BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVLIII/564/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin „ Czyste Mazury”.
Na podstawie art.64 i 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

W statucie Związku Gmin „Czyste Mazury” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/204/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” oraz przyjęcia Statutu Związku, zmienionym uchwałą nr XIX/226/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” i uchwałą nr XXVII/312/04 z dnia 29 września 2004 r. Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” przyjmuje się następującą zmianę:

w § 25 uchyla się ust. 2
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 kwi 2006 14:58
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1065 razy