BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie: uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się:

a) nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz przez Pana Stanisława Gajdę, zam.: 12-200 Pisz, ul. 1-go Maja 8/28,
b) nie uwzględnić w części uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz przez: Pana Sylwestra Szczubełka, zam.:12-200 Pisz, ul. Kajki 2a; Pana Stanisława Gajdę, zam.: 12-200 Pisz, ul. 1-go Maja 8/28, Pana Mieczysława Skrzatka, zam.:12-200 Pisz , ul. Targowa 18a; Panią Małgorzatę Krzewską, zam.: 12-200 Pisz , ul. Mazurska 12; Panią Irmgard Malinowską, zam.: 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 15/1; Pana Mirosława Malinowskiego, zam.: 12-200 Pisz , ul. Warszawska 46; Panią Marytę Telecką, zam.: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 15/1 ; Pana Huberta Teleckiego, zam.: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 15/1.

§ 2. 1. Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz, o których mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/566/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 26 kwietnia 2006r.

Lista nieuwzględnionych i nieuwzględnionych w części uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz w trybie przepisów art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319).

Lp. Wnoszący uwagi Przedmiot wniesionej uwagi Stanowisko Burmistrza Pisza w sprawie wniesionej uwagi

1.Stanisław Gajda12-200 Pisz, ul. 1-go Maja 8/28protokół z dyskusji publicznej z dnia 01.02.2006 nie uwzględnić w całości

2.Sylwester Szczubełek12-200 Pisz,
ul. Kajki 2a, Stanisław Gajda12-200 Pisz,
ul. 1-go Maja 8/28, Mieczysław Skrzatek12-200 Pisz , ul. Targowa 18a,Małgorzata Krzewska12-200 Pisz , ul. Mazurska 12

pismo z dnia 06.02.2006 r.
w załączeniu

nie uwzględnić w części

3.Irmgard Malinowska12-200 Pisz, Pl.Daszyńskiego 15/1
Mirosław Malinowski12-200 Pisz,
Ul. Warszawska 46, Maryta Telecka12-200 Pisz, Pl.Daszyńskiego 15/1
Hubert Telecki 12-200 Pisz, Pl.Daszyńskiego 15/1

pismo z dnia 23.02.2006 r.
w załączeniu

nie uwzględnić w części

Przewodniczący Rady

Józef SkrodzkiZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/566/06
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 26 kwietnia 2006r.


Uzasadnienie do rozstrzygnięcia
1. Podmiot wnoszący uwagę do projektu planu, o której mowa w § 1 lit. a) uchwały, wnosi o uwzględnienie w ustaleniach planu możliwości budowy garażu w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,

2. Podmioty wnoszące uwagi do projektu planu o których mowa w § 1 lit. b) uchwały, wnoszą:
- o uwzględnienie w ustaleniach planu możliwości rozbudowy i nadbudowy budynków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,
- o uwzględnienie w ustaleniach planu możliwości nadbudowy i budowy do czterech kondygnacji budynków usługowo-mieszkalnych w obrysie działki nr 407 w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MW oraz przywrócenie działce nr 407 pierwotnej powierzchni.

3. Rozpatrując stan faktyczny i prawny w/w nieuwzględnionych uwag należy stwierdzić, co następuje:

a) teren w granicach planu objęty jest „Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Pisz”, który to program ma na celu między innymi ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego w obszarze bardzo istotnym w strukturze przestrzennej miasta,
b) ustrojową właściwością organów samorządu gminnego jest tzw. samodzielność planistyczna gminy w ramach obowiązującego porządku prawnego, w której zadaniach mieści się kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego, realizowane na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym poprzez ustalenia planu miejscowego (art. 15 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319).
c) teren w granicach planu objęty jest ochroną konserwatorską,
d) nieuwzględnione treści uwag naruszają zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalone w planie w ramach właściwości gminy (lit. a i b ) i właściwości organu ochrony konserwatorskiej (lit.c),
e) nieuwzględnione treści wniesionych uwag stwarzają kolizję interesu prywatnego dysponowania własnością nieruchomości z interesem publicznym, realizującym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

4.W świetle powyższego, zważywszy w/w kolizję interesu prywatnego i interesu publicznego, uznano za zasadne postąpić następująco wobec wniesionych uwag:

- nie uwzględnić możliwości lokalizacji garażu w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,
- nie uwzględnić możliwości rozbudowy budynków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U,
- uwzględnić możliwość nadbudowy budynków w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 U po obrysie budynków wraz z rampami załadowczymi,
- uwzględnić możliwość nadbudowy i budowy do czterech kondygnacji budynków usługowo-mieszkalnych w obrysie działki nr 407 w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MW.

5. Uwaga dotycząca przywrócenia działce nr 407 pierwotnej powierzchni nie stanowi przedmiotu ustaleń planu miejscowego.

6. Powyższe rozstrzygnięcia na tle stanu faktycznego i prawnego przedmiotowych uwag nie naruszają obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym:
a) uwzględnione treści wniesionych uwag są zgodne z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określonymi ustaleniami planu w związku z działaniami „ Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Pisz” i warunkami konserwatorskimi,
b) nieuwzględnione treści uwag kolidują z w/w zasadami,
c) dla wynikłych z powyższego rozstrzygnięć kolizji interesu prywatnego i publicznego służą regulacje odszkodowawcze z tytułu przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7.W tym stanie rzeczy Rada Miejska w Piszu postanowiła jak w treści uchwały.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 kwi 2006 12:35
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1397 razy