KD-D, z której dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy i dla której ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- pas drogowy o szerokości od 10 m do 17 m;

- w pasie drogowym ustala się obustronny chodnik o szerokości min. 1,5 m , chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej;

- dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe oraz lokalizację zatok postojowych;

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi oraz według rysunku planu;

- zakaz umieszczania nośników reklamowych.

c) droga wewnętrzna, oznaczona symbolem KDW:

- pas drogowy o szerokości min. 10 m;

- zakaz umieszczania nośników reklamowych.

d) ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem KXY, z którego dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno – usługowej:

- min. szerokość 5,5 m;

- zakaz umieszczania nośników reklamowych.

3) Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalny wskaźnik miejsc postojowych
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne 1 mieszkanie 1
2. Hotele, pensjonaty 10 łóżek 6
3. Sklep o powierzchni sprzedaży do 1 000 m2 100 m2 powierzchni sprzedaży 2,5
4. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych 15
5. Biura, urzędy, poczty, banki 100 m2 powierzchni użytkowej 3
6. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie prawne 100 m2 powierzchni użytkowej 2
7. Szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły średnie 1 pomieszczenie nauczania 1,5
8. Przedszkola, świetlice 1 oddział 2
9. Baseny pływackie, siłownia, inne obiekty sportu i rekreacji 100 m2 powierzchni użytkowej 10
10. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2
11. Obiekty widowiskowe 100 miejsc na widowni 5
12. Place składowe, hurtownie, magazyny 1000 m2 powierzchni składowej 4,5
13. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 10 zatrudnionych 2
14. Rzemiosło usługowe 100 m2 powierzchni użytkowej 2

Miejsca parkingowe i garaże, o których mowa powyżej, należy rozmieszczać w obrębie działki budowlanej wyróżnionej dla budynków obsługiwanych lub terenu objętego inwestycją, chyba, że regulacje w karcie terenu stanowią inaczej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej, dla planowanej zabudowy jednorodzinnej i usługowej zaopatrzenie w wodę projektowanymi przewodami Ø110 usytuowanymi w pasach drogowych planowanych ulic;

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- z dachów budynków jednorodzinnych - do gruntu w obrębie działek;

- z powierzchni utwardzonych - do kolektorów deszczowych lub powierzchniowo;

- wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) zaopatrzenie w gaz: z istniejącej sieci gazowej planowanymi przewodami lub odpowiednio poprzez wykonanie przyłączy;

5) elektroenergetyka:

- zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z 2 projektowanych stacji transformatorowych zasilanych liniami SN 15kV oraz ze słupowej stacji transformatorowej zaprojektowanej do zasilania działek nr 1159/7-12; poszczególne obiekty zasilane będą liniami nn wyprowadzonymi z projektowanych stacji transformatorowych; po wybudowaniu nowej linii SN 15 kV będzie mogła ulec likwidacji, kolidująca z planowanym zagospodarowaniem terenu linia napowietrzna SN 15 kV od stacji transformatorowej Nr 1318 „Wołodyjowskiego-3” do istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV przy ul. Słubickiej;

- ostateczna ilość i lokalizacja stacji transformatorowych oraz typ linii nn zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów;

- lokalizację nowych linii energetycznych należy przewidywać na terenach ogólnodostępnych; projektowane stacje należy lokalizować na wydzielonych działkach;

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami energetycznymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

- doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko;

- dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia w oparciu o obowiązujące przepisy, bez konieczności wprowadzania zmian w planie;
6) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych stałych w sposób zorganizowany na składowisko odpadów komunalnych.

§ 10. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów położonych na obszarze opracowania planu.

§ 11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, określono w kartach tych terenów w §13.

§ 12. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”:

1) Wysokość zabudowy podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:

a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej nadziemnej kondygnacji, do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych lub pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej nadziemnej kondygnacji do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki;

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2) Linie zabudowy określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów, balkonów ,loggi, wykuszy, podokienników, zadaszeń nad wejściem, ryzalitów, przedsionków, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp i części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

4) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej działce budowlanej lub terenie określona jest stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub terenu, wyrażonym w procentach.

5) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić na terenie objętym inwestycją lub w inny, określony w karcie terenu sposób.

6) Stawka procentowa – stawka określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, będąca podstawą do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7) Zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego – zakres przestrzenny opracowania projektu zagospodarowania terenu do projektu budowlanego (zamierzenia budowlanego); projekt zagospodarowania terenu powinien co najmniej obejmować: usytuowanie, obrys i układ projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, ewentualny układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i rzędnych oraz wzajemnych odległości obiektów; pozwolenie na budowę nie może obejmować mniej niż 6 domów mieszkalnych, tworzących zespół zabudowy spójny pod względem architektonicznym i urbanistycznym, lub mniejszą ilość w przypadku pozwolenia na budowę, które zamyka całe zamierzenie budowlane określone planem.

§ 13. Karty terenów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.

1. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU:1

2) POWIERZCHNIA: 0,45 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
U, ZP - usługi różne (usługi publiczne z zielenią towarzyszącą lub usługi komercyjne osiedlowe nie zakłócające funkcji mieszkaniowej), zieleń urządzona (zakres funkcji według § 2).

a) funkcje wyłączone: wyklucza się lokalizację usług gastronomii, zakazuje się lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garaży wolno stojących, budynków tymczasowych oraz innych budynków i form zagospodarowania degradujących walory estetyczne przestrzeni.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość- do 10,0 m (do 2 kondygnacji nadziemnych), max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu: dach płaski, dwu albo czterospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego);

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Wołodyjowskiego;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 011.KDW;

d) powierzchnia zabudowy – do 15% powierzchni terenu 1.U.ZP;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.70% powierzchni terenu objętego inwestycją.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza się lokalizację maksymalnie 2 obiektów budowlanych na działce;

b) min. 50% powierzchni terenu 1.U,ZP należy przeznaczyć pod funkcje publicznej zieleni urządzonej (w przypadku realizacji przedszkola na terenie 1.U,ZP powyższy zapis nie obowiązuje);

c) w przypadku realizacji przedszkola, zamierzeniem budowlanym należy objąć cały teren 1.U,ZP;

d) przez teren 1.U,ZP, przebiega napowietrzna linia energetycznej SN 15 kV, lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ul. Wołodyjowskiego, ul. Pisańskiego i drogi wewnętrznej 011.KDW;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
maksymalna wielkość działki dla zabudowy usługowej 2200 m2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

2. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2

2) POWIERZCHNIA: 0,40 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN,U,ZP- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej), usługi różne (z zakresu usług nie zakłócających funkcji mieszkaniowej) - zakres funkcji według § 2; funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej lub może towarzyszyć zabudowie mieszkalnej jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala się procentu udziału funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,zieleń urządzona - zieleniec, ogródek jordanowski, urządzenia rekreacyjno –sportowe (zakres funkcji według § 2); każda z w/w funkcji może występować samodzielnie na terenie.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa i usługowa – od 7,0 do 10,0 m; do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym; wysokość poziomu parteru – max.1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała - do 4,0 m;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º;

- zabudowa usługowa: dach płaski, dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 20º- 45º;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 011.KDW i 014.KD-D1/2;

- w odległości wskazanej na rysunku planu od linii rozgraniczających z drogą 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego);

d) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.30% powierzchni działki.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego - cały teren 2.MN,U,ZP;

b) przez teren 2.MN,U,ZP przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do likwidacji; lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) przed jej likwidacją wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko;

c) w przypadku zastosowania mniejszych wymiarów placu do zawracania na zakończeniu drogi 011.KDW, niż jest oznaczony na rysunku planu, teren drogi 011.KDW, który nie został zagospodarowany, należy włączyć do terenu 2.MN,U,ZP, wówczas teren ten podlega ustaleniom obowiązującym dla 2.MN,U,ZP.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego), 011.KDW i 014.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej:

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 500 m2;

- w zabudowie usługowej - 2000 m2;

b) min. szerokość frontu działki:

- w zabudowie usługowej – nie ustala się;

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 10,0 m;

c) w zabudowie jednorodzinnej należy zachować jednakową szerokość działek położonych w jednym ciągu wzdłuż ulicy (ustalenie to nie dotyczy działek narożnych);

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90º (nie dotyczy działek narożnych);

e) front działek dla zabudowy mieszkaniowej od strony ul. Pisańskiego.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

3. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 3

2) POWIERZCHNIA: 2,63 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
UO, US - usługi oświaty i wychowania, usługi sportu i rekreacji (szkoła podstawowa i gimnazjum, publiczne urządzenia sportu i rekreacji oraz zabudowa niezbędna do ich obsługi).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji nadziemnych; wysokość poziomu parteru – max.1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- dla obiektów sportu i rekreacji – dach dowolny,

- dla pozostałej zabudowy - dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ulicą Wołodyjowskiego;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 014.KD-D1/2;

d) powierzchnia zabudowy - nie ustala się;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.20% powierzchni działki.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przez teren 3.UO,US, wzdłuż ul. Wołodyjowskiego, przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ulicy Wołodyjowskiego oraz od drogi 014.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

4. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 4

2) POWIERZCHNIA: 5,12 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
US - usługi sportu i rekreacji (publiczne urządzenia sportu i rekreacji oraz zabudowa niezbędna do ich obsługi, hala sportowo - widowiskowa do 5000 widzów);

a) funkcje wyłączone: zakazuje się lokalizacji wolno stojących garaży, budynków tymczasowych oraz innych budynków i form zagospodarowania degradujących walory estetyczne przestrzeni.
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) wysokość zabudowy: do 12,0 m, z wyłączeniem projektowanej hali sportowo-widowiskowej; wysokość poziomu parteru – max.1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- dla obiektów sportu i rekreacji – dach dowolny;

- dla pozostałej zabudowy - dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 15º- 35º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z ul. Wołodyjowskiego,

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 013.KD-D1/2, 014.KD-D1/2;

d) powierzchnia zabudowy - nie ustala się;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.20% powierzchni działki.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przez teren 4.US, wzdłuż ul. Wołodyjowskiego, przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od ulicy Wołodyjowskiego oraz od drogi 013.KD-D1/2, 014.KD-D1/2 oraz od drogi 012.KD-D1/2 przez teren 5.KS;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) miejsca postojowe zlokalizowane na terenie 5.KS należy uwzględnić w bilansie miejsc parkingowych dla obiektu sportowo – widowiskowego;

d) w przypadku lokalizacji parkingów na terenie o liczbie miejsc postojowych powyżej 60 powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić min. 10 % powierzchni terenu parkingu;

e) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
obowiązuje architektura o wysokich walorach estetycznych i wysokim standardzie wykończenia.

5. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 5

2) POWIERZCHNIA: 0,87 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KS - teren obsługi komunikacji - parking dla obsługi hali sportowo – widowiskowej na terenie 4.US

a) funkcje uzupełniające: dopuszcza się lokalizację budynku związanego z dozorem oraz tymczasowych budynków usługowo – handlowych;

b) funkcje wyłączone: garaże.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim oczyszczeniu.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość: do 5,0 m (do 1 kondygnacji nadziemnej), max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu: dach dwu – albo czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 10º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

d) powierzchnia zabudowy – łącznie nie może być większa niż 100 m2 na całym terenie 5.KS;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.10% powierzchni terenu objętego inwestycją.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 012.KD-D1/2, 013.KD-D1/2 i 014.KD-D1/2;

b) dopuszcza się dojazd do terenu 4.US przez teren 5.KS;

c) miejsca postojowe zlokalizowane na terenie 5.KS należy uwzględnić w bilansie miejsc parkingowych dla obiektu sportowo – widowiskowego na terenie 4.US;

d) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

6. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 6

2) POWIERZCHNIA: 1,71 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
U,MN - usługi różne (zakres funkcji według § 2), funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakres funkcji według § 2); funkcja mieszkaniowa nie może występować samodzielnie na działce budowlanej, tylko jako funkcja towarzysząca zabudowie usługowej w samodzielnym budynku wolno stojącym lub jako funkcja wbudowana w budynku usługowym.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa usługowa i mieszkalno - usługowa - od 5,0 m do 12,0 m; maksymalnie 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno - usługowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa usługowa i pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m i 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 012.KD-D1/2 (odpowiednio według rysunku planu);

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 01.KD-L1/2 (ul. Słubicka);

d) powierzchnia zabudowy – do 35% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) na 1 działce budowlanej może znajdować się max. 1 budynek mieszkalny, a łącznie nie więcej niż 3 budynki;

b) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, oznaczony symbolem E w obrębie terenu 6.U,MN, którego lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 6.U,MN, teren podlega ustaleniom obowiązującym dla 6.U,MN.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 012.KD-D1/2 i 01.KD-L1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2;

b) min. szerokość frontu działki – 30,0 m (nie dotyczy działek narożnych), należy zachować jednakową szerokość działek położonych w jednym ciągu wzdłuż ulicy (ustalenie to nie dotyczy działek narożnych);

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70º do 110º.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
a) zaleca się zagospodarowanie terenu, wskazanego na rysunku planu, zielenią izolacyjną w celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości, które może powodować praca planowanej na terenie 22.K przepompowni kanalizacji sanitarnej;

b) zaleca się lokalizację usług związanych z obsługą planowanych sąsiednich terenów i obiektów sportowo–rekreacyjnych.

7. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 7

2) POWIERZCHNIA: 0,81 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;

b) w przypadku lokalizacji parkingów terenowych należy wprowadzić zieleń wysoką w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość: do 12,0 m; max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu: dach płaski lub dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych do 25º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 01.KD-L1/2 (ul. Słubicka) i 02.KD-L1/2;

d) powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.30% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 02.KD-L1/2 i 01.KD-L1/2 (ul. Słubicka), max. 1 zjazd z ul. Słubickiej;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
min. powierzchnia działki budowlanej - 3000 m2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie cieku Jagodna należy uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Piszu.

8. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
8 0,06 ha
9 0,23 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
ZT - zieleń - pas techniczny do obsługi rowu melioracyjnego.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
zakaz zabudowy.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zagospodarowanie terenu zielenią trawiastą;

b) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd dla służb technicznych od drogi 01.KD-L1/2 (ul. Słubickiej);

b) wymagania parkingowe – nie ustala się;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

9. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
10 2,67 ha
11 1,51 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące), funkcja mieszkaniowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; usługi różne (zakres funkcji według § 2), funkcja usługowa (za wyjątkiem pensjonatu) nie może występować samodzielnie na działce budowlanej, funkcja usługowa powinna towarzyszyć zabudowie mieszkalnej jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym lub w wolno stojącym budynku usługowym, nie ustala się procentu udziału funkcji usługowej w zabudowie.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa usługowa i mieszkalno - usługowa - od 5,0 m do 12,0 m; maksymalnie 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:
- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno-usługowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa usługowa i pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 04.KD-D1/2, i 06.KD-D1/2;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 01.KD-L1/2 (ul. Słubicką);

- w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego) i 012.KD-D1/2;

d) powierzchnia zabudowy – do 35% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) na 1 działce budowlanej może znajdować się max. 1 budynek mieszkalny, a łącznie nie więcej niż 3 budynki;

b) przez teren 10.MN,U przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do likwidacji; lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) przed jej likwidacją wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 01.KD-L1/2, 04.KD-D1/2, 06.KD-D1/2 i 012.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej - 1000 m2;

b) min. szerokość frontu działki – 25,0 m (nie dotyczy działek narożnych), należy zachować jednakową szerokość działek położonych w jednym ciągu wzdłuż ulicy (ustalenie to nie dotyczy działek narożnych i przylegających do łuku drogi );

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90º (nie dotyczy działek narożnych i przylegających do łuku drogi).

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
zaleca się zagospodarowanie terenu, wskazanego na rysunku planu, zielenią izolacyjną w celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości, które może powodować praca planowanej na terenie 22.K przepompowni kanalizacji sanitarnej.

10. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
12 0,64 ha
13 0,52 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej), funkcja mieszkaniowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; usługi różne (z zakresu usług nie zakłócających funkcji mieszkaniowej) funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej lub jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala się procentu udziału funkcji usługowej w budynku mieszkalnym (zakres funkcji według § 2).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa, usługowa i mieszkalno-usługowa – od 7,0 do 10,0 m; do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym; wysokość poziomu parteru – max.1,0 m powyżej poziomu terenu;

- zabudowa pozostała - do 4,0 m;

b) rodzaj dachu:
- zabudowa mieszkaniowa, usługowa i mieszkalno-usługowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego) oraz według rysunku planu;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 04.KD-D1/2, 05.KD-D1/2, 09.KD-D1/2, 010.KD-D1/2 i 014.KD-D1/2;

- dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy działki, w granicy z sąsiednią działką budowlaną;

d) powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.30% powierzchni działki budowlanej;

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) na 1 działce budowlanej mogą znajdować się max. 2 budynki;

b) cały teren 12.MN,U należy objąć jednym zamierzeniem budowlanym;

c) cały teren 13.MN,U należy objąć jednym zamierzeniem budowlanym.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi:

- dojazd do terenu 12.MN,U od drogi 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego), 04.KD-D1/2, 05.KD-D1/2 i 09.KD-D1/2;

- dojazd do terenu 13.MN,U od drogi 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego), 05.KD-D1/2 i 010.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej - 350 m2;

b) min. szerokość frontu działki – 8,0 m;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ul. Pisańskiego - 90º.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt budowlany należy uzgodnić z Burmistrzem Pisza.

11. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
14 0,20 ha
15 0,17 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN,U,ZP- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej), usługi różne (z zakresu usług nie zakłócających funkcji mieszkaniowej) - zakres funkcji według § 2; funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej lub może towarzyszyć zabudowie mieszkalnej jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala się procentu udziału funkcji usługowej w budynku mieszkalnym; zieleń urządzona - zieleniec, ogródek jordanowski, urządzenia rekreacyjno –sportowe (zakres funkcji według § 2). Każda z w/w funkcji może występować samodzielnie na terenie.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasięg uciążliwości winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno-usługowa – od 7,0 m do 10,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa usługowa - od 5,0 m do 10,0 m; maksymalnie 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa, usługowa i mieszkalno - usługowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 05.KD-D1/2, 07.KD-D1/2 i 010.KD-D1/2;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z ciągiem pieszo-jezdnym 015.KXY i 016.KXY;


- w odległości 20,0 m od granicy z terenem 21.K;

d) powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) warunkiem realizacji zabudowy na terenie 15.MN,U,ZP jest uprzednia likwidacja napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV na odcinku od stacji transformatorowej Nr 1318 „Wołodyjowskiego-3” do ul. Słubickiej;

b) na 1 działce budowlanej może znajdować się max. 1 budynek mieszkalny, a łącznie nie więcej niż 2 budynki.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi:

- dojazd do terenu 14.MN,U,ZP z drogi 05.KD-D1/2 i 010.KD-D1/2;

- dojazd do terenu 15.MN,U,ZP z drogi 05.KD-D1/2 i 07.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej:

- w zabudowie mieszkaniowej wolno stojącej - 1000 m2;

- w zabudowie mieszkaniowej bliźniaczej - 850 m2;

- w zabudowie usługowej - 1000 m2;

b) min. szerokość frontu działki – nie ustala się;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
zaleca się zagospodarowanie terenu, wskazanego na rysunku planu, zielenią izolacyjną w celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości, które może powodować praca planowanej na terenie 21.K przepompowni kanalizacji sanitarnej.

12. KARTA TEREN DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
16 1,06 ha
17 2,94 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakres funkcji według § 2), (domy jednorodzinne wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 9,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 04.KD-D1/2, 05.KD-D1/2 i 09.KD-D1/2;

- w odległości 15,0 m od linii rozgraniczających z drogą 014.KD-D1/2;

- w odległości wskazanej na rysunku planu od linii rozgraniczających ciągu pieszo – jezdnego 016.KXY i drogi 07.KD-D1/2;

d) powierzchnia zabudowy:

- w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej – do 25% powierzchni działki budowlanej;

- w zabudowie szeregowej – do 35% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) cały teren 16.MN należy objąć jednym zamierzeniem budowlanym;

b) cały teren 17.MN należy objąć jednym zamierzeniem budowlanym;

c) na 1 działce budowlanej może znajdować się max. 1 budynek mieszkalny;

d) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, oznaczony symbolem E w obrębie terenu 16.MN, którego lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne; w przypadku włączenia terenu oznaczonego symbolem E do terenu 16.MN, teren podlega ustaleniom obowiązującym dla 16.MN;

e) przez teren 17.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do likwidacji; lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) przed jej likwidacją wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi:

- dojazd do terenu 16.MN od drogi 04.KD-D1/2, 05.KD-D1/2 i 09.KD-D1/2 oraz ciągu pieszo – jezdnego 016.KXY;

- dojazd do terenu 17.MN od drogi 04.KD-D1/2, 05.KD-D1/2, 07.KD-D1/2 i 014.KD-D1/2;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej:

- w zabudowie wolno stojącej - 1000 m2;

- w zabudowie bliźniaczej - 800 m2;

- w zabudowie szeregowej - 300 m2;

b) min. szerokość frontu działki (nie dotyczy działek narożnych):

- w zabudowie wolno stojącej – 25,0 m;

- w zabudowie bliźniaczej – 20,0 m;

- w zabudowie szeregowej – 8,0 m;

c) należy zachować jednakową szerokość działek położonych w jednym ciągu wzdłuż ulicy (ustalenie to nie dotyczy działek narożnych i przylegających do łuku drogi );

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90º (nie dotyczy działek narożnych i przylegających do łuku drogi).

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
zaleca się zagospodarowanie terenu, wskazanego na rysunku planu, zielenią izolacyjną w celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości, które może powodować praca planowanych na terenie 21.K i 22.K przepompowni kanalizacji sanitarnej.

13. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
18 1,24 ha
19 1,25 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakres funkcji według § 2), (domy jednorodzinne wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 9,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym;

- zabudowa pozostała - do 6,0 m;

- max. wysokość poziomu parteru – 1,0 m powyżej poziomu terenu;

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa: dach dwu – lub wielospadowy, symetryczny, nachylenie połaci dachowych 35º- 45º; kalenica główna równoległa do elewacji frontowej budynku;

- zabudowa pozostała: dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych 20º – 45º;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 05.KD-D1/2, 08.KDW, 010.KD-D1/2 i 014.KD-D1/2;

- w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo – jezdnego 015.KXY;

d) powierzchnia zabudowy:

- w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej – do 25% powierzchni działki budowlanej;

- w zabudowie szeregowej – do 35% powierzchni działki budowlanej;

e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40% powierzchni działki budowlanej.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren 18.MN i 19.MN oraz teren drogi 08.KDW należy objąć jednym zamierzeniem budowlanym;

b) dopuszcza się zmianę przebiegu drogi 08.KDW w ramach realizacji zamierzenia budowlanego pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości drogi 10,0 m, a w przypadku zastosowania ulicy „ślepej” – zakończenie jej placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5 m x 12,5 m, lub włączenie terenu w/w drogi do terenu zabudowy mieszkaniowej 18.MN lub 19.MN, wówczas teren drogi podlega ustaleniom obowiązującym dla terenu, do którego został włączony;

c) na 1 działce budowlanej może znajdować się max. 1 budynek mieszkalny;

d) przez teren 19.MN przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV, która przewidziana jest do likwidacji; lokalizacja zabudowy w pobliżu linii energetycznej (w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi linii) przed jej likwidacją wymaga uzgodnienia z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi:

- dojazd do terenu 18.MN od drogi 05.KD-D1/2, 08.KDW i 014.KD-D1/2;

- dojazd do terenu 19.MN od drogi 05.KD-D1/2, 08.KDW, 010.KD-D1/2 i 014.KD-D1/2 oraz od ciągu pieszo – jezdnego 015.KXY;

b) wymagania parkingowe określono w § 9 ust.1 pkt.3;

c) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej:

- w zabudowie wolno stojącej - 1000 m2;

- w zabudowie bliźniaczej - 800 m2;

- w zabudowie szeregowej - 300 m2;

b) min. szerokość frontu działki (nie dotyczy działek narożnych):

- w zabudowie wolno stojącej – 25,0 m;

- w zabudowie bliźniaczej – 20,0 m;

- w zabudowie szeregowej – 8,0 m;

c) należy zachować jednakową szerokość działek położonych w jednym ciągu wzdłuż ulicy (ustalenie to nie dotyczy działek narożnych i przylegających do łuku drogi );

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90º (nie dotyczy działek narożnych i przylegających do łuku drogi), kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi 014.KD-D1/2 od 60º do 120º.

9) STAWKA PROCENTOWA – 30%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

14. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
20 0,00 ha
21 0,00 ha
22 0,00 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
K - urządzenia kanalizacji (przepompownia).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
nie ustala się.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
lokalizacja i wielkość terenu mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia kanalizacyjne; w przypadku likwidacji urządzenia kanalizacji lub przeniesienia go w inne miejsce:

- teren 20.K należy włączyć do terenu drogi 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego), wówczas teren 20.K podlega ustaleniom obowiązującym dla drogi 03.KD-L1/2;

- teren 21.K należy włączyć do terenu 15.MN,U,ZP, wówczas teren 21.K podlega ustaleniom obowiązującym dla 15.MN,U,ZP;


- teren 22.K należy włączyć do terenu 5.KS, wówczas teren 22.K podlega ustaleniom obowiązującym dla 5.KS.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi:

- dojazd do terenu 20.K od drogi 03.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego);

- dojazd do terenu 21.K od drogi 07.KD-D1/2 oraz ciągu pieszo – jezdnego 016.KXY;

- dojazd do terenu 22.K od drogi 012.KD-D1/2 i 014 KD-D1/2;

b) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

15. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 23

2) POWIERZCHNIA: 0,02 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
E - urządzenia elektroenergetyczne (istniejąca kontenerowa stacja transformatorowa).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
nie ustala się.

6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi: dojazd od drogi 011.KDW;

b) pozostałe warunki określono w § 9 ust.2.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
nie ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

10) INNE ZAPISY
nie ustala się.

16. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 01

2) POWIERZCHNIA: 2,53 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD-L 1/2 – droga lokalna (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu;

b) szerokość jezdni min.7,0 m;

c) w pasie drogowym ustala się obustronny chodnik o szerokości min. 3,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości min.1,0 m;

d) w pasie drogowym ustala się dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m;

e) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych komunikacji miejskiej;

f) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;

g) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe oraz lokalizację zatok postojowych.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – dopuszcza się;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – dopuszcza się;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
a) wzdłuż drogi zaleca się wprowadzenie co najmniej jednostronnego szpaleru drzew;

b) zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie cieku Jagodna oraz planowane przejście drogowe przez ciek należy uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Piszu.

17. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 02

2) POWIERZCHNIA: 0,05 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-L 1/2 – droga lokalna (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu;

b) szerokość jezdni min.7,0 m;

c) w pasie drogowym ustala się obustronny chodnik o szerokości min. 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości min. 0,5 m;

d) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
planowane przejście drogowe przez ciek Jagodna należy uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Piszu.

18. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 03

2) POWIERZCHNIA: 0,71 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-L 1/2 – droga lokalna – część ulicy Pisańskiego (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 18 m;

b) szerokość jezdni - min.7,0 m;

c) w pasie drogowym należy przewidzieć obustronny chodnik o szerokości min. 2,0 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości min. 2,0 m;

d) w pasie drogowym ul. Pisańskiego dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych komunikacji miejskiej;

e) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe oraz lokalizację zatok postojowych;

f) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zgodnie z § 2;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

19. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
04 0,72 ha
05 0,48 ha
06 0,10 ha
07 0,12 ha
09 0,13 ha
010 0,08 ha
013 0,21 ha
014 0,50 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-D 1/2 – droga dojazdowa (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.12,0 m; dla drogi 09.KD-D1/2 – min. 10,0 m;

b) szerokość jezdni – min.6,0 m;

c) obustronny chodnik o szerokości minimum 1,5 m;

d) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe oraz lokalizację zatok postojowych;

e) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – dopuszcza się;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
nie ustala się.

20. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
08 0,14 ha
011 0,07 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KDW – droga wewnętrzna.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.10,0 m; dla drogi 011.KDW – min. 8,0 m, zakończenie drogi 011.KDW placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5 m x 12,5 m;

b) w przypadku zastosowania mniejszych wymiarów placu do zawracania na zakończeniu drogi 011.KDW, niż jest oznaczony na rysunku planu, lecz nie mniejszych niż 12,5 m x 12,5 m, teren drogi 011.KDW, który nie został zagospodarowany, należy włączyć do terenu 2.MN,U,ZP; wówczas teren ten podlega ustaleniom obowiązującym dla 2.MN,U,ZP;

c) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe;

d) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
droga 08.KDW może stanowić własność Gminy Pisz lub być we władaniu osób fizycznych lub prawnych.

21. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 012

2) POWIERZCHNIA: 0,70 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD-D 1/2 – droga dojazdowa (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu).

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.17,0 m;

b) szerokość jezdni – min.7,0 m;

c) obustronny chodnik o szerokości minimum 2,5 m;

d) dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe oraz lokalizację zatok postojowych;

e) dostępność do terenów przyległych - bez ograniczeń.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – dopuszcza się;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
w pasie drogowym należy przewidzieć miejsca postojowe.

22. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PISZ NA ZACHÓD OD UL. PISAŃSKIEGO

1) NUMER TERENU: 2) POWIERZCHNIA:
015 0,05 ha
016 0,07 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KXY – ciąg pieszo – jezdny.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
nie ustala się.

5) PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.5,5 m;

b) dostępność do terenów przyległych: dopuszcza się bezpośrednią obsługę zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno – usługowej wg regulacji zawartych w ich kartach terenu.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) mała architektura – dopuszcza się;

b) nośniki reklamowe – zakaz lokalizacji;

c) tymczasowe obiekty usługowo – handlowe – zakaz lokalizacji;

d) zieleń – dopuszcza się.

7) STAWKA PROCENTOWA – 0,1%

8) INNE ZAPISY
przez teren ciągu pieszo – jezdnego przebiega kolektor deszczowy.

§ 14. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego w skali 1:1000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (załącznik nr 3).

§ 15. 1. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

a) granice opracowania planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy;

e) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego;

f) ścieżki rowerowe w pasach drogowych ulic;

g) stacja transformatorowa;

h) istniejąca napowietrzna linia energetyczna Sn 15 kV – do likwidacji;

i) wymiary i odległości w metrach.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego.

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/534/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku z późn. zm.)


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/534/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
Realizacja ulic oznaczonych w kartach terenów i na rysunku planu symbolami:
01.KD-L1/2 i 02.KD-l1/2 (ul.Słubicka) – długość ok.950 mb,
02.KD-L1/2 (ul. Pisańskiego) – długość ok.523 mb,
04.KD-D1/2 – długość ok. 572 mb,
05.KD-D1/2 – długość ok.398 mb,
06.KD-D1/2 – długość ok.76 mb,
07.KD-D1/2 – długość ok.92 mb,
09.KD-D1/2 – długość ok.126 mb,
010.KD-D1/2 – długość ok.67 mb,
011.KDW – długość ok.49 mb,
012.KD-D1/2 – długość ok.356 mb,
013.KD-D1/2 – długość ok.176 mb,
ciągów pieszo - jezdnych oznaczonych w kartach terenów i na rysunku planu symbolami:
015.KXY – długość ok.76 mb,
016.KXY – długość ok.112 mb,
– finansowane z budżetu gminy. Istnieje możliwość współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem (inwestorami).

II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Ogólna długość sieci infrastruktury technicznej w obrębie planu wyniesie:
1) sieć wodociągowa - ok. 1580 mb,
2) sieć kanalizacji sanitarnej - ok. 1650 mb, rurociąg tłoczny – ok. 310 mb oraz dwie przepompownie ścieków,
3) sieć kanalizacji deszczowej - ok. 1350 mb.

Realizacja wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budżetu gminy z możliwością dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŚiGW i WFOŚiGW.
Linie energetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1336 razy