BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, pomiędzy Gminą Pisz a osobą prawną.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 )Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Jagodne gm. Pisz, oznaczonej numerem działki 43/3 o powierzchni 900 m2, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 13689 na prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 522/3 o powierzchni 433 m2, położonej w Piszu przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Piszu

§2. Traci moc uchwała Nr XL/487/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność osoby prawnej.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 maj 2006 08:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1292 razy