BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVII/535/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 31 marca 2006r.
w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pisz stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/370/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz, zmienionym Uchwałą Nr XXXV/423/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja, zmienionym Uchwałą Nr XL/477/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz oraz zmienionym Uchwałą Nr XLV/ 520/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz.

wprowadza się następującą zmianę:

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pisz otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/535/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 31 marca 2006r.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA PISZ

PISZ 2006r

URZĄD MIEJSKI W PISZU
UL. G. GIZEWIUSZA 5
12-200 PISZ
tel. (0-87) 423-52-10
fax. (0-87) 424-12-38
www.pisz.pl
pisz@home.pl

Opracowanie:

Spis treści
WPROWADZENIE 5
I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE I MIEŚCIE PISZ 9
1.1. WSTĘP 9
1.2. OGÓLNE INFORMACJE 9
1.3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 10
1.3.1. Granice stref ochrony konserwatorskiej 10
1.3.2. Uwarunkowania ochrony środowiska 13
1.3.3. Własność gruntów i budynków na terenie objętym programem rewitalizacji 14
1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 18
1.4.1. Zaopatrzenie w wodę 18
1.4.2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie odpadów 18
1.4.3. Ciepłownictwo 19
1.4.4. Zaopatrzenie w gaz 20
1.4.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną 20
1.5. KOMUNIKACJA 21
1.5.1. Infrastruktura drogowa 21
1.5.2. Transport kolejowy i autobusowy 22
1.6. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW 22
II. GOSPODARKA 23
2.1. GŁÓWNI PRACODAWCY I TRENDY 23
2.2. RODZAJE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 25
2.3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 25
2.4. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW 27
III. SFERA SPOŁECZNA 28
3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA. 28
3.2. MIESZKALNICTWO 29
3.3. SŁUŻBA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 30
3.4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30
3.5. EDUKACJA 31
3.6. GRUPY SPOŁECZNE WYMAGAJĄCE WSPARCIA 32
IV. ANALIZA SWOT 34
V. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO - SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU 36
VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PISZ 39
6.1. PODOKRESY PROGRAMOWANIA 40
6.2. ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU 40
6.3. ZADANIA PILOTAŻOWE I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 49
6.4. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 53
VII. PLAN DZIAŁAŃ NA TERENIE REWITALIZOWANYM 56
7.1. PLAN DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH (TECHNICZNO-MATERIALNYCH) W LATACH 2005-2007 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM 57
7.2. PLAN DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH W LATACH 2005-2007 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM 63
7.3. PLAN DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W LATACH 2005-2007 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM 64
VIII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2004-2006 I LATA PÓŹNIEJSZE 65
IX. SYSTEM WDRAŻANIA- WYBÓR PRAWNEJ FORMY ZARZĄDZAJĄCEGO PROGRAMEM 68
X. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 69
SPIS TABEL 72
SPIS RYSUNKÓW 73


Wprowadzenie

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz jest stworzenie formalnych możliwości pozyskania w ciągu najbliższych lat środków z funduszy UE mogących w istotny sposób wpłynąć na poprawę poziomu życia w mieście.
Powstanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Pisza jest warunkiem otrzymania (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR) dotacji, wspierających realizację projektów przewidzianych w tym programie.
Według dokumentu pt.: „Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2004r. program taki można przygotować dla podjęcia rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Za obszar zdegradowany należy uznać tą część miasta, w której mają miejsce zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych. Ważnym czynnikiem świadczącym o degradacji danego obszaru miasta jest podwyższony stan bezrobocia wśród mieszkańców, oraz występujące objawy patologii społecznych takich jak alkoholizm, narkomania, przestępczość.
Przedstawiona w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pisz” diagnoza stanu terenu wyznaczonego do rewitalizacji jak i charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Pisz upoważnia do przyjęcia tezy, iż podjęcie realizacji zadań programu może stanowić czynnik sprawczy pobudzenia gospodarczego miasta, skutkującego przede wszystkim zmniejszeniem patologii społecznych, poprawą bezpieczeństwa, przyrostem nowych i trwałych miejsc pracy, i tym samym ograniczeniem skali zjawiska bezrobocia.
Program może być realizowany w ramach wydzielonych obszarów wymagających szczególnych działań rewitalizacyjnych oraz poprzez zgłoszone i przygotowane projekty.


Projekty objęte programem mogą zawierać:

a) tworzenie warunków lokalowych i infrastruktury dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym dla podniesienia kwalifikacji mieszkańców terenów zagrożonych. Szczególnie istotne będą projekty mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego;
b) zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem;
c) renowacja zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej;
d) renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym;
e) poprawa ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej;
f) przebudowa i / lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych;
g) tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości

Należy zwrócić uwagę, że finansowanie w ramach ZPORR nie może dotyczyć mieszkań.
W skali kraju ZPORR przewiduje przeznaczenie ze środków Unii na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich ok. 100 mln EUR (do 2006 roku), z których udzielane będą dotacje stanowiące nie więcej niż 75% środków publicznych przeznaczonych na dane działania.
Dotacje przyznawane będą w wyniku konkursów projektów, decydować będzie punktacja przyznawana wg kryteriów merytorycznych, z których najważniejsze to:
- wpływ projektów na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru oraz tworzenie miejsc pracy (max 16 punktów);
- trwałość projektu i jego wykonalność instytucjonalna;
- komplementarność z działaniami realizowanymi dla osób chcących podnieść kwalifikacje, zagrożonych utratą zatrudnienia i/lub wykluczeniem społecznym;
- komplementarność z projektami przygotowanymi w ramach SPO „Rozwój zasobów ludzkich” oraz EQUAL i innych dotyczących oddziaływania na sferę gospodarczą i społeczną.


I. Charakterystyka obecnej sytuacji w gminie i mieście Pisz

1.1. Wstęp

W niniejszym rozdziale przedstawiona jest ogólna charakterystyka obecnej sytuacji w mieście Pisz oraz na terenie gminy Pisz. Uwzględnienie w opracowaniu uwarunkowań dotyczących gminy Pisz, wynika z faktu, iż obszary te, przestrzennie, gospodarczo i społecznie związane są z miastem. W konsekwencji również działania rewitalizacyjne podejmowane na terenie miasta Pisz mieć będą wpływ na procesy przestrzenne, gospodarcze oraz społeczne zarówno bezpośrednio na terenie miasta Pisz jak i na terenie gminy Pisz.

1.2. Ogólne informacje

Gmina Pisz położona jest w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie piskim. Krajobraz gminy jest bardzo zróżnicowany. Część północna wchodzi w skład Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, część centralna i południowo-zachodnia w skład Równiny Mazurskiej, część wschodnia w skład Pojezierza Ełckiego. Gmina Pisz graniczy z gminami: Orzysz, Biała Piska, Kolno, Turośl, Łyse, Rozogi, Ruciane –Nida, Mikołajki.

Powierzchnia gminy wynosi 65 568 ha, w tym:

– użytki rolne – 17 774 ha,
– lasy i grunty zadrzewione i zakrzaczone – 30 332 ha,
– grunty zabudowane i zurbanizowane – 1 478 ha,
– wody – 12 317 ha,
– nieużytki – 1 347 ha,
– tereny różne – 2 320 ha.

Rysunek 1 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Pisz

Źródło: opracowanie własne

Gmina Pisz jest obszarowo największą gminą w Polsce.

1.3. Zagospodarowanie przestrzenne

1.3.1. Granice stref ochrony konserwatorskiej

Na terenie gminy i miasta Pisz zachowało się niewiele obiektów zabytkowych. Tabela 1 zawiera wykaz obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

Tabela 1Wykaz obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej
Nazwa obiektu Miejscowość Stan techniczny Właściciel
Park dworski Borki zdewastowany Skarb Państwa ANR
Cmentarz ewangelicki Imionek zdewastowany Gmina Pisz
Kościół murowany (obecnie parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła) Jeże Dobry Parafia rzym-kat
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej
Jeże dostateczny Gmina Pisz
Kościół ewangelicki murowany (obecnie parafia rzymsko-katolicka p.w. MB Gietrzwałdzkiej) Kociołek Szlachecki Dobry Parafia rzym-kat
Park dworski Kociołek Szlachecki dostateczny Skarb Państwa ANR
Park dworski Łupki dostateczny Skarb Państwa
Układ Urbanistyczny XV-XVII w. Pisz Zły
Kościół ewangelicki murowany – koniec XVII w. - przebudowany (obecnie parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela) Pisz Dobry Parafia rzym-kat
Dom przy ul. Daszyńskiego nr 6, murowany, XIX w. Pisz Dobry Własność prywatna
Dom przy ul. Rybackiej nr 8, murowany, XVIII/XIX w. Pisz Dobry Gmina Pisz
Nieczynny cmentarz komunalny przy ul. Dworcowej, XIX w. Pisz Zły Gmina Pisz
Cmentarz ewangelicki, XIX w. Pogonie Średnie Zły Gmina Pisz
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej Snopki dostateczny Gmina Pisz
Cmentarz ewangelicki, XIX w. Stare uściany dostateczny Gmina Pisz
Kościół ewangelicki murowany (obecnie parafia rzymsko-katolicka p.w. MB Częstochowskiej) Turośl Dobry Parafia rzym-kat
Cmentarz ewangelicki, XIXw. Wiartel Zły Gmina Pisz
Źródło: “Plan rozwoju lokalnego dla gminy i miasta Pisz”.

Poza obiektami objętymi ochroną konserwatorską do ważniejszych składników materialnego dziedzictwa kulturowego, o znaczeniu lokalnym, zaliczane są następujące obiekty:
– przykłady dawnego budownictwa miejskiego (kamienica z XIX w. przy ul. Lipowej 5 i 22, przy ul. Rybackiej 8 i rynek – Plac Daszyńskiego),
– przykłady tradycyjnego budownictwa wiejskiego: Karwik, Zdory – kilka chałup drewnianych.
– park i zabudowania dworskie z XIX w. w Kociołku Szlacheckim,
– dobrze zachowane elementy układów urbanistycznych,
– pozostałości obiektów militarnych i fortyfikacji,
– resztki „Fort Lyck” – Czarci Ostrów,
– fragmenty murów i resztki piwnic zamku krzyżackiego w Piszu,
– zespół bunkrów nad jeziorem Jegocin,
– bunkier przy ul. Orzyskiej,
– umocnienia w Jeżach,
– stanowiska archeologiczne,
– przykłady dawnego budownictwa przemysłowego i sztuki inżynierskiej (śluza, wiatrak holenderski, wieża ciśnień),
– cmentarze.

1.3.2. Uwarunkowania ochrony środowiska

Obszary chronionego krajobrazu zajmują 50% powierzchni całej gminy. Największym obszarem chronionego krajobrazu jest “Puszcza i Jeziora Piskie”, tj. obszar utworzony na mocy rozporządzenia Wojewody Suwalskiego dnia 2 maja 1991 roku. Obszar chronionego krajobrazu tworzą także otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego utworzone rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku.
Do terenów nie objętych zasięgiem obszaru chronionego krajobrazu należą:
– teren miasta Pisz oraz tereny o stosunkowo intensywnej gospodarce rolnej na południowo wschodnich obrzeżach gminy,
– fragment Puszczy Piskiej o dominującej funkcji produkcyjnej, pomiędzy Pisą, Pogobie Średnim i Zdunowem, na zachód od Pogobia Średniego i Zdunowa oraz na południe od jeziora Nidzkiego,
– tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Na obszarze tym zakazuje się:
– lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
– lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi,
– dokonywania zmian stosunków wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,
– wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów,
– utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
– organizowania rajdów motorowych i samochodowych,
– umyślnego, zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
– wypalania roślinności,
– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

¾ Gminy Pisz wchodzi w skład terenów objętych ochroną poprzez projekt „Natura 2000”. Projekt „Natura 2000” jest projektem ogólnoeuropejskim, obejmującym kraje Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest optymalne działanie w kierunku zachowania ginącej przyrody Europy. Metoda działania to klasyczna ochrona obszarowa i gatunkowa.

W 2003 roku nakłady inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska wynosiły:
- gospodarka ściekowa – 677 tys. zł.
- ochrona powietrza – 5706,6 tys. zł.

1.3.3. Własność gruntów i budynków na terenie objętym programem rewitalizacji

Struktura własności poszczególnych budynków na terenie objętym programem rewitalizacji w obszarze A:

– Plac Daszyńskiego 1 – powierzchnia budynku wynosi 1757, 20m2, z czego 290, 03m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 122m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina Pisz posiada 76% własności, a 24% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Plac Daszyńskiego 2 - powierzchnia budynku wynosi 1757, 20m2, z czego 335, 68m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 216.4m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 67% własności, a 33% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Plac Daszyńskiego 7 – powierzchnia budynku wynosi 1825,61 m2. Struktura własności wygląda następująco: gmina pisz posiada 65% własności, a 35% własności posiada powiat Piski.
– Plac Daszyńskiego 8 - powierzchnia budynku wynosi 343, 40m2, z czego 65, 94m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 48, 08m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 70% własności, a 30% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Plac Daszyńskiego 9 – powierzchnia budynku wynosi 482, 68m2, z czego 105, 68m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 100, 2m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 60% własności, a 40% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Plac Daszyńskiego 11 - powierzchnia budynku wynosi 852, 27m2, z czego 361, 2m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 65% własności, a 35% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Plac Daszyńskiego 12 - powierzchnia budynku wynosi 898, 51m2, z czego 254, 97m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 285, 97m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 44% własności, a 56% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Plac Daszyńskiego 14 - powierzchnia budynku wynosi 692, 96m2, z czego 160, 47m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 78% własności, a 22% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Rybacka 2 - powierzchnia budynku wynosi 419, 05m2, z czego 58, 72m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkaniowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 88% własności, a 12% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Rybacka 4 - powierzchnia budynku wynosi 410, 27m2, z czego 51, 07m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 24, 17m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 85% własności, a 15% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Wojska Polskiego 2 - powierzchnia budynku wynosi 1112,92m2, z czego 337,77m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne, a 167, 55m2 stanowią wyodrębnione lokale użytkowe. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 55% własności, a 45% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Wyzwolenia 1 - powierzchnia budynku wynosi 444, 68m2, z czego 127, 06m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 75% własności, a 25% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Wyzwolenia 2 - powierzchnia budynku wynosi 446, 26m2, z czego 269, 96m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 45% własności, a 55% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Wyzwolenia 3 - powierzchnia budynku wynosi 444, 48m2, z czego 215, 81m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 52% własności, a 48% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– ul. Wyzwolenia 4 - powierzchnia budynku wynosi 444, 34m2, z czego 80, 62m2 stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne. Struktura własności wygląda zatem następująco: Gmina posiada 85% własności, a 15% własności posiadają inne podmioty tworzące wspólnotę mieszkaniową administrowaną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Struktura własności obszarów nie zabudowanych, wchodzących w skład obszaru objętego programem rewitalizacji:

Drogi -ulica Wojska Polskiego - działka nr 388 - własność Skarbu Państwa w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
- Plac Daszyńskiego – własność Gmina Pisz
- Ulica Rybacka – własność Gmina Pisz.
- Ulica Wyzwolenia - własność Gmina Pisz.
Place: - Plac Daszyńskiego – własność Gmina Pisz.
- plac przy Ulicy Wyzwolenia – własność Gmina Pisz.
- plac “za Kinem” – własność Gmina Pisz.

Właścicielem gruntów i budynków na obszarach rewitalizacji: B; C; D; E jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu


1.4. Infrastruktura techniczna

1.4.1. Zaopatrzenie w wodę

Obecny system produkcji wody, wydajność studni i przepustowość obiektów przy utrzymującej się tendencji spadkowej w zużyciu wody, jest całkowicie wystarczający dla potrzeb mieszkańców miasta i okolic. Największym źródłem wody dla miasta Pisz jest ujęcie miejskie przy ulicy Gdańskiej.
Rozbudowana sieć wodociągowa, na terenie miasta, wynosi 57,8 km i zaopatruje w wodę 97,6% mieszkańców. Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych kształtuje się na poziomie 1594 podłączeń, a liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej to 18768 osób.
Na terenie gminy Pisz 52,6% mieszkańców korzysta ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Długość sieci wodociągowej wynosi 44,1 km (561 przyłączy domowych). 23 miejscowości (z 42) na terenie gminy Pisz posiadają sieć wodociągową. Na terenie gminy istnieje także około 100 ujęć lokalnych. Zauważalne jest ogromne zróżnicowanie pomiędzy strefami rolniczymi gminy. Strefa wschodnia i południowo-wschodnia są w większości zwodociągowane, natomiast pozostałe miejscowości nie są zwodociągowane lub zwodociągowanie występuje w bardzo małym stopniu.

1.4.2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie odpadów

System zbierania ścieków w Gminie Pisz składa się z 75,3 km sieci kanalizacyjnej, w tym ogólnospławnej i sanitarnej, o średnicy od 150 do 1000mm, oraz 37 przepompowni ścieków. Do systemu kanalizacyjnego miasta Pisz, podłączone są także wsie Łupki, Wiartel, Maldanin, Borki, Kałęczyn i częściowo Snopki. Stan sieci kanalizacyjnej jest dobry, jednakże należy podkreślić potrzebę ciągłej rozbudowy systemu kanalizacyjnego.
Siecią kanalizacyjną ścieki odprowadzane są do eksploatowanej oczyszczalni ścieków. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 4400 m3/d. Przy oczyszczalni ścieków funkcjonuje zlewnia ścieków, gdzie przyjmowane są ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi. Stan oczyszczalni jest dobry. Oczyszczalnia ścieków spełnia również wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym na eksploatację oczyszczalni.

Gospodarka odpadami polega na składowaniu odpadów na wysypisku śmieci, położonym w miejscowości Kocioł Duży. Na wysypisku gromadzone są odpady pochodzące z miasta jak i z całej gminy Pisz oraz z gminy Biała Piska. Wysypisko nie jest wyposażone w system zabezpieczeń, oraz w urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (brak uszczelnienia folią, brak drenażu zbierającego odcieki). Przy wjeździe na Wysypisko nie ma wagi samochodowej, brakuje też specjalistycznego sprzętu umożliwiającego zmniejszenie objętości odpadów - kompaktora. Zbiórką, transportem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Pisz zajmuje się Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piszu.
System segregacji odpadów funkcjonuje w bardzo niskim stopniu na terenie miasta Pisz, natomiast na terenie gminy odpadów praktycznie się nie segreguje.


1.4.3. Ciepłownictwo

System ciepłowniczy w Piszu wciąż się rozwija. Do 2004 roku głównym dostawcą energii cieplnej była Fabryka ”Sklejka-Pisz” S.A. oraz około 56 mniejszych kotłowni osiedlowych i indywidualnych. W 2004 roku uruchomiono ciepłownię na paliwo odnawialne – drewno (o mocy 21 MW), która docelowo ma zastąpić mniejsze kotłownie osiedlowe i indywidualne. Obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej są zaopatrywane w ciepło z kotłowni domowych. Dane z Urzędu Statystycznego (za rok 2004, I półrocze) ukazują, że 1/3 mieszkańców miasta zaopatrywana jest w ciepło poprzez kotłownie domowe. Dostęp do energii cieplnej jest także zróżnicowany na terenach wiejskich. Różnica ta wynika z tzw. nowego i starego budownictwa. W nowym budownictwie ciepło pochodzi z kotłowni domowych, natomiast w starym z pieców.

1.4.4. Zaopatrzenie w gaz

Sieć gazowa na terenie miasta Pisz wynosi 20,8km. Głównym dostawcą gazu (propan-butan), do sieci miejskiej, jest mieszalnia gazu przy ulicy Olsztyńskiej. Z sieci gazowej korzysta 4144 gospodarstw domowych (660 przyłączeń do budynków), co stanowi około 84% mieszkańców miasta. Na terenach gminy, poza miastem nie ma sieci gazowej. Mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają głównie z gazu butlowego.


1.4.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Energię elektryczną na terenie miasta i gminy Pisz dostarczają:
– Główny punkt zasilający 110/15kV Pisz, zasilany liniami napowietrznymi 110kV Nida-Pisz i Kolno-Pisz,
– Główny punkt zasilający 110/15kV Nida, zasilany liniami napowietrznymi 110kV Szczytno-Nida i Pisz-Nida.

Z głównych punktów zasilania wyprowadzone są linie SN15kV zasilające stacje transformatorowe, do których energia doprowadzana jest liniami nN0,4kV.
Na terenie miasta Pisz znajdują się 72 stacje transformatorowe o łącznej mocy około 19,500kVA, a na terenie gminy 109 stacji o łącznej mocy 10,007kVA.

1.5. Komunikacja

1.5.1. Infrastruktura drogowa

Na podstawowy układ dróg całej gminy składają się:
– Drogi gminne – 133,4 km,
– Drogi powiatowe – 171,7 km,
– Drogi krajowe – 52,4 km.

145,2 km, (co stanowi około 47%) dróg posiada nawierzchnię gruntową, 5 %brukową lub tłuczniową, 34% smołową i 14 % asfaltową.
Niepokojącym faktem jest sprawa nawierzchni dróg gminnych. Ze 133,4 km dróg gminnych tylko 34,2 km dróg posiada nawierzchnię twardą i ulepszoną. Wynika, z tego, że aż 62% dróg gminnych wymaga modernizacji, w celu podniesienia standardu.
Główny trakt układu drogowego w kierunku północ - południe stanowi droga krajowa Nr 63 (Łomża-Kolno-Pisz-Orzysz-Giżycko-Węgorzewo-Granica Państwa). Kierunek wschód-zachód wyznacza droga krajowa Nr 58 (Ruciane Nida-Pisz-Biała Piska-Szczuczyn).
Dla komunikacji regionalnej ogromne znaczenie mają drogi powiatowe (Pisz-Wiartel-Turośl-Karwica i Wiartel-Ruciane Nida), drogi wewnątrzgminne (ciąg dróg łączący strefę zachodnią, strefę “puszczańską”, strefę wschodnią z drogą krajową Nr 63.).
Sieć komunikacyjną miasta Pisz tworzy sieć dróg o ruchu ponadregionalnym i regionalnym. Podstawowymi drogami miasta są ulice: Warszawska, Wojska Polskiego, Kościuszki, Dworcowa, Orzyska, Olsztyńska, Grunwaldzka, Gdańska, Klementowskiego, Leśna, Długa.
Miasto Pisz podzielone jest przez rzekę Pisę i linię kolejową Ełk – Pisz -Olsztyn, na 4 sektory, co stwarza swoiste bariery komunikacyjne

1.5.2. Transport kolejowy i autobusowy

Przez gminę i miasto Pisz przebiega linia kolejowa Ełk-Pisz-Olsztyn. W związku z problemami, z jakimi borykają się Polskie Koleje Państwowe (PKP), ruch pasażerski odbywa się jedynie na trasie Pisz-Olsztyn.
Państwowa Komunikacja Samochodowa jest głównym przewoźnikiem osób na terenie gminy Pisz.. Sieć transportu autobusowego obejmuje 35 miejscowości, które zamieszkuje około 75% mieszkańców gminy. Na terenie miasta Pisz powstają również, konkurencyjne dla PKS, prywatne firmy przewozowe.

1.6. Identyfikacja problemów

• Ograniczenia w lokalizacji obiektów wynikające z różnych form ochrony przyrody.
• Zły stan obiektów materialnego dziedzictwa kulturowego.
• Konieczność rewitalizacji obszarów miejskich i odnowy wsi.
• Występujące w dużej ilości tereny po PGR-owskie na terenie gminy Pisz.
• Brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej.
• Zły stan dróg powiatowych i gminnych.
• Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na terenach wiejskich.
• Niedostateczne rozwinięty system odpadami stałymi – słaby rozwój systemu segregacji i utylizacji odpadów.
• Brak odpowiedniego składowiska odpadów komunalnych.
• Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków.
II. Gospodarka

2.1. Główni pracodawcy i trendy

Tabela 2 przedstawia wykaz głównych pracodawców zlokalizowanych w obrębie miasta Pisz.

Tabela 2 Główni pracodawcy w obrębie Miasta Pisz
Lp. Nazwa zakładu Branża
1 Fabryka „Sklejka –Pisz” S.A. Przetwórstwo drewna, produkcja sklejek
2 Holzwerk s.c. Przetwórstwo drewna
3 Szpital Powiatowy w Piszu Ochrona zdrowia
4 Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli Usługi
5 “Jukon” sp. z o.o. Usługi leśne
6 Poczta Polska Usługi
7 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Energetyka
8 Komenda Powiatowa Policji Administracja publiczna i obrona narodowa

9 Zespół Szkół Zawodowych Edukacja
10 Bank PKO BP S.A. Usługi finansowe
11 Nadleśnictwo Pisz Administracja publiczna
12 PPHU “RG” usługi
13 Urząd Miejski w Piszu Administracja publiczna
14 Bank BPH PBK S.A. Usługi finansowe
15 Telekomunikacja Polska S.A. Usługi
16 Starostwo Powiatowe Administracja publiczna
17 Urząd Skarbowy Administracja publiczna
18 Państwowa Straż Pożarna Administracja publiczna
19 PPHU PAN-BAH Stolarstwo
20 Zakład Remontowo-Budowlany “ZGODA” Budownictwo
21 Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budownictwo
22 Trans-Kom PKS Transport
23 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Administracja publiczna
24 ZPU “Kłosbud” - silikatowy Produkcja cegieł, bloczków.
25 Powiatowy Zarząd Dróg Administracja publiczna
26 PHU “Kolbi” Hotelarstwo, handel, gastronomia.
27 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o. Budowa dróg
28 Laskowski i Spółka Produkcja papiernicza, cukiernicza i handel.
29 Zakład Usług Komunalnych Usługi
30 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Usługi
Źródło: „Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy i miasta Pisz”.

2.2. Rodzaje podmiotów gospodarczych

Stan gospodarki na terenie miasta i gminy Pisz zależny jest od kondycji trzech sektorów skupiających największą liczbę osób zatrudnionych- leśnictwa, rolnictwa, sfery budżetowej .
W strukturze gospodarczej miasta i gminy Pisz występuje duże zróżnicowanie pomiędzy częścią wiejską, a częścią miejską. W mieście skupia się niemal cała działalność produkcyjna, handlowa i usługowa.
Tabela 3 Podmioty Gospodarki Narodowej według sektorów i wybranych form prawno-organizacyjnych w 2002 roku w gminie Pisz
Ogółem Sektor W tym
Publiczny Prywatny Przedsiębiorstwa państwowe Spółki Spółdzielnie Osoby fizyczne
Miasto 1715 138 1577 2 149 12 1341
Wieś 402 17 385 - 17 2 343
Razem 2117 155 1926 2 166 14 1684
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2003 r.

Na terenie gminy dominuje zatrudnienie w rolnictwie. Słabe gleby oraz duży udział użytków zielonych wymuszają kierunki w produkcji rolnej. W produkcji roślinnej dominują głównie zboża, ziemniaki oraz rośliny pastewne z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Produkcja zwierzęca bazuje głównie na hodowli bydła mlecznego (produkcja mleka) i produkcji żywca wołowego. Na terenie gminy powoli zanika produkcja żywca wieprzowego.

2.3. Struktura zatrudnienia

W tabeli 4 zawarte są informacje dotyczące struktury zatrudnienia na terenie miasta i gminy Pisz. Największa liczba osób zatrudniona jest w sektorze produkcyjnym: 1526 osób. Porównywalnie dużą liczbę stanowią indywidualne gospodarstwa rolne, których odnotowano w tym okresie 1414. Inne sektory gospodarki, skupiające dużą liczbę zatrudnionych w analizowanym obszarze to: Ochrona zdrowia i opieka społeczna (742 osoby), Edukacja (601 osób), Handel i naprawy (723 osoby) oraz budownictwo (526 osób).
Tabela 4 Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki na terenie Miasta i Gminy Pisz
Sektory Liczba osób
Razem Wieś Miasto
Indywidualne gospodarstwa rolne
Działalność produkcyjna
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Edukacja
Budownictwo
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Handel i naprawy
Administracja publiczna i obrona narodowa
Działki rolne
Transport składowanie i łączność
Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm
Pozostała działalność
Hotele i restauracje
Rybactwo 1414
1526
742
601
526
262
723
343
140
366
172
170
242
379
68
16 1369
75
0
91
25
200
61
0
125
41
2
0
17
54
14
16 45
1451
742
510
501
62
662
343
15
325
170
170
225
325
54
0
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2003 r.
Ogółem aktywnych zawodowo jest około 11235 osób (z czego 8164 osób to osoby mieszkające w mieście), w tym bezrobotnych 3545 (z czego 2564 osób to osoby mieszkające w mieście, a 1820 osób to kobiety). Wskaźnik bezrobocia wynosi 36,8%.
Na terenie gminy i miasta Pisz działalność gospodarcza opiera się głównie na dwóch sektorach: leśnictwie i rolnictwie, w których zatrudnienie znajduje około 27% ogółu pracujących. Dalsze 20% związane jest z zakładami przetwarzającymi drewno i produkty rolne. Trzecią sferą dającą utrzymanie ludności jest sfera budżetowa (22% ogółu pracujących). Zdecydowanie największym zakładem produkcyjnym jest Fabryka „Sklejka-Pisz” S.A., zatrudniająca około 1000 osób.

2.4. Identyfikacja problemów

• Wysokie bezrobocie.
• Niska świadomość społeczna o nowoczesnych technikach gospodarowania.
• Niskie zainteresowanie inwestorów zewnętrznych.
• Słaba kondycja finansowa miejscowych firm.
• Brak przetwórstwa rolno-spożywczego.
• Brak infrastruktury technicznej na terenach wiejskich, umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i turystyki.III. Sfera społeczna

3.1. Struktura demograficzna.

Gminę i miasto Pisz zamieszkuje 26. 977 osób, z czego w mieście mieszka 19. 237 osób, a na terenach wiejskich 7. 740 osób.
Przyrost naturalny dla miasta Pisz w 2003 roku wyniósł +30, natomiast saldo migracji ukształtowało się na poziomie -51.

Tabela 5 Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w gminie Pisz stan na 31.12.2004 r.
Grupa wieku Mężczyźni Kobiety Razem
Przedprodukcyjny 3681 3370 7051
Produkcyjny 8618 7874 16492
Poprodukcyjny 1133 2301 3434
Razem 13432 13545 26977
Źródło: „Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – Baza Danych Regionalnych”.

Tabela 6 Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w mieście Pisz stan na 31.12.2004 r.
Grupa wieku Mężczyźni Kobiety Razem
Przedprodukcyjny 2500 2221 4721
Produkcyjny 6179 5865 12044
Poprodukcyjny 794 1680 2472
Razem 9473 9764 19237
Źródło: „Główny Urząd Statystyczny w Warszawie – Baza Danych Regionalnych”.


3.2. Mieszkalnictwo

Większość zasobów mieszkaniowych gminy i miasta Pisz koncentruje się w Piszu. Na obszarach wiejskich dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna związana jest z osiedlami po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Tabela 7 zawiera informacje na temat zasobów mieszkaniowych na terenie gminy i miasta Pisz.

Tabela 7 Zasoby mieszkaniowe gminy i miasta Pisz
Mieszkania Izby Przeciętna
Liczba izb w mieszkaniu Liczba osób na Powierzchnia w m2
1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania Na 1 osobę
Miasto 5546 21242 3,83 3,49 0,91 63,1 18,1
Wieś 1790 7300 4,08 4,34 1,07 76,1 17,5
Razem 7336 28542 3,89 3,70 0,95 66,3 17,9
Źródło: „Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko mazurskiego za rok 2003”.

Zdecydowana większość budynków, na terenie miasta Pisz, została wybudowana przed 1989 rokiem. Po roku 1989 rozwijało się głównie budownictwo jednorodzinne. Stan budynków, zarówno jednorodzinnych jak i wielorodzinnych jest dostateczny.
Dużo gorzej wygląda sytuacja na terenach wiejskich. Ogólny stan budynków mieszkalnych jest krytyczny. Większość budynków mieszkalnych na terenach wiejskich to budynki wybudowane w latach 60-tych i 70-tych XX wieku.

3.3. Służba zdrowia i opieka społeczna

W mieście Pisz znajduje się szpital ogólny (197 łóżek) oraz pogotowie ratunkowe. Przy szpitalu funkcjonuje także publiczna przychodnia rejonowa. Na terenie miasta i gminy działają 3 przychodnie niepubliczne oraz prowadzonych jest 18 praktyk lekarskich. W mieście funkcjonuje 6 aptek.
Opieką społeczną na terenie miasta i gminy zajmuje się przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. Elementem ochrony zdrowia i opieki społecznej jest także Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, gdzie przebywają wychowankowie ze średnim lub znacznym upośledzeniem umysłowym.

3.4. Bezpieczeństwo publiczne

Sprawami bezpieczeństwa publicznego zajmują się: Komenda Powiatowa Policji w Piszu, Państwowa Straż Pożarna, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe i Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.
W celu poprawy bezpieczeństwa, gmina wspólnie z policją, zamierza wprowadzić system monitoringu najbardziej zagrożonych przestępczością miejsc na terenie miasta.
W 2003 roku Komenda Powiatowa Policji w Piszu przyjęła do realizacji strategię, w której określono dwa główne cele:
• Bezpieczny obywatel, bezpieczna okolica, dom, droga – zapewnienie mieszkańcom gminy i miasta Pisz oraz osobom wypoczywającym poczucia bezpieczeństwa.
• Stop przemocy i patologii – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

3.5. Edukacja

Na terenie gminy i miasta Pisz system oświaty jest realizowany na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym (placówki oświatowe, dla których Gmina Pisz jest organem prowadzącym).
Szkoły miejskie i wiejskie w 80 % mieszczą się w starych budynkach, posiadają bardzo ubogie wyposażenie. Ogromnym problemem w szkołach wiejskich jest brak sal gimnastycznych i odpowiedniego zaplecza sanitarnego. Duże rozproszenie miejscowości sprawia, że większość dzieci z terenów wiejskich musi być dowożona.
W sektorze edukacyjnym gmina i miasto Pisz może szczycić się Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia, która ma charakter ponadregionalny. Ogromne znaczenie dla gminy mają szkoły średnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Sikorskiego, Zespół Szkół przy ulicy Młodzieżowej, Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Gizewiusza.

Tabela 8 Ilość obiektów edukacyjnych na terenie miasta i gminy Pisz
Lp. Ośrodek edukacyjny Ilość obiektów
1 Przedszkola 2
2 Szkoły podstawowe 11
3 Gimnazja 4
4 Zasadnicze Szkoły Zawodowe 1
5 Średnie Szkoły Techniczne 1
6 Licea Ogólnokształcące 2
Źródło: Opracowanie własne.
3.6. Grupy społeczne wymagające wsparcia

Tabela 9 przedstawia główne powody przyznawania pomocy społecznej w roku 2003 na terenie miasta Pisz.Tabela 9 Powody przyznania pomocy społecznej w 2003 roku na terenie miasta Pisz
Powody Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo 1350 5141
Sieroctwo 19 69
Bezdomność 18 21
Potrzeba ochrony macierzyństwa 181 826
Bezrobocie 1116 3780
Niepełnosprawność 375 995
Długotrwała choroba 228 1832
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 355 1718
Alkoholizm 53 128
Narkomania - -
Trudności w przystosowaniu do życia 10 14
Razem 3705 14524
Źródło: „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

Z analizy powyższych danych wynika, że zasadniczym problemem społecznym jest bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz przewlekłe choroby. Coraz większym problemem społecznym staje się alkoholizm, coraz częściej występujący wśród osób młodych. Dużą grupę wymagającą wsparcia finansowego i pomocy innego rodzaju stanowią osoby niepełnosprawne.
3.7. Identyfikacja problemów

• Wzrost populacji w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym – starzenie się społeczeństwa.
• Odpływ młodych, wykształconych ludzi w poszukiwaniu pracy poza gminą.
• Wysoka stopa bezrobocia.
• Brak mieszkań socjalnych.
• Brak obiektów sportowo-rekreacyjnych.
• Brak sal gimnastycznych w szkołach wiejskich.
• Brak placówek opieki zdrowotnej poza terenem miejskim.
• Brak nowoczesnego sprzętu Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.
• Brak straży miejskiej.
• Niedostateczne wsparcie grup społecznych wymagających pomocy

IV. Analiza SWOT
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne:
- Dogodne położenie geograficzne na terenach o dużej atrakcyjności turystycznej.
- Cechy środowiska przyrodniczego korzystne dla prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju.
- Duża powierzchnia lasów i terenów wodnych.

Sfera gospodarcza:
- Wystarczające zasoby siły roboczej.
- Istniejący potencjał produkcyjny do zagospodarowania.
- Dobrze rozwinięta sieć handlu i usług.
- Tradycje turystyczne i rekreacyjne.

Sfera społeczna:
- Tendencje i ambicje młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- Istnienie systemu wspierania tworzenia miejsc pracy.
- Aktywność organizacji pozarządowych.
- Znajomość środowisk wymagających pomocy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Dobrze rozwinięta i równomiernie rozłożona sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.
- Pełnienie przez szkoły funkcji kulturotwórczych. Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne:
- Niedostatecznie wykorzystany potencjał przyrodniczy.
- Niskie nakłady finansowe w zakresie ochrony środowiska.
- Niewykorzystanie możliwości transportu kolejowego.
- Zły stan dróg gminnych.
- Słabo rozwinięty układ sieci drogowej.

Sfera gospodarcza:
- Brak znaczących inwestycji.
- Brak rodzimego kapitału.
- Niskie i nierównomierne tempo inwestycji w sektorze prywatnym.
- Niski poziom wykształcenia bezrobotnych.
- Opóźnienia przedsiębiorców w dostosowaniu do unijnych standardów.
Sfera społeczna:
- Wysokie bezrobocie utrzymujące się w mieście i towarzyszące temu niedostateczne przygotowanie zawodowe bezrobotnych.
- Słabość systemu pośrednictwa pracy.
- Silna identyfikacja osób długotrwale bezrobotnych z “rolą” bezrobotnego.
- Wzrost patologii społecznych.
- Rozbieżność między potrzebami środowiska, a możliwościami służb społecznych.
- Za małe środki dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizowanych zadań.
- Zły stan techniczny i braki w wyposażeniu szkół.
- Niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
SZANSE ZAGROŻENIA
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne:
- Większe wykorzystanie walorów turystycznych.
- Rozwój turystyki zgodny z wymogami ochrony środowiska.
- Pozyskanie środków pomocowych z UE.
- Szeroka promocja walorów przyrodniczych i krajoznawczych.
- Wykorzystanie wolnych terenów inwestycyjnych.

Sfera gospodarcza:
- Napływ kapitału zagranicznego w związku z wejściem do UE.
- Poprawa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność lokalizowania działalności biznesowej.
- Rozwój usług doradztwa biznesowego i marketingu.
- Budowa i modernizacja infrastruktury okołoturystycznej.
- Rozwój sektora turystycznego.
Sfera społeczna:
- Zmiany legislacyjne mające wpływ na zwiększenie zatrudnienia.
- Wzrost gospodarczy, a tym samym wzrost dochodów mieszkańców.
- Aktywizacja bezrobotnych.
- Stworzenie większych możliwości kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji.
- Rozwój infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym i socjalnym.
- Powstawanie społecznych grup wsparcia.
- Dostosowanie poziomu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
- Dostęp do środków unijnych na inwestycje i projekty stypendialne. Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne:
- Zły system gospodarowania na terenach szczególnie wrażliwych.
- Degradacja środowiska.
- Brak zintegrowanego zarządzania środowiskiem.
- Brak środków na rozwój infrastruktury drogowej.
- Dekapitalizacja dróg i mostów.

Sfera gospodarcza:
- Małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w działalność na terenie miasta.
- Niekorzystna koniunktura gospodarcza w kraju.
- Brak środków na inwestycje w przedsiębiorstwach.
- Spadek dochodów gmin ograniczający inwestycje w infrastrukturze.
- Wyłączenie dużej ilości terenów z procesów inwestycyjnych jako skutek realizacji na terenie gminy Pisz projektu „Natura 2000”.
Sfera społeczna:
- Brak skutecznej polityki państwa w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia.
- Odpływ wykształconej i przedsiębiorczej młodzieży z miasta.
- Postępująca degradacja społeczna bezrobotnych.
- Brak dostatecznych środków na realizację zadań społecznych.
- Brak systemowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.
- Brak tolerancji i dyskryminacja środowisk wymagających opieki.
- Zbyt niskie nakłady na edukację.
- Zadłużenie oświaty.
- Postępująca dekapitalizacja szkół.

V. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego miasta i regionu

Lokalny Program Rewitalizacji służy realizacji piątej osi rozwoju Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006 (NPR) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 – „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” oraz czwartej osi Podstaw Wsparcia Wspólnoty w zakresie „Poprawy warunków dla rozwoju regionalnego, w tym obszarów wiejskich”.
Program jest spójny ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego przyjętym przez Radę Ministrów 16 marca 2004 r. w szczególności w odniesieniu do Priorytetu 3. Rozwój lokalny, w zakresie realizacji Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-wojskowe, Poddziałania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Inwestycje i projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu są komplementarne do działań budujących podstawy konkurencyjności gospodarki regionalnej w Priorytecie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i w Priorytecie 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Program Rewitalizacji Miasta Pisz jest również zgodny z lokalnymi dokumentami strategicznymi:

• Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2004-2006 będącym jednym z narzędzi realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego uchwalonej w lipcu 2000r przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalny Program Rewitalizacji zgodny jest z Priorytetem 3 powyższego dokumentu. Priorytet ten zawiera następujące działania:
- Działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji ”
- Działanie 3.3 „ Zdegradowane tereny miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”

• Strategią Rozwoju Kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim do roku 2015. Opracowany dokument stanowi rozwinięcie celu strategicznego - Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, określonego jako jeden z ośmiu priorytetowych obszarów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.
W strategii rozwoju kultury zawarte są trzy główne obszary, dla których określone zostały cele szczegółowe.
Obszar: Ochrona dziedzictwa kulturowego
Obszar: Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej
Obszar: Komunikacja społeczna, środki masowego przekazu w kulturze
Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju Kultury przejawia się w obszarze: Ochrona dziedzictwa kulturowego,
cel szczegółowy:
Prawidłowe warunki ochrony dziedzictwa regionalnego

• Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pisz z roku 2000, dokumentem, który w sposób pełny przedstawia wizję, warianty rozwoju oraz cele strategiczne wyznaczone dla miasta Pisz.
Domena strategiczna: Rozwój turystyki i agroturystyki
Domena strategiczna: Rozwój przedsiębiorczości i rynku usług
Domena strategiczna: Edukacja powszechna

• Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy i Miasta Pisz, dokumentem, w którym zawarte są zadania dla Miasta i Gminy Pisz na okres 2004-2006 i okres 2007-2013
Zadanie 1.6. Rewitalizacja obszarów miejskich
- renowacja budynków przy Placu Daszyńskiego
- przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach
- poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni rewitalizowanego terenu.
W powyższym dokumencie zadanie 1.6. Rewitalizacja obszarów miejskich zostało uznane jednym z dwóch najważniejszych zadań do realizacji w najbliższych latach dla miasta Pisz.

Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


VI. Założenia programu rewitalizacji Miasta Pisz


6.1. Podokresy programowania

Zgodnie z okresami programowania przyjętymi w Unii Europejskiej przyjmujemy, na potrzeby lokalnego programu rewitalizacji następujące okresy:
- Lata 2004 – 2006
- Lata 2007 – 2013

Podokres 2004 – 2006 obejmuje realizację zadań o charakterze obligatoryjnym.
Inwestycje, które będą realizowane w podokresie 2007 – 2013 będą stanowiły uzupełnienie do niniejszego programu.


6.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

W ramach Programu Rewitalizacji Miasta Pisz wyodrębniono następujące obszary:

A. Śródmieście Miasta Pisz

Programem rewitalizacji planuje się objąć część śródmieścia Pisza (patrz załącznik graficzny). Obszar ten będzie obejmował:
• Plac Daszyńskiego (rynek) będący centralną częścią obszaru rewitalizowanego, a zarazem centralną częścią miasta. Rynek jest przestrzenią publiczną, która w naturalny sposób gromadzi zarówno mieszkańców miasta jak i turystów, umożliwiając wypoczynek i rozrywkę. Przestrzeń w centralnej części miasta sprzyja organizowaniu imprez turystycznych i kulturalnych - festynów czy happeningów, jak i wspólnemu celebrowaniu uroczystości i wydarzeń ważnych dla miasta. Układ przestrzenny podkreśla zabytkowe fasady ratusza i kamienic, przypominając o historycznych walorach Pisza.
• Plac przy ulicy Wyzwolenia- położony w strefie przejścia pomiędzy rynkiem (Plac Daszyńskiego) a projektowanym turystycznym nadbrzeżem. Łączące je ciągi piesze przebiegają po bokach placu, pozwalając na wygospodarowanie w środku, wydzielonego zielenią placu podwórkowo - rekreacyjnego dla otaczających budynków.
• Nadbrzeże rzeki Pisy. Projektuje się jako bulwar nadbrzeżny będący elementem turystycznego nadbrzeża biegnącego przez marinę, ruiny zamku, projektowany plac aż do kładki pieszej przy ulicy Młodzieżowej. W górnej części placu, poniżej trzech budynków mieszkalnych, zostanie zachowany i zmodernizowany istniejący skwer, opadający tarasami w stronę Pisy. Połowa placu, bezpośrednio przy rzece, zostanie pokryta utwardzoną nawierzchnią, uzupełniona małą architekturą i oświetleniem nadającym jej charakter turystycznego ciągu pieszego. W północnej części nadbrzeża projektowane jest miejsce na ogródek konsumpcyjny lub sezonowy punkt gastronomiczny.
• Plac „Za kinem”. Na terenie placu planuje się zlokalizowanie części zaplecza parkingowego dla obszaru centrum; miejsca parkingowe umieszczone zostaną przy ciągu pieszo-jezdnym łączącym ulicę Kościuszki i ulicę 1-go Maja. Projektowane zagospodarowanie podkreśli zabytkowy budynek plebani ewangelickiej. Modernizuje się budynek przy ul. 1-go Maja / budynek handlowo-usługowy/

Programem rewitalizacji objętych zostanie 16 budynków, zlokalizowanych w obrębie wyżej wymienionych placów. Wykaz budynków objętych rewitalizacją zawiera tabela 10.
Tabela 10 Budynki objęte programem rewitalizacji
Lp. Wyszczególnienie
1 Ratusz
2 Budynek przy Placu Daszyńskiego 1
3 Budynek przy Placu Daszyńskiego 2
4 Budynek przy Placu Daszyńskiego 8
5 Budynek przy Placu Daszyńskiego 9
6 Budynek przy Placu Daszyńskiego 11
7 Budynek przy Placu Daszyńskiego 12
8 Budynek przy Placu Daszyńskiego 14
9 Budynek przy ul. Wojska Polskiego 2
10 Budynek przy ul. Rybackiej 2
11 Budynek przy ul. Rybackiej 4
12 Budynek przy ul. Wyzwolenia 1
13 Budynek przy ul. Wyzwolenia 2
14 Budynek przy ul. Wyzwolenia 3
15 Budynek przy ul. Wyzwolenia 4
Źródło: opracowanie własneBudynki zlokalizowane w obrębie Placu Daszyńskiego oraz przy ul. Rybackiej zakwalifikowano jako obiekty materialnego dziedzictwa kulturowego, o znaczeniu lokalnym.
W wyniku realizacji programu rewitalizacji, w sposób znaczący podniesiona zostanie atrakcyjność turystyczna centrum miasta. Projekt modernizacji budynków zlokalizowanych wokół Placu Daszyńskiego przedstawiają poniższe rysunki.

Rysunek 2 Projekt pierzei wschodniej przy Placu Daszyńskiego

Źródło: opracowanie własne


Rysunek 3 Projekt pierzei zachodniej przy Placu Daszyńskiego

Źródło: opracowanie własne


Rysunek 4 Projekt pierzei południowej przy Placu Daszyńskiego

Źródło: opracowanie własneIstotą programu rewitalizacji nie jest wyłącznie odnowa, czy też modernizacja elewacji budynków. Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, w tym nadanie obiektom i zdegradowanym terenom miejskim nowych funkcji społecznych i gospodarczych.
Obszar, objęty programem rewitalizacji, cechuje koncentracja bezrobocia, zwłaszcza strukturalnego i patologii społecznych. Zauważalny jest tu niski poziom przedsiębiorczości, brak czynników wzrostu, a ludność zamieszkująca śródmieście Pisza charakteryzuje się niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy. Infrastruktura techniczna znajdująca się na tych terenach wymaga znacznych nakładów na modernizację.Zidentyfikowane na tym obszarze problemy, ponad 30%-owe bezrobocie i związany z nim, wciąż zwiększający się zakres patologii społecznych, zmuszają do natychmiastowego przeprowadzenia kompleksowego programu mającego na celu zmianę tej wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Utworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz jest pierwszym krokiem zmierzającym do poprawy obecnego stanu. Realizacja projektu rewitalizacji i wprowadzenie na te tereny nowych funkcji gospodarczych i społecznych, doprowadzi do rozwiązania wielu istniejących obecnie problemów, a także przyniesie niezwykle korzystne dla miasta efekty mnożnikowe o charakterze czysto ekonomicznym, jak i społeczno-demograficznym.
Udostępnienie obiektów znajdujących się na obszarze objętym programem lokalnym przedsiębiorcom, a także firmom spoza regionu może znacznie się przyczynić w procesie eliminacji problemu długotrwale utrzymującego się w mieście bezrobocia. Ponadto, dzięki realizacji projektu rewitalizacji, powstanie wiele instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucje, których zadaniem będzie rozwiązywanie problemów patologicznych w społeczeństwie. Jako przykład posłużyć tu mogą: Centrum Pomocy Rodzinie, czy też Centrum Aktywizacji Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.
Podkreślić należy ogromny potencjał turystyczny przedmiotowego terenu. Wybitne walory spójnego architektoniczne założenia w sytuacji, w której zostaną wyeksponowane w procesie rewitalizacji, stanowić będą jedną z wizytówek turystycznych Miasta.
Projekt rewitalizacji ma charakter strategiczny dla Gminy Pisz. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju miasta i pomoże w rozwiązaniu wielu kluczowych problemów.

B. Osiedle Mickiewicza

Osiedle Mickiewicza tworzy zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z drogami osiedlowymi, chodnikami, parkingami itp. Zlokalizowany na działkach gruntu o numerach 188/8, 190/7, 190/10 i 190/11, 192/5, 192/10 o łącznej powierzchni 20,569 m2. W skład osiedla wchodzą budynki o numerach: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Łącznie znajduje się tam 235 lokali mieszkalnych i 3 użytkowe.
Głównym mankamentem osiedla w chwili obecnej jest zły układ komunikacyjny, a także brak jakichkolwiek elementów infrastruktury oraz pomieszczeń stwarzających możliwości organizacji życia kulturalnego, rekreacyjnego lub sportowego. Celem rewitalizacji na tym obszarze jest ożywienie życia gospodarczego i publicznego na osiedlu oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę placu zabaw dla dzieci i wydzielenie miejsc sportowo-rekreacyjnych, rozbudowę oświetlenia zewnętrznego oraz adaptację pomieszczeń na lokale użytkowe i świetlicę osiedlową.

C. Osiedle „Stare Miasto I” (ul. Kościuszki, Lipowa, 1 Maja)

Obszar zlokalizowany w centralnej części miasta objętej nadzorem Konserwatora Zabytków w rejonie ulic: Kościuszki, Lipowa, 1 Maja. Na tak określony obszar składają się działki o numerach: 1394, 1393, 1388, 1387, 1386, 1384, 1385, 1383, 1396, których łączna powierzchnia wynosi około 12 600 m2. Rejon ten zabudowany jest pięcioma budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, wzniesionymi w latach 1976-1982, z których dwa (przy ul. Kościuszki 3 i 5) mają w parterze lokale usługowe. Stan techniczny budynków oraz ich otoczenia należy ocenić jako zły. Łącznie w rejonie znajduje się 197 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych. W rejonie znajduje się tylko jeden parking o utwardzonej powierzchni, pozostałe place postojowe posiadają nawierzchnie nieutwardzone. Stan chodników dla ruchu pieszego poza odcinkiem około 70 m.b. przy budynku 1 Maja 4 ocenia się jako bardzo zły.
Celem rewitalizacji na osiedlu „Stare Miasto” jest ożywienie życia publicznego i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, budowę nowych parkingów, budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego, budowę oświetlenia zewnętrznego, rekultywację terenów zielonych oraz adaptację pomieszczeń na świetlice osiedlowe.

D. Osiedle „Stare Miasto II” (ul. Lipowa, Rybacka)

Granice osiedla wyznaczają drogi: Lipowa, 1 Maja, Rybaka. Na obszar ograniczony wyżej wymienionymi ulicami składają się działki: 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1416, 1417. Teren ten zabudowany jest dziewięcioma budynkami wielorodzinnymi, trzema budynkami handlowymi oraz jednym budynkiem administracyjno-biurowym. Cześć budynków wybudowano w latach 1972-1975, inne w latach 1984-1985, a jeden w roku 2002. Stan techniczny budynków wybudowanych w latach 70-tych jest zły, natomiast pozostałych można określić jako zadowalający.
Głównym problemem mieszkańców osiedla są uciążliwości komunikacyjne wewnątrz osiedla, które powodują utrudniony dojazd do budynków i stwarzać mogą zagrożenie opóźniania i utrudniania ewentualnych akcji ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną lub Pogotowie Ratunkowe. Inne mankamenty to: bardzo zły stan nawierzchni chodników dla pieszych, brak dostatecznego oświetlenia zewnętrznego, brak kanalizacji deszczowej, brak elementów infrastruktury umożliwiających wypoczynek, rekreacje i rozwój sportu.
Celem rewitalizacji osiedla „Stare miasto II” jest ożywienie go i zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i niezbędnych warunków do rozwoju poprzez przebudowę układu komunikacyjnego (budowę dwóch niezależnych dojazdów), budowę lub przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego, budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę systemu monitoringu, adaptację pomieszczenia na świetlicE. osiedlową, adaptację pomieszczenia na lokal użytkowy.

E. Budynek przy ul. Klementowskiego 15 wraz z otoczeniem

Ostatni obszar stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przekazanym do użytku w roku 1967 o kubaturze – 10814 m2, powierzchni użytkowej – 2 467 m2, powierzchni zabudowy – 661 m2. W skład obszaru rewitalizowanego wchodzą łącznie 3 działki o nr ewidencyjnych: 449/3, 449/5, 450/27. Stan techniczny budynku, jak i jego infrastruktury należy uznać jako zły. Przez niemal 40-letni okres użytkowania nie wykonano gruntownego remontu budynku.
Celem rewitalizacji jest ożywienie życia gospodarczego i publicznego na tak określonym obszarze poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego i dojścia do budynku, przebudowę istniejącej osiedlowej drogi dojazdowej i chodników, adaptację pomieszczeń na lokale użytkowe, budowę placu zabaw dla dzieci, wykonanie oświetlenia zewnętrznego.


6.3. Zadania pilotażowe i kolejność realizacji

W ramach programu rewitalizacji Miasta Pisz, w pierwszym podokresie programowania proponuje się przystąpić do realizacji zadań o charakterze przestrzennym. Zadania te umożliwią w dalszej kolejności przeprowadzenie zadań gospodarczych i społecznych.
Zadania przestrzenne obejmują wszystkie działania modernizacyjne podjęte na obszarze A, w obrębie placów: Daszyńskiego, „Za kinem”, plac przy ul. Wyzwolenia oraz na nabrzeżu rzeki Pisy, a także w obrębie placów znajdujących się na obszarach B – Osiedle Mickiewicza, C – Osiedle „Stare Miasto I”, D – Osiedle „Stare Miasto II”, E – Osiedle „Stare Miasto II”. Ponadto zostaną tu wykonane prace renowacyjne budynków objętych programem rewitalizacji. W ramach prac renowacyjnych na zewnątrz budynków planuje się:
• Wymianę lub odnowę pokrycia dachowego, w tym: remont kominów, wymiana pokrycia, częściowa wymiana konstrukcji drewnianej, impregnacja konstrukcji drewnianej, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, remont lukarn;
• Wymianę elewacji, w tym: remont tynków cokołów, ścian, gzymsów, montaż nowych dekorów przy oknach, drzwiach itp., podokienniki, daszki nad drzwiami wejściowymi, wymiana okien, wymiana drzwi.
Ponadto planuje się przeprowadzenie prac remontowych wewnątrz budynków, na powierzchni przeznaczonej do realizacji celów zgodnych z istotą programu rewitalizacji, określonych w Uzupełnieniu ZPORR.
Zadania do realizacji w latach 2006-2007:

1. Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placu Daszyńskiego (Obszar A)
2. Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu przy ul. Wyzwolenia i nabrzeżu rzeki Pisy (Obszar A)
3. Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu "Za kinem" (Obszar A)
4. Modernizacja dróg i nawierzchni oraz przebudowa małej architektury i terenów zielonych w obrębie Placu Daszyńskiego (Obszar A)
5. Modernizacja dróg i nawierzchni oraz przebudowa małej architektury i terenów zielonych w obrębie Placu przy ul. Wyzwolenia i w obrębie nabrzeża rzeki Pisy (Obszar A)
6. Modernizacja dróg i nawierzchni oraz przebudowa małej architektury i terenów zielonych w obrębie Placu "Za kinem" (Obszar A)
7. Wykonanie sieci energetycznej i oświetlenie Placu Daszyńskiego (Obszar A)
8. Wykonanie sieci energetycznej i oświetlenia Placu przy ul. Wyzwolenia i w obrębie nabrzeża rzeki Pisy (Obszar A)
9. Wykonanie sieci energetycznej i oświetlenie Placu "Za kinem" i ciągu pieszego (Obszar A)
10. Renowacja ratusza i biblioteki (Obszar A)
11. Renowacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 (Obszar A)
12. Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 1 (Obszar A)
13. Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 2 (Obszar A)
14. Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 3 (Obszar A)
15. Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 4 (Obszar A)
16. Renowacja budynku przy ul. Rybackiej 2 (Obszar A)
17. Renowacja budynku przy ul. Rybackiej 4 (Obszar A)
18. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 1 (Obszar A)
19. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 2 (Obszar A)
20. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 8 (Obszar A)
21. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 9 (Obszar A)
22. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 14 (Obszar A)
23. Modernizacja budynku handlowo- usługowego przy ul. 1-go Maja ( Obszar A)
24. Iluminacja elewacji budynku Ratusza (Obszar A)
25. Założenie kablowej sieci rozdzielczej (Obszar A)
26. Założenie kablowej linii zasilającej estradę (Obszar A)
27. Likwidacja i przebudowa napowietrznej sieci energetycznej (Obszar A)
28. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul. Klementowskiego 15 wraz z przebudową istniejącej osiedlowej drogi dojazdowej i chodników i budową oświetlenia zewnętrznego(Obszar E)
29. Wykonanie elewacji budynku przy ul. Klementowskiego 15 - od strony wejścia (obszar E)
30. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz wprowadzenie zieleni i małej architektury(Obszar E)
31. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Klementowskiego na lokal użytkowy (Obszar E)
32. Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi, parking, ścieżki rowerowe) na na osiedlu Mickiewicza wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego (Obszar B)
33. Budowa nowego parkingu strzeżonego na osiedlu Mickiewicza (Obszar B)
34. Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci oraz budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Mickiewicza wraz z wprowadzeniem zieleni(Obszar B)
35. Budowa nowych stanowisk segregacji i gromadzenia odpadów stałych na osiedlu Mickiewicza (Obszar B)
36. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Mickiewicza (Obszar B)
37. Adaptacja pomieszczeń w budynku Mickiewicza 16 na świetlicę osiedlową i lokal użytkowy z wykonaniem fragmentu nowej elewacji (Obszar B)

W kolejnych latach 2008-2013 planuje się realizację kolejnych zadań w ramach programu rewitalizacji. Oprócz realizacji zadań przestrzennych przeprowadzone będą zadania o charakterze gospodarczym i społecznym, które stanowią istotę programu rewitalizacji.

Nowe zadania do realizacji w latach 2008-2013:

Zadania przestrzenne:
1. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 11 (Obszar A)
2. Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 12 (Obszar A)
3. Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C)
4. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, kort tenisowy, pawilon usługowy) na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C)
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C)
6. Budowa oświetlenia zewnętrznego na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C)
7. Rekultywacja terenów zielonych na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C)
8. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę osiedlowe na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C)
9. Wykonanie dwóch niezależnych dojazdów (od ul. 1 Maja i od ul. Rybackiej) na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D)
10. Przebudowa i budowa nowych chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D)
11. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D)
12. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D)
13. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D)
14. Adaptacja pomieszczenia w budynku 1 Maja 3C na świetlicę osiedlową (Obszar D)
15. Adaptacja pomieszczenia w budynku administracyjnym przy ul. 1 Maja 3A na lokal użytkowy łącznie z wykonaniem elewacji frontowej (Obszar D)

6.4. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Do oceny realizacji projektu przyjmuje się trzy rodzaje wskaźników:
• Wskaźniki produktu
• Wskaźniki rezultatu
• Wskaźniki oddziaływania

Jako wskaźniki produktu w programie rewitalizacji Miasta Pisz proponuje się przyjąć następujące wskaźniki:
• Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
• Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
• Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
• Liczba budynków poddanych renowacji
• Powierzchnia budynków poddanych renowacji
• Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej
• Długość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska
• Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji
• Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji
• Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne
• Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
• Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości
• Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej
• Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę
• Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
• Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
• Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
• Liczba nowych miejsc noclegowych
• Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
• Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym

Wskaźnikami rezultatu mogą być:
– Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym
– Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
– Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
– Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych
– Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
– Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana
– Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych
– Liczba przestępstw w mieście
– Wskaźnik wykrywalności przestępstw

Wskaźnikami oddziaływania są:
• Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych
• Liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych
• Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
• Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki
• Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych
• Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym
• Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
• Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat)

VII. Plan działań na terenie rewitalizowanym

W ramach programu rewitalizacji przewidziano do wykonania zadania o charakterze przestrzennym (techniczno-materialnym), gospodarczym, jak również działania o charakterze społecznym. Wszystkie te działania zostaną wykonane w dwóch podokresach:
• 2004-2006
• 2007-2013
Działania w podokresie 2004-2006 (który został poszerzony o rok 2007, jako rok w którym będą trwały główne działania rewitalizacyjne) opisane zostały zgodnie z wymogami zawartymi w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR 2004-2006. Zadania te rozpisane są w następującym układzie: nazwa planowanego działania, harmonogram realizacji działania, instytucje uczestniczące we wdrażaniu, łącznie poniesione nakłady na realizację zadania w latach 2004-2006 wraz z rozbiciem na poszczególne lata. Część działań rozpoczętych w podokresie 2004-2006 zostanie zakończona w podokresie kolejnym 2007-2013. Jeszcze inne zadania zostaną rozpoczęte w podokresie 2007-2013. Te działania zgodnie z wymogami Ogólnego Podręcznika Wdrażania ZPORR 2004-2006, zostały opisane w układzie: nazwa zadania, harmonogram realizacji, instytucje uczestniczące we wdrażaniu oraz łączne nakłady na realizacje zadania w latach 2007-2013.
Realizacja zadań o charakterze przestrzennym rozpocznie się już w 2006 roku, a więc w podokresie 2004-2006. Realizacja kolejnych zadań przewidziana jest na okres 2008-2013.
Realizacja zadań o charakterze gospodarczym i charakterze społecznym rozpocznie się w kolejnym podokresie programowania: 2008-2013. Zadania te nie mogą być bowiem zrealizowane bez uprzednio wykonanych działań przestrzennych.

7.1. Plan działań przestrzennych (techniczno-materialnych) w latach 2005-2007 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym
Tabela 11 Wykaz planowanych działań przestrzennych na obszarze poddanym rewitalizacji wraz z harmonogramem realizacji w latach 2005-2007
Lp Nazwa zadania Okres realizacji zadań (kwartały) Łączny czas realizacji zadania (kwartały) Instytucje finansująca-uczestnicząca Wymagane nakłady w latach Łącznie
Symbol 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005-2007
1. I1 Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placu Daszyńskiego (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 20 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
2. I2 Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu przy ul. Wyzwolenia i nabrzeżu rzeki Pisy (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 30 000 zł 60 000 zł 90 000 zł
3. I3 Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu "Za kinem" (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
4. I4 Modernizacja dróg i nawierzchni oraz przebudowa małej architektury i terenów zielonych w obrębie Placu Daszyńskiego (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 300 000 zł 1 850 000 zł 2 150 000 zł
5. I5 Modernizacja dróg i nawierzchni oraz przebudowa małej architektury i terenów zielonych w obrębie Placu przy ul. Wyzwolenia i w obrębie nabrzeża rzeki Pisy (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 400 000 zł 1 800 000 zł 2 200 000 zł
6. I Modernizacja dróg i nawierzchni oraz przebudowa małej architektury i terenów zielonych w obrębie Placu "Za kinem" (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 230 000 zł 630 000 zł 830 000 zł
7. 6 Wykonanie sieci energetycznej i oświetlenie Placu Daszyńskiego (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 50 000 zł 200 000 zł 250 000 zł
8. I7 Wykonanie sieci energetycznej i oświetlenie placu przy ul Wyzwolenia i nabrzeża rzeki Pisy (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 60 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
9. I8 Wykonanie sieci energetycznej i oświetlenie placu "Za kinem" i ciągu pieszego (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 25 000 zł 50 000 zł 75 000 zł
10. R1 Renowacja ratusza i biblioteki dostosowanie do potrzeb Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 600 000 zł 1 000 000 zł 1 600 000 zł
11. R2 Renowacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 i adaptacja (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 260 450 zł 520 900 zł 781 350 zł
12. R3 Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 1 i adaptacja pod funkcje usługowe do obsługi ruchu turystycznego wzdłuż nabrzeża rzeki Pisy - (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 119 558 zł 239 117 zł 358 675 zł
13. R4 Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 2 i adaptacja pod funkcje usługowe do obsługi ruchu turystycznego wzdłuż nabrzeża rzeki Pisy- (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 119 558 zł 239 117 zł 358 675 zł
14. R5 Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 3 i adaptacja pod funkcje usługowe do obsługi ruchu turystycznego wzdłuż nabrzeża rzeki Pisy- (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 119 558 zł 239 117 zł 358 675 zł
15. R6 Renowacja budynku przy ul. Wyzwolenia 4 i adaptacja pod funkcje usługowe do obsługi ruchu turystycznego wzdłuż nabrzeża rzeki Pisy - (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 119 558 zł 239 117 zł 358 675 zł
16. R7 Renowacja budynku przy ul. Rybackiej 2 i adaptacja pod funkcje usługowe (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 88 017 zł 176 033 zł 264 050 zł
17. R8 Renowacja budynku przy ul. Rybackiej 4 (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 124 600 zł 249 200 zł 373 800 zł
18. R9 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 1 (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 325 383 zł 650 767 zł 976 150 zł
19. R10 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 2 (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 412 367 zł 824 733 zł 1 237 100 zł
20. R11 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 8 (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 72 050 zł 144 100 zł 216 150 zł
21. R12 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 9 (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 199 483 zł 398 967 zł 598 450 zł
22. R13 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 14 (Obszar A) 6 Wspólnoty mieszkaniowe - zł 209 190 zł 418 380 zł 627 570 zł
23. R14 Iluminacja elewacji budynku Ratusza (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł 8 333 zł 16 667 zł 25 000 zł
24. R15 Kablowa sieć rozdzielcza (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł - zł 180 000 zł 180 000 zł
25. R16 Kablowa linia zasilająca estradę (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł - zł 40 000 zł 40 000 zł
26. R17 Likwidacja i przebudowa napowietrznej sieci energetycznej (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł - zł 30 000 zł 30 000 zł
27. R18 Modernizacja budynku przy ulicy 1Maja na potrzeby centrum handlowo-usługowego (Obszar A) 6 Gmina Pisz - zł - zł 3 200 000 zł 3 200 000 zł
28. I9 Budowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul. Klementowskiego 15 wraz z przebudową istniejącej osiedlowej drogi dojazdowej i chodników i budową oświetlenia zewnętrznego (Obszar E) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 61 000 zł 125 000 zł 186 000 zł
29. R19 Wykonanie elewacji budynku przy ul. Klementowskiego 15 - od strony wejścia (obszar E) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 115 000 zł - zł 115 000 zł
30. I12 Budowa placu zabaw dla dzieci i wprowadzenie zieleni i małej architektury(Obszar E) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
31. R20 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Klementowskiego na lokal użytkowy (Obszar E) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 40 000 zł - zł 40 000 zł
32. I14 Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi, parking, ścieżki rowerowe) na na osiedlu Mickiewicza wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego (Obszar B) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 480 000zł 650 000 zł 1 130 000 zł
33. I15 Budowa nowego parkingu strzeżonego na osiedlu Mickiewicza (Obszar B) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł - zł 98 000 zł 98 000 zł
34. I16 Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci oraz budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Mickiewicza wraz z wprowadzeniem zieleni(Obszar B) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 65 000 zł 86 000 zł 151 000 zł
35. I17 Budowa nowych stanowisk segregacji i gromadzenia odpadów stałych na osiedlu Mickiewicza (Obszar B) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł - zł 6 500 zł 6 500 zł
36. I19 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Mickiewicza (Obszar B) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł - zł 40 000 zł 40 000 zł
37. R21 Adaptacja pomieszczeń w budynku Mickiewicza 16 na świetlicę osiedlową i lokal użytkowy z wykonaniem fragmentu nowej elewacji (Obszar B) 6 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 116 000zł 252 000 zł 368 000 zł

Tabela 12 Wykaz planowanych działań przestrzennych na obszarze poddanym rewitalizacji wraz z harmonogramem realizacji w latach 2008-2013
Lp Nazwa zadania Okres realizacji zadania Łączny czas realizacji/dokończenia zadania (lata) Instytucje finansująca-uczestnicząca Łączie nakłady w latach 2008-2013
Symbol 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. R1 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 11 (Obszar A) 3 Wspólnoty mieszkaniowe 598 450 zł
2. R2 Renowacja budynku przy Placu Daszyńskiego 12 (Obszar A) 3 Wspólnoty mieszkaniowe 611 800 zł
3. I1 Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) na na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 204 500 zł
4. I2 Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, kort tenisowy, pawilon usługowy) na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 225 500 zł
5. I3 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 75 000 zł
6. I4 Budowa oświetlenia zewnętrznego na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 38 000 zł
7. I5 Rekultywacja terenów zielonych na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 18 000 zł
8. R3 Adaptacja pomieszczeń na swietlice osiedlowe na osiedlu "Stare Miasto I" (Obszar C) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 25 000 zł
9. I6 Wykonanie dwóch niezależnych dojazdów (od ul. 1 Maja i od ul. Rybackiej) na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 120 700 zł
10. I7 Przebudowa i budowa nowych chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 154 800 zł
11. I8 Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 45 000 zł
12. I9 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i systemu monitoringu na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 70 000 zł
13. I10 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Stare Miasto II" (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 50 000 zł
14. R4 Adaptacja pomieszczenia w budynku 1 Maja 3C na świetlicę osiedlową (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 46 000 zł
15. R5 Adaptacja pomieszczenia w budynku administracyjnym przy ul. 1 Maja 3A na lokal użytkowy łącznie z wykonaniem elewacji frontowej (Obszar D) 1 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu 95 000 zł


Tabela 13 zawiera łączne koszty działań o charakterze przestrzennym na terenie rewitalizowanym w latach 2005-2007. Podmiotami zaangażowanymi finansowo i organizacyjnie w realizację w/w działań w tym okresie są: wspólnoty mieszkaniowe budynków objętych programem rewitalizacji, Gmina Pisz oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu.Tabela 13 Koszty działań przestrzennych na obszarze rewitalizowanym w latach 2005-2007
Wymagane nakłady w latach Łącznie
Nazwa podmiotu 2005 2006 2007 2005-2007
Wspólnoty mieszkaniowe - zł 2 369 255 zł 4 338 548 zł 6 707 803 zł
Gmina Pisz - zł 1 963 333 zł 9 256 667 zł 11 220 000 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 937 000 zł 1 377 500 zł 2 314 500 zł7.2. Plan działań gospodarczych w latach 2005-2007 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

Podokres 2004-2006 nie zakłada realizacji zadań o charakterze gospodarczym. Działania w latach 2005-2007 to działania czysto przestrzenne.


Tabela 14 Wykaz planowanych działań gospodarczych na obszarze poddanym rewitalizacji wraz z harmonogramem realizacji w latach 2007-2013
Lp Nazwa zadania Okres realizacji zadania Łączny czas realizacji/dokończenia zadania (lata) Instytucje finansująca-uczestnicząca Łączne nakłady w latach 2007-2013
Symbol 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 G1 Centrum handlowo-usługowe 1 1 Gmina Pisz 450 000 zł
2 G2 Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 1 1 Gmina Pisz 282 014 zł
3 G3 Centrum Promocji Regionu 1 1 Gmina Pisz 45 167 zł
7.3. Plan działań społecznych w latach 2005-2007 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

Podokres 2004-2006 nie zakłada realizacji zadań o charakterze społecznym. Działania w latach 2005-2007 to działania czysto przestrzenne.


Tabela 15 Wykaz planowanych działań społecznych na obszarze poddanym rewitalizacji wraz z harmonogramem realizacji w latach 2007-2013
Lp Nazwa zadania Okres realizacji zadania Łączny czas realizacji/dokończenia zadania (lata) Instytucje finansująca-uczestnicząca Łączne nakłady w latach 2007-2013
Symbol 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 S1 Miejskie Centrum Szkoleń 1 1 Gmina Pisz 200 000 zł
3 S2 Biblioteka Multimedialna 1 1 Gmina Pisz 109 750 zł
5 S3 System Monitoringu 1 1 Gmina Pisz 300 000 złVIII. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji na lata 2004-2006 i lata późniejsze

Źródłami finansowania zadań objętych lokalnym programem rewitalizacji będą:
– środki własne budżetu Gminy Pisz
– środki wspólnot mieszkaniowych budynków objętych programem rewitalizacji
– środki Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu
– środki z budżetu państwa
– fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Funduszem strukturalnym, którego środki mogą być wykorzystane na zadania z zakresu rewitalizacji jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), a w jego ramach – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Priorytet 3 ZPORR – Rozwój lokalny – zawiera działanie o numerze 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich. Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów w ramach tego działania mogą zostać również wykorzystane do realizacji projektu rewitalizacji Miasta Pisz.Tabela 16 przedstawia koszty realizacji zadań na terenie objętym programem rewitalizacji w latach 2005-2007 z wyszczególnieniem podmiotów zaangażowanych finansowo w realizację w/w działań, bez uwzględnienia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu kraju.

Tabela 16 Zestawienie kosztów realizacji zadań w latach 2005-2007 bez uwzględnienia dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu kraju
Wymagane nakłady w latach Łącznie
Nazwa podmiotu 2005 2006 2007 2005-2007
Wspólnoty mieszkaniowe - zł 2 369 255 zł 4 338 548 zł 6 707 803 zł
Gmina Pisz - zł 1 963 333 zł 9 256 667 zł 11 220 000 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 937 000 zł 1 377 500 zł 2 314 500 zł

W przypadku akceptacji wniosku o przyznanie środków strukturalnych na realizację programu rewitalizacji Miasta w ramach Działania 3.3.1. ZPORR w finansowaniu przedsięwzięcia udział wezmą następujące podmioty, w przedstawionym układzie procentowym:
• Gmina Pisz, wspólnoty mieszkaniowe budynków objętych programem rewitalizacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu, w zależności którego z tych podmiotów zadanie będzie realizowane (15% kosztów inwestycji)
• Budżet państwa (10%)
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75%)

Zakłada się, że w zgłoszonych do realizacji zadaniach za koszty kwalifikowane według Uzupełnienia ZPORR przyjąć można 100% kosztów inwestycyjnych. Tabela 18 przedstawia zestawienie kosztów według podmiotów uczestniczących w finansowaniu zadań. W tabeli tej nakreślono też podział na zadania, w których realizację zaangażowane będą wspólnoty mieszkaniowe, Gmina Pisz, a także zadania realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu.


Tabela 17 Zestawienie kosztów realizacji zadań w latach 2005-2007 z uwzględnieniem dotacji z funduszy strukturalnych i budżetu kraju z wyróżnieniem na projekty realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe, Gminę Pisz i Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu
Nazwa podmiotu finansującego Wymagane nakłady w latach Łącznie
2005 2006 2007 2005-2007
Zadania realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowe (15%) - zł 355 388,25 zł 650 782,20 zł 1 006 170,45 zł
Budżet państwa (10%) - zł 236 925,50 zł 433 854,80 zł 670 780,30 zł
EFRR (75%) - zł 1 776 941,25 zł 3 253 911 zł 5 030 852,25 zł
Razem - zł 2 369 255 zł 4 338 548 zł 6 707 803 zł
Zadania realizowane przez Gminę Pisz Gminy Pisz (15%) - zł 294 499,95 zł 1 388 500,05 zł 1 683 000 zł
Budżet państwa (10%) - zł 196 333,30 zł 925 666,70 zł 1 122 000 zł
EFRR (75%) - zł 1 472 499,75 zł 6 942 500,25 zł 8 415 050 zł
Razem - zł 1 963 333 zł 9 256 667 zł 11 220 000 zł
Zadania realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu (15%) - zł 140 550 zł 206 625 zł 347 175 zł
Budżet państwa (10%) - zł 93 700 zł 137 750 zł 234 450 zł
EFRR (75%) - zł 702 750 zł 1 033 125 zł 1 735 875 zł
Razem - zł 937 000 zł 1 377 500 zł 2 314 500 zł

Tabela 18 przedstawia całościowe zestawienie kosztów realizacji zadań z podziałem na podmioty uczestniczące w ich finansowaniu w latach 2005-2007.

Tabela 18 Zestawienie kosztów realizacji zadań z podziałem na podmioty uczestniczące w ich finansowaniu w latach 2005-2007
Nazwa podmiotu finansującego Wymagane nakłady w latach Łącznie
2005 2006 2007 2005-2007
Wspólnoty mieszkaniowe - zł 355 388,25 zł 650 782,20 zł 1 006 170,45 zł
Gmina Pisz - zł 294 499,50 zł 1 388 500,05 zł 1 683 000 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu - zł 140 550 zł 206 625 zł 347 175 zł
Budżet państwa - zł 453 058,80 zł 1 433 721,50 zł 1 886 780,30 zł
EFRR - zł 3 397 941 zł 10 752 911,25 zł 14 150 852,25 zł
Ogółem - zł 4 641 437,55 zł 14 432 540 zł 19 073 977,55 złIX. System wdrażania- wybór prawnej formy zarządzającego programem

Zadania przewidziane do realizacji w okresie 2004-2006 oraz w okresie 2007-2013 będą koordynowane i zarządzane przez Urząd Miejski w Piszu. Przy działaniach związanych z koordynacją realizacji programu, Urząd Miejski w Piszu do współpracy włączy, następujące podmioty:
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Wyzwolenia 1
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Wyzwolenia 2
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Wyzwolenia 3
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Wyzwolenia 4
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Wojska Polskiego 2
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 1
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 2
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 8
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 9
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 11
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 12
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy Placu Daszyńskiego 14
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Rybackiej 2
• Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Rybackiej 4
• Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu


X. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Program rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.
Do monitorowania oceny realizacji programu i jego aktualizacji, służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania. Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się:
• Zespół koordynacyjny w Urzędzie Miejskim w Piszu
• Partnerzy:
- partnerzy indywidualni i radni Rady Miejskiej w Piszu jako reprezentanci ogółu mieszkańców miasta
- mieszkańcy miasta
- przedsiębiorcy
- bankowcy
- organizacje pozarządowe
- partnerzy instytucjonalni:
a) Wspólnoty mieszkaniowe budynków objętych programem rewitalizacji
b) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu
c) Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
d) Urząd Miejski w Piszu
e) Inne instytucje zaangażowane w realizację programu• Plan działań dla przebiegu procesu rewitalizacji i informacje o jego realizacji:
- przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w określonych przedziałach czasowych
- informacje o realizacji działań i zadań
• Określony sposób oceny przebiegu realizacji procesu rewitalizacji
- analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników podczas:
a) spotkań zespołu koordynacyjnego – nie rzadziej niż raz w miesiącu
b) spotkań zespołu koordynacyjnego z partnerami, według określonego harmonogramu

Komunikacja społeczna

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest zapewnienie wyczerpującej i zrozumiałej informacji oraz takich dróg jej obiegu, żeby uzyskać partycypację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.
Komunikacja społeczna ma:
• zapewnić partnerom programu dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji
• Pobudzić ich do wdrażania własnych opinii
• Nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a zespołem koordynacyjnym

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami a zespołem koordynacyjnym w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej w sprawny system.
Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.
Na system komunikacji społecznej składają się:
• Podmiot inicjujący proces komunikowania się:
- zespół koordynacyjny
• Podmiot odbierający informacje:
- przede wszystkim partnerzy indywidualni i zbiorowi
- a także pozostali partnerzy
• Określone informacje:
- wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji programu
- wiadomości z bieżącej realizacji programu
- wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji
• Określony sposób komunikowania się:
- środki komunikacji społecznej bezpośredniej
a) kontakty i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw
b) kontakty i spotkania Burmistrza Pisza (zespół koordynacyjny) z mieszkańcami
- środki komunikacji społecznej pośredniej
a) relacje dziennikarzy, prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencje, wywiady)
b) ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa, ogłoszenia
c) strona internetowa
System wykorzystywać może:
• Dokumentację (uchwały Rady Miejskiej w Piszu, zarządzenia i decyzje Burmistrza Pisza, ustalenia zespołu koordynacyjnego)
• Wywiad (bieżące informacje o sytuacji)
• Badania sondażowe (wywiad kwestionariuszowy, wywiad telefoniczny, ankieta wypełniana przez respondenta)
Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji.
Spis tabel
RYSUNEK 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW NA TERENIE GMINY PISZ 10
TABELA 1WYKAZ OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 11
TABELA 2 GŁÓWNI PRACODAWCY W OBRĘBIE MIASTA PISZ 23
TABELA 3 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKTORÓW I WYBRANYCH FORM PRAWNO-ORGANIZACYJNYCH W 2002 ROKU W GMINIE PISZ 25
TABELA 4 LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH GOSPODARKI NA TERENIE MIASTA I GMINY PISZ 26
TABELA 5 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W GMINIE PISZ STAN NA 31.12.2004 R. 28
TABELA 6 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W MIEŚCIE PISZ STAN NA 31.12.2004 R. 28
TABELA 7 ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY I MIASTA PISZ 29
TABELA 8 ILOŚĆ OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PISZ 31
TABELA 9 PRZEDSTAWIA GŁÓWNE POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2003 NA TERENIE MIASTA PISZ. 32
TABELA 9 POWODY PRZYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2003 ROKU NA TERENIE MIASTA PISZ 32
TABELA 10 BUDYNKI OBJĘTE PROGRAMEM REWITALIZACJI 42
RYSUNEK 2 PROJEKT PIERZEI WSCHODNIEJ PRZY PLACU DASZYŃSKIEGO 43
RYSUNEK 3 PROJEKT PIERZEI ZACHODNIEJ PRZY PLACU DASZYŃSKIEGO 43
RYSUNEK 4 PROJEKT PIERZEI POŁUDNIOWEJ PRZY PLACU DASZYŃSKIEGO 44
TABELA 11 WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH NA OBSZARZE PODDANYM REWITALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM REALIZACJI W LATACH 2005-2007 57
TABELA 13 KOSZTY DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LATACH 2005-2007 62
TABELA 14 WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE PODDANYM REWITALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM REALIZACJI W LATACH 2007-2013 63
TABELA 15 WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE PODDANYM REWITALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM REALIZACJI W LATACH 2007-2013 64
TABELA 16 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2005-2007 BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU KRAJU 66
TABELA 17 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2005-2007 Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU KRAJU Z WYRÓŻNIENIEM NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, GMINĘ PISZ I SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W PISZU 67
TABELA 18 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ Z PODZIAŁEM NA PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ICH FINANSOWANIU W LATACH 2005-2007 67


Spis rysunków

Rysunek 1 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Pisz 10
Rysunek 2 Projekt pierzei wschodniej przy Placu Daszyńskiego 43
Rysunek 3 Projekt pierzei zachodniej przy Placu Daszyńskiego 43
Rysunek 4 Projekt pierzei południowej przy Placu Daszyńskiego 44 Przewodniczący Rady Józef Skrodzki


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 kwi 2006 11:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1959 razy