BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność osoby prawnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, oznaczonej numerem działki 1127/64 o powierzchni
0,0283 ha, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Piszu, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 29643.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 maj 2006 08:38
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1273 razy